e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Mapy my¶li w biznesie. Jak twórczo i efektywnie osi±gaæ cele za pomoc± mind mappingu

Katarzyna ¯bikowska
cena: 39.00 z
Data wydania:
stron: 168, oprawa, format: 165x165

wicej na stronie onepress.pl

Zostañ malarzem swojej kariery

  • Skuteczne zarz±dzanie i organizacja
  • Twórcze planowanie i rozwi±zywanie problemów
  • Porywaj±ce prezentacje
  • Projekty zakoñczone sukcesem

Jeden obraz - tysi±c s³ów!

Twój umys³ pracuje najwydajniej, kiedy pozwalasz mu dzia³aæ w mo¿liwie najbardziej naturalny sposób. Dowiedz siê, jak naprawdê funkcjonuje, a stanie siê Twoim najlepszym partnerem w interesach i nieocenionym wsparciem w realizacji d±¿eñ.
Mind mapping (mapy my¶li) to dynamiczne narzêdzie biznesowe, s³u¿±ce do zarz±dzania czasem, pamiêci±, projektami, a tak¿e porz±dkuj±ce informacje dziêki zastosowaniu naturalnego dla mózgu sposobu ich zapisu. Jest niezwykle skuteczne w kreowaniu pomys³ów, nowych koncepcji i rozwi±zañ. Uwalnia umys³ i pobudza wyobra¼niê.
Mapy my¶li wyznaczaj± ¶rodowisko sprzyjaj±ce twórczemu my¶leniu i daj± nieskoñczone mo¿liwo¶ci pobudzania kreatywno¶ci. To niezwykle cenne warto¶ci w dzisiejszym pêdz±cym ¶wiecie. Szybkie dostrzeganie tego, co najwa¿niejsze, wydobywanie istotnych wskazówek z szumu informacyjnego oraz szerokie spojrzenie na problem bez tracenia z oczu szczegó³ów to z ca³± pewno¶ci± najbardziej przydatne umiejêtno¶ci w dzisiejszym biznesie.
Je¶li chcesz zwiêkszyæ dynamikê pracy w swojej firmie lub zespole i pobudziæ ludzi wokó³ siebie do wiêkszej aktywno¶ci, nie mamy dla Ciebie skuteczniejszej podpowiedzi. Wykorzystaj technikê mapowania my¶li ju¿ na etapie planowania pomys³ów, a rezultaty przerosn± Twoje oczekiwania.

We¼ czyst± kartkê papieru i zacznij realizowaæ swoje cele

  • Dowiedz siê, jak stworzyæ przejrzysty plan.
  • Poznaj techniki kreatywnego rozwi±zywania problemów.
  • U¿ywaj mind mappingu w negocjacjach, prezentacjach i na spotkaniach.
  • Stwórz mapê my¶li Twojego projektu.
Katarzyna ¯bikowska - certyfikowana kierowniczka projektów i mened¿erka w jednym z krajowych telekomów, pasjonatka zarz±dzania projektami i inspiratorka. Od wielu lat wielbicielka i propagatorka mind mappingu, dla wielu ekspertka w tej dziedzinie. Na swoim koncie ma mnóstwo w³asnych projektów, artyku³ów, odbytych szkoleñ i kursów zwi±zanych z psychologi± spo³eczn±, zarz±dzaniem projektami, mind mappingiem.


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! eBook. Mobi (29.90z)
Perswazja podprogowa. Zakazane techniki wp³ywania na ludzi (39.00z)
Talent nie istnieje. Droga do praktycznego osi±gania mistrzowskich umiejêtno¶ci (29.00z)
Imperium aplikacji. Niech technologia pracuje na Twój sukces (25.74z)
Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wp³ywu. Wydanie II (23.92z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe. eBook. Pdf (37.00z)
Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku. eBook. Pdf (13.95z)
Word 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
Miêdzynarodowy biznes turystyczny (46.67z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (79.00z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych . eBook. ePub (27.90z)
Analiza techniczna dla bystrzaków (59.00z)
Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz (34.90z)
Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi. eBook. ePub (26.90z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora. eBook. Pdf (39.90z)
Igrzyska ¶mierci i filozofia. Rzecz o podgl±dactwie (22.68z)
Wstrêtni mê¿czy¼ni. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. Pdf (27.90z)
Bud¿et domowy pod kontrol±. Jak rozs±dnie wydawaæ, oszczêdzaæ i inwestowaæ pieni±dze. eBook. Mobi (31.99z)
IMIENINA£KI (20.94z)

Pozostae z serii: Inne

Syndrom samca alfa (32.22z)
Henryka Sytnera Wakacje na Dwóch Kó³kach (39.00z)
Kakuro. 127 oryginalnych ³amig³ówek liczbowych (9.70z)
Król biurowej klasy ¶redniej (11.90z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Zarz±dzanie ma³± i ¶redni± firm± w teorii i w æwiczeniach (80.00z)
Cyril Northcote Parkinson. Prawo Parkinsona (29.67z)
Komunikacja w zespole wirtualnym (39.10z)
Kapita³ ludzki a innowacyjno¶æ przedsiêbiorstw (22.92z)
Zarz±dzanie projektem (40.72z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (22.10z)
Totalny Model Sprzeda¿y. eBook. ePub (31.99z)
Potêga pewno¶ci siebie (33.92z)
Lubiê to! Potêga marketingu szeptanego na Facebooku (39.00z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze. eBook. Pdf (37.00z)
Sztuka skutecznego przywództwa (42.42z)
AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych. Wydanie II (47.00z)
Mistrzowskie prezentacje –slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. Pdf (27.90z)
Pomiar uniwersalny. Odkrywanie w biznesie warto¶ci niematerialnych (42.42z)
Wiek propagandy (49.90z)