e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj±

Eryk Mistewicz
cena: 39.00 z
Data wydania: 2011-09-29
stron: 224, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Powiedz mi co¶ o sobie!

Daj siê poznaæ, a pokocham Twoje produkty. Zdrad¼, co lubisz je¶æ i czytaæ, a wybiorê Ciê na prezydenta. Wzrusz opowie¶ci± o trudnych pocz±tkach, a wrócê do Ciebie po jeszcze. Zabaw anegdotk± "z ¿ycia firmy" a poczujê, ¿e jeste¶ mi bliski. Kupiê Ciebie i Twoj± ofertê, i jeszcze polecê Ciê znajomym.
Dzi¶, w czasach przesytu informacjami, w budowaniu wizerunku zwyciê¿aj± mistrzowskie narracje. Ogniskuj± uwagê mediów i opinii publicznej. Wspomagaj± osi±gniêcie sukcesu daleko wykraczaj±cego poza swe ¶rodowiska czy bran¿e. Przyk³ady? Proszê bardzo - Virgin z Richardem Bransonem, Nike, Levi Strauss, Starbucks, Apple. Opowie¶æ, historia, story. To ona dzi¶ sprzedaje. To ona buduje wizerunek - firmy, marki, specjalisty, sportowca i polityka.
    Poznaj regu³y marketingu narracyjnego i zacznij snuæ opowie¶æ:
  • o sobie (personal branding),
  • o firmie (komunikacja korporacyjna),
  • o produkcie (komunikacja produktowa),
  • o swojej instytucji (stowarzyszeniu, partii),
  • o miejscu, które kochasz (mie¶cie, regionie, kraju).


Eryk Mistewicz - polski doradca polityczny, twórca strategii marketingu narracyjnego. Studiowa³ zarz±dzanie kryzysowe i marketing polityczny w Ecole Supérieure des Sciences Commerciale d'Angers we Francji. Laureat najwa¿niejszej nagrody polskich mediów - Polskiego Pulitzera, Nagrody G³ównej SDP. W latach 1998 i 1999 obserwator Miêdzynarodowego Festiwalu Reklamy "Cannes Lions" w Cannes. Pracuje z osobami publicznymi, firmami, instytucjami i partiami politycznymi w Polsce i we Francji. Promuje na polskim rynku komunikacyjne narzêdzia ¶wiata 2.0. Stale wspó³pracuje z miesiêcznikiem "Forbes", tygodnikiem "Uwa¿am Rze", dziennikiem "Rzeczpospolita", komentuje w TVN24, TVP, Polsat News. Jego komentarze i analizy strategii komunikacyjnych znajdziemy tak¿e w "Le Monde", "L"Express", "Financial Times", "Le Point", "La Croix", "L"Atlantico". W roku 2010 napisa³ - wspólnie z Micha³em Karnowskim - ksi±¿kê pt. Anatomia w³adzy o zmianach w ¶wiecie mediów, marketingu, PR i polityki.
www.marketingnarracyjny.pl


patronami ksi±¿ki s±:Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Marketing i public relations w ma³ej firmie (49.00z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Cz±stki przyci±gania. Jak budowaæ niestandardowe kampanie reklamowe (89.00z)
Marka prywatna. Jak przekszta³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (62.05z)
Marketing sensoryczny (49.22z)
Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników (57.00z)
Prawo reklamy (50.57z)
Marketing. Szybka droga do sukcesu (38.17z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (14.90z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (12.90z)
Repozycjonowanie (38.17z)
Sztuka wojny. Sztuka marketingu (29.90z)
Metody ilo¶ciowe w badaniach marketingowych (41.07z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Si³a pozytywnych opinii. Jak efektywnie wykorzystaæ najlepszy kana³ informacyjny do reklamy Twojej firmy (42.42z)
Strategie marketingowe (50.92z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
Marketing do¶wiadczeñ (45.85z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

PMO. Praktyka zarz±dzania projektami i portfelem projektów w organizacji (69.00z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Abonament roczny serwisu CzasNaE-Biznes (120.78z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (18.95z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Jak lepiej i taniej kupowaæ. Przetargi on-line w zaopatrzeniu firm (5.00z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Sztuka rozpoczynania (37.00z)
10 za³o¿eñ networkingu. Jak w pe³ni wykorzystywaæ swoje znajomo¶ci (31.20z)
Rozwój zasobów ludzkich (45.60z)
Mówca doskona³y. Wyst±pienia publiczne w praktyce (24.30z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm± (39.90z)
Od pomys³u do zysku. Jak spieniê¿yæ innowacyjno¶æ (34.90z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania (39.00z)
Skuteczna rekrutacja, czyli jak samodzielnie zatrudniæ w³a¶ciw± osobê na w³a¶ciwe stanowisko (37.00z)
Inwestycje zagraniczne. Jak wej¶æ na polski rynek z obcym kapita³em (31.20z)
Zaufanie 2.0. Jak wywieraæ wp³yw, zdobyæ lojalno¶æ klientów i kreowaæ markê (39.00z)
Profesjonalny szef - fachowiec, mentor, trener, negocjator i przywódca w jednej osobie (39.00z)
Sabota¿ w dziale obs³ugi klienta, czyli jak zniechêciæ klientów i sprawiæ, by odeszli (37.00z)
6 nawyków wydajnego zespo³u (39.00z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Zarz±dzanie czasem. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji (49.00z)
Zapanowaæ nad czasem. Jak efektywnie pracowaæ, by mieæ czas na wszystko (44.90z)
Rabin i CEO. Wskazówki dla lidera biznesu XXI wieku (49.00z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)