e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive
Promocja: -35%


Produkty i marki w opinii e-konsumentów

Beata Kolny, Micha³ Kucia, Agata Stolecka
promocja -35%
cena: 34.892307692308 z 22.68 z
Data wydania: 2011-09-15
stron: 216, miêkka oprawa, format: 180x235

wicej na stronie onepress.pl
Jab³ko to... jab³ko, chyba ¿e jest to jab³ko rozpoznawalnej marki, znanej jako¶ci, kojarzonej z zestawem konkretnych cech i korzy¶ci. Dziêki marce konsumenci mog± rozró¿niæ jedno jab³ko od drugiego. Marka produktu odgrywa rolê drogowskazu, informatora. Dostrze¿ona przez konsumenta przenosi go do "innego" ¶wiata, czaruje i urzeka. Marka to ¶wiat percepcji, ¿yje w sercach i umys³ach konsumentów.Dobra marka ma ogromne znaczenie dla jej w³a¶ciciela. Jest ¼ród³em przewagi konkurencyjnej, rozpoznawalno¶ci, ochron± przed konkurencj±, podstaw± budowania lojalno¶ci konsumentów oraz zdolno¶ci do kreowania wizerunku przedsiêbiorstwa. Marka to najwiêksza warto¶æ, jak± posiada firma.
Wiedza o decyzjach i postawach e-konsumentów wobec marek staje siê jednym z wa¿niejszych zasobów firm dzia³aj±cych w sieci. Ksi±¿ka, któr± Pañstwo trzymaj± w rêce, to wiedza o tym:
  • 1. JAK e-konsument POSTRZEGA MARKI dóbr i us³ug?
  • 2. SK¡D e-konsument CZERPIE INFORMACJE O MARKACH kupowanych dóbr i us³ug?
  • 3. JAKIE MARKI dóbr i us³ug KUPUJE e-konsument?
  • 4. W JAKI SPOSÓB zorganizowaæ i zrealizowaæ badania MAREK KUPOWANYCH I POSIADANYCH przez e-konsumentów?
W ksi±¿ce przedstawiono wyniki ogólnopolskich badañ bezpo¶rednich zrealizowanych w 2010 roku w ramach projektu pt. "Polski e-konsument - typologia, zachowania" (2008 - 2011). Badania o charakterze ilo¶ciowym przeprowadzone w¶ród e-konsumentów technik± ankiety online uzupe³niono wynikami badañ jako¶ciowych (technik± netnografii wirtualnej). Celem by³o rozpoznanie zachowañ nabywczych polskiego e-konsumenta, a w szczególno¶ci znaczenia marki w jego decyzjach zakupowych. Autorzy publikacji s± pracownikami naukowymi Katedry Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Partner wydania:Cena: 22.68 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Product placement (69.00z)
¦wiadomy telemarketing. Interaktywne narzêdzie dla telemarketerów i mened¿erów call center (23.94z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiêbiorstw dla zwiêkszenia konkurencyjno¶ci (59.00z)
Jako¶ciowe metody badañ marketingowych (33.92z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (29.00z)
Marketing dla in¿ynierów (50.92z)
Marketing relacji Teoria i praktyka (37.00z)
Jak w ci±gu 5 dni znale¼æ niszê na rynku i wyró¿niæ siê na tle konkurencji? (19.18z)
Badania jako¶ciowe metody i zastosowania (41.65z)
Metody ilo¶ciowe w badaniach marketingowych (41.07z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Marketing us³ug zdrowotnych (49.00z)
Czym jest marketing (30.52z)
Repozycjonowanie (38.17z)
Sztuka wojny. Sztuka marketingu (29.90z)
Wszyscy jeste¶my dziwni. O micie masowo¶ci i koñcu pos³uszeñstwa (19.43z)
Uwie¶æ pod¶wiadomo¶æ. Psychologia reklamy (39.90z)
Crowdsourcing. Jak anga¿owaæ konsumentów w ¶wiat marek (11.90z)
Komunikacja marketingowa (49.45z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Marketing partyzancki. Jak prowadziæ domow± firmê (39.00z)
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Firma z g³ow±. Jak rozkrêciæ biznes, gdy nie masz gotówki (69.00z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
125 pytañ na temat e-biznesu do Piotra Majewskiego (23.40z)
Zwariowane pomys³y, które siê sprawdzaj±. Jak zbudowaæ kreatywn± firmê (39.00z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego (24.90z)
Zwyciêzcy nie oszukuj± (29.90z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju (39.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)
Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie (37.00z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze (39.00z)
Marketing internetowy w wyszukiwarkach (47.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Inwestycje gie³dowe. Szanse i pu³apki. Przewodnik inwestora (47.20z)
10 zasad budowania trwa³ych relacji z klientem (37.00z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Faktoring w teorii i w praktyce. Wydanie III - rozszerzone i zaktualizowane (39.90z)
W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci (34.90z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach (69.00z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)
Mistrz coachingu. Podrêcznik dla mened¿erów, HR-owców i trenerów (57.00z)
Przedstawiciel SuperJa (3.00z)
Jak zyskaæ uznanie szefa i odnie¶æ sukces w pracy (19.90z)
Tylko dla kobiet. Jak mê¿czy¼ni postrzegaj± biznes oraz kobiety w biznesie (39.00z)
Toksyczni ludzie. Jak z nimi wspó³pracowaæ (34.90z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
Inwestycje zagraniczne. Jak wej¶æ na polski rynek z obcym kapita³em (31.20z)
HIPERswazja, czyli jak pisaæ zabójczo skuteczne teksty reklamowe (24.90z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy (29.00z)
Zwyciêskie negocjacje. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Wychodz±c od NIE. Negocjacje dla twardzieli takich jak Ty (47.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. Gotowe pytania i wnioski z odpowiedzi (49.00z)