e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych

Maciej ¦lu¿yñski
cena: 54.90 z
Data wydania: 2004-01-13
stron: 240, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie onepress.pl
We wspó³czesnym biznesie reklamy i public relations nie da siê przeceniæ. Czy jednak mo¿na nauczyæ siê pisaæ teksty reklamowe? Oczywi¶cie podstaw± jest wrodzony talent, jednak pozosta³e umiejêtno¶ci s± do wyæwiczenia. Potrzebujesz do tego trochê samozaparcia i dobrego przewodnika.
Ksi±¿ka niniejsza jest zbiorem wiedzy zgromadzonej podczas zajêæ prowadzonych przez autora na kilku uczelniach i w kilku szko³ach. Znajdziesz tu wiele æwiczeñ opracowanych na potrzeby zajêæ praktycznych. To zbiór autorskich przemy¶leñ o polskiej sztuce reklamy przede wszystkim w zakresie tworzenia tekstów reklamowych.
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • lepiej zrozumiesz jêzyk reklam;
  • nauczysz siê odczytywaæ jawne i ukryte intencje nadawców komunikatów reklamowych;
  • zdobêdziesz umiejêtno¶æ skutecznego przekonywania za pomoc± s³ów;
  • poznasz najczê¶ciej stosowane metody budowania warstwy jêzykowej komunikatów reklamowych;
  • zrozumiesz, jak wa¿ny jest dobór odpowiednich s³ów, aby przekazaæ w³a¶ciw± tre¶æ;
  • zobaczysz, jak teksty reklamowe zaczynaj± ¿yæ w³asnym ¿yciem;
  • byæ mo¿e zdobêdziesz nowy i atrakcyjny zawód...Cena: 54.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw (39.00z)
Cz±stki przyci±gania. Jak budowaæ niestandardowe kampanie reklamowe (89.00z)
Field Marketing. Skuteczne zastosowania marketingu terenowego (49.00z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
Komunikacja marketingowa (49.45z)
Marketing terytorialny (79.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (14.90z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.90z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug. Wydanie II rozszerzone (29.60z)
Strategia reklamowa (38.17z)
Firma 2.0. Sukces dziêki nowym narzêdziom internetowym (41.65z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników (57.00z)
Marketing wielkich mo¿liwo¶ci. Jak sprzedawaæ wiêcej w szumie informacyjnym (34.90z)
Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiêbiorstw dla zwiêkszenia konkurencyjno¶ci (59.00z)
Jak w ci±gu 5 dni znale¼æ niszê na rynku i wyró¿niæ siê na tle konkurencji? (19.18z)
Badania jako¶ciowe metody i zastosowania (41.65z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Jak utrzymywaæ dobre relacje z mediami (34.90z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw (39.00z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Przewodnik po franczyzie. Jak wybraæ najlepsz± dla Twojego biznesu' (39.00z)
Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie III (89.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów (33.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)

Pozostae z serii: Inne

Przygoda z elektronik± (69.00z)
Cz±stki przyci±gania. Jak budowaæ niestandardowe kampanie reklamowe (89.00z)
Zyskowne zarz±dzanie projektami. Bezpieczny przewodnik, który pomaga planowo realizowaæ projekt i mie¶ciæ siê w bud¿ecie (38.17z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 3 (26.90z)
Access. Programowanie w VBA (99.00z)
Dwie drogi. Jak CISCO równocze¶nie osi±ga zyski i dba o przysz³y rozwój (59.90z)
Zarz±dzanie Teoria i praktyka (72.17z)
Dlaczego tamten go¶æ jest bogaty, a ja nie (39.00z)
Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego m±drzy ludzie dokonuj± z³ych wyborów (39.00z)
Sztuka doczesnej m±dro¶ci. eBook. Mobi (21.99z)
Innowacyjno¶æ przedsiêbiorstw a systemy zarz±dzania jako¶ci± (59.00z)
Finanse osobiste (49.45z)
Coaching oparty na wiedzy w treningach kierowniczych (34.00z)
Zabawa tkwi w NLP. Powa¿na wiedza na weso³o (21.60z)
Si³a nawyku. Dlaczego robimy to, co robimy i jak mo¿na to zmieniæ w ¿yciu i biznesie (37.34z)
Jak skutecznie omijaæ NIE w biznesie. Mowa cia³a i strategie wywierania wp³ywu (31.45z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (19.90z)
Cisza w sieci (69.00z)
Sensu sens (11.90z)