e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie

Al Ries, Laura Ries
cena: 44.90 z
Data wydania: 2005-05-17
stron: 240, twarda oprawa, format: B5

wicej na stronie onepress.pl

Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjnoci produktw i przetrwania w biznesie -- spis treci

Wstp (9)

1. Wielkie drzewo ycia (13)

2. Przewidywanie przyszoci (19)

3. Dziel i podbijaj (25)

4. Stopniowa przemiana kontra dywergencja (33)

5. Kltwa radiobudzika (43)

6. Filozofia szwajcarskiego scyzoryka (53)

7. Ze pomysy s niemiertelne (71)

8. Wielkie drzewo marek hi-tech (79)

9. Wielkie drzewo marek niezwizanych z nowoczesn technologi (99)

10. Zagadka brakujcych ogniw (125)

11. Przetrwaj pierwsi (133)

12. Przetrwaj i drudzy (151)

13. Potga przycinania (167)

14. Tworzenie kategorii (183)

15. Wskazanie przeciwnika (205)

16. Wprowadzanie marki na rynek (213)

Podsumowanie (227)

Skorowidz (235)Cena: 44.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Marketing bezpo¶redni (67.92z)
Czym jest marketing (30.52z)
Kompendium wiedzy o marketingu (33.92z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego (37.00z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyæ umys³ klienta' (34.90z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (12.90z)
Zmys³y dla zysku. Marketing sensoryczny w praktyce (34.21z)
Jak w ci±gu 5 dni znale¼æ niszê na rynku i wyró¿niæ siê na tle konkurencji? (19.18z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Strategie marketingowe (50.92z)
Marketing bez tajemnic (39.00z)
Product placement (69.00z)
Field Marketing. Skuteczne zastosowania marketingu terenowego (49.00z)
Cz±stki przyci±gania. Jak budowaæ niestandardowe kampanie reklamowe (89.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie (37.00z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.00z)
Prowad¼ blog! Przewodnik dla ma³ych firm (34.00z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Jak utrzymywaæ dobre relacje z mediami (34.90z)
Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego (37.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)
Biznes rodzinny (19.90z)
Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych (54.90z)
Czas na e-biznes (47.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Etykieta w biznesie (39.90z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW (47.00z)
Sztuka rozpoczynania (37.00z)
Forex dla pocz±tkuj±cych. Pierwsze kroki na rynku walutowym (44.00z)
Inwestycje gie³dowe. Szanse i pu³apki. Przewodnik inwestora (47.20z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie (49.00z)
Profesjonalny szef - fachowiec, mentor, trener, negocjator i przywódca w jednej osobie (39.00z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw (97.00z)
Doceniæ konflikt. Od walki i manipulacji do wspó³pracy (31.85z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II (32.17z)
Finanse osobiste. ¦wiadome zarz±dzanie w³asnym portfelem (63.82z)
Bud¿etowanie jako narzêdzie rachunkowo¶ci zarz±dczej (39.00z)
Zatrudniaj z g³ow±. Racjonalny sposób na zbudowanie ¶wietnego zespo³u (44.90z)
NLP dla mened¿era (54.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. Gotowe pytania i wnioski z odpowiedzi (49.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)