e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP


Harvard Business Review. Marketing

Harvard Business School Press
cena: 69.00 z
Data wydania: 2006-03-20
stron: 192, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Strategie, sukcesy i b³êdy marketingowe znanych firm

Marketing to budowanie silnej marki, docieranie do w³a¶ciwych klientów i eksperymentowanie z nowymi produktami lub us³ugami. To ocenianie w³asnej firmy z punktu widzenia klientów i ³±czenie mo¿liwo¶ci organizacji z potrzebami rynku. Dobry marketing jest warunkiem skutecznego konkurowania.
Doskonalenie oferty i osi±ganie zysków - takie cele stawia sobie ka¿da firma. Mo¿na je osi±gaæ wieloma metodami: wprowadzaj±c nowo¶ci, obni¿aj±c koszty, podnosz±c jako¶æ i cenê, podkre¶laj±c unikalne cechy marki czy wysy³aj±c spójny przekaz marketingowy. W tym zbiorze artyku³ów znajdziesz koncepcje marketingowe sprawdzone w firmach na ca³ym ¶wiecie.
"Harvard Business Review. Marketing" to zbiór artyku³ów o marketingu, które ukaza³y siê w Harvard Business Review - cenionym przez mened¿erów, naukowców i przedsiêbiorców czasopi¶mie, wydawanym przez jeden z najbardziej presti¿owych uniwersytetów na ¶wiecie. Autorzy prezentowanych tu artyku³ów to do¶wiadczeni eksperci w dziedzinie marketingu. Omawiaj± prawdziwe przypadki firm, prze³omowe koncepcje oraz narzêdzia i techniki marketingowe stosowane w firmach na ca³ym ¶wiecie. Poznaj punkt widzenia autorów oraz ich innowacyjne koncepcje, które jutro mog± staæ siê czê¶ci± Twojego otoczenia rynkowego.
W ksi±¿ce poruszone zosta³y nastêpuj±ce zagadnienia:
  • Mierzenie i ocenianie warto¶ci marki
  • Ratowanie os³abionej marki
  • Zarz±dzanie mark± tak jak firm±
  • Branding: budowanie ¶wiadomo¶ci marki
  • Marketing przez Internet
  • Zarz±dzanie mark± globaln±
  • Podnoszenie rentowno¶ci inwestycji w marketing: eksperymenty i nieoczekiwane odkrycia marketingoweCena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Wska¼niki marketingowe (90.30z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty które porw± t³umy (39.90z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Marketing bez tabu czyli jak to robi± najlepsi (30.40z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Badania marketingowe (50.92z)
Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników (57.00z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Badania jako¶ciowe metody i zastosowania (41.65z)
Prawo reklamy (50.57z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki planowania marketingowego (33.00z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (29.00z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)
Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (10.82z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
¦wiadomy telemarketing. Interaktywne narzêdzie dla telemarketerów i mened¿erów call center (23.94z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Zas³ona dymna. Jak naginaæ fakty i liczby dla swoich potrzeb (6.00z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (69.00z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (29.00z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze (39.00z)
Jak lepiej i taniej kupowaæ. Przetargi on-line w zaopatrzeniu firm (5.00z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.00z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)

Pozostae z serii: VIP

Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Harvard Business Review. Spo³eczna odpowiedzialno¶æ przedsiêbiorstw (69.00z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)
Harvard Business Review. Podejmowanie decyzji (55.20z)
Odporno¶æ na zmiany. Jak uwolniæ potencja³ tkwi±cy w Tobie i Twoim miejscu pracy (49.00z)
Kobiety gór±! Jak przetrwaæ w labiryncie biznesu (39.20z)
Inteligencja emocjonalna w biznesie. Praktyczne strategie wspó³pracy z lud¼mi (59.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wzrostem przychodów (55.20z)
Harvard Business Review. Automotywacja (69.00z)
Sztuka wojny. Sztuka planowania kariery (29.90z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)
Inwestycyjny boom. Si³a spokoju i m±drej strategii (35.92z)