e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive
Bestseller: TOP-11
Promocja: -40%


Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki

Pawe³ Tkaczyk
promocja -40%
cena: 39 z 23.40 z
Data wydania: 2011-08-16
stron: 216, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Fragment "Zakamarki marki" - czyta Pawe³ Tkaczyk

  • Zero teorii
  • Sama praktyka
  • Polski autor w polskich realiach
  • Najbardziej aktualna wiedza

Marka zaczyna siê w g³owie konsumenta, a do jej zbudowania potrzebna Ci przemy¶lana strategia.

Na medycynie, polityce i marketingu znaj± siê, jak wiadomo, wszyscy. I pewnie w³a¶nie dlatego wiêkszo¶æ potencjalnie ¶wietnych biznesów upada w ci±gu pierwszych kilku lat dzia³alno¶ci Po prostu ich w³a¶ciciele nie wiedzieli, zapomnieli albo pominêli rzeczy, na które obowi±zkowo powinni zwróciæ uwagê, buduj±c swoj± firmê. Na szczê¶cie jest Pawe³ Tkaczyk. Napisa³ tê ksi±¿kê, opieraj±c siê na swoich do¶wiadczeniach wieloletniego praktyka marketingu. Przyprawi³ j± du¿± dawk± najaktualniejszej wiedzy na ¶wiatowym poziomie.
Autor spisa³ po kolei wszystkie wa¿ne kwestie, jakie Ty, Czytelniku - w³a¶cicielu firmy, pracowniku marketingu, specjalisto do spraw PR - powiniene¶ znaæ. Ksi±¿kê mo¿esz przeczytaæ od deski do deski, otrzymuj±c solidn± dawkê informacji podanych w przystêpny, typowy dla praktyka sposób - bez tabel, wzorów i skomplikowanych klasyfikacji. Je¶li jednak wolisz, mo¿esz te¿ czytaæ ksi±¿kê na wyrywki, wybieraj±c zagadnienia, które najbardziej Ciê interesuj±: