e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing; Sprzeda¿
Seria: Inne


Marketing za przyzwoleniem. Jak zmieniæ obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów

Seth Godin
cena: 39.00 z
Data wydania: 2013-04-01
stron: 232, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl
Dziêki tej genialnej ksi±¿ce Seth Godin zyska³ miano niekwestionowanego guru marketingu internetowego. Bana³em jest powiedzieæ, ¿e tê ksi±¿kê trzeba przeczytaæ.
Tom Peters

Prosimy nie przeszkadzaæ!

Tradycyjny marketing jest jak niepotrzebne „przeszkadzajki” w harmonijnej melodii. Jest jak podchmielony pasa¿er komunikacji miejskiej, z którym przysz³o nam podró¿owaæ. Jest niczym g³os milicjanta spo¿ywaj±cego kanapkê w Rozmowach kontrolowanych. To wreszcie blok reklamowy przerywaj±cy Twój ulubiony program i telefon od telemarketera, który pragnie zaoferowaæ Ci zestaw ¶rubokrêtów - bez wzglêdu na to, czego akurat w tej chwili pragniesz Ty.
Przepraszam, czy oni siê naprzykrzaj±?Marketing przeszkadzaj±cy to najbardziej irytuj±cy - a co za tym idzie, nieskuteczny - sposób na promocjê swojej firmy. Jedyne, co mo¿esz dziêki niemu osi±gn±æ, to irytacja potencjalnego klienta. A klient zirytowany to klient stracony. Co w takim razie robiæ, by nie odbieraæ ludziom czasu, a zyskaæ wiernych zwolenników? Wystarczy umiejêtnie zapytaæ o pozwolenie!Dowiedz siê, jak walczyæ z konkurencj± w interaktywnym wszech¶wiecie stron WWW, telefonicznych centrów obs³ugi klienta i automatycznych narzêdzi wspomagaj±cych sprzeda¿. Sprawd¼, jak skutecznie unikn±æ pu³apki handlu elektronicznego, któr± jest powszechny dostêp do wszystkich rodzajów produktów oraz ci±g³e obni¿anie prowizji sprzedawców. Poznaj nowy typ relacji marketingowych, które najprawdopodobniej wkrótce stan± siê now± norm±. To pozwoli Ci zmieniæ taktykê i z „wkurzonych klientów” zrobiæ „zachwyconych znajomych”.
Seth Godin jest autorem najwiêkszych bestsellerów na temat marketingu, jakie zosta³y wydane w ostatnim dziesiêcioleciu. Jego ksi±¿ki zdoby³y rozg³os na ca³ym ¶wiecie. W¶ród nich mo¿emy wymieniæ Fioletow± krowê, Teraz ma³e jest wielkie. Anegdoty i niezwyk³e pomys³y biznesowe czy Najmocniejsze ogniwo (wszystkie ukaza³y siê w Polsce nak³adem wydawnictwa Onepress).
W tej ksi±¿ce cz³owiek, którego czasopismo „BusinessWeek” nazwa³o „najwiêkszym przedsiêbiorc± ery informacyjnej”, wyja¶nia zasady marketingu za przyzwoleniem - prze³omowej koncepcji, która umo¿liwia formu³owanie komunikatów reklamowych w taki sposób, aby konsumenci chêtnie je akceptowali.
Odwied¼ jego blog na www.sethgodin.com !


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Marketing dla in¿ynierów (50.92z)
Reklama podprogowa. Jak niepostrze¿enie wnikn±æ w umys³ odbiorcy (53.60z)
Field Marketing. Skuteczne zastosowania marketingu terenowego (49.00z)
Badania rynku (32.30z)
Plany marketingowe (58.65z)
Cz±stki przyci±gania. Jak budowaæ niestandardowe kampanie reklamowe (89.00z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych (54.90z)
Metody ilo¶ciowe w badaniach marketingowych (41.07z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
Kompendium wiedzy o marketingu (33.92z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty które porw± t³umy (39.90z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyæ umys³ klienta' (34.90z)
Marka prywatna. Jak przekszta³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (62.05z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Marketing dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (33.92z)
Repozycjonowanie (38.17z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (12.90z)
Przewodnik po e-learningu (58.65z)
GURU KULTU..ry (39.90z)
¦wiadomy telemarketing. Interaktywne narzêdzie dla telemarketerów i mened¿erów call center (23.94z)
Marketing ¿ywno¶ci (89.00z)
Logistyka us³ug (27.20z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
Zarz±dzanie ³añcuchami dostaw (46.67z)
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych (38.74z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Jak w ci±gu 5 dni znale¼æ niszê na rynku i wyró¿niæ siê na tle konkurencji? (19.18z)
Coaching sprzedawców. Przemiana zwyk³ych handlowców w mistrzów sprzeda¿y (67.92z)
Logistyka w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (55.17z)
Eurologistyka. Teoria i praktyka (49.72z)
M³odzi nabywcy na e-zakupach (49.98z)
Sprzeda¿ i charakter (39.02z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Marka prywatna. Jak przeszkat³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (73.00z)

Pozostae z serii: Inne

Budapeszt. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media (34.90z)
Zwi±zek od-nowa. Pozb±d¼ siê baga¿u emocjonalnego i przygotuj siê na mi³o¶æ ¿ycia (27.00z)
Jak zwyciê¿aæ w pracy (37.40z)
Magiczna drabina do sukcesu (28.50z)
Sztuka wojny. Wydanie III (12.90z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci . eBook. Pdf (27.00z)
Podatki 2013/02 czê¶æ 1 (16.92z)
Rekrutacja pracowników. Praktyczny poradnik dla pracodawcy (33.92z)
Lider bez maski (59.00z)
Grywalizacja. Mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych. eBook. ePub (31.99z)
PowerPoint 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
Gdyby g³upota mia³a skrzyd³a. Najs³ynniejsze katastrofy marketingu hi-tech. Wydanie drugie (45.60z)
Siedem dróg do relaksacji. Naucz siê, jak pokonaæ stres (24.90z)
Zarz±dzanie kryzysem w social media (31.92z)
Feedback czyli informacja zwrotna. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (39.90z)
Jak znale¼æ pracê i nie zgubiæ po drodze siebie (16.92z)
Doskona³a prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu. eBook. ePub (17.90z)
Jak radziæ sobie z lud¼mi, których nie da siê znie¶æ. i jak sprawiæ, aby zachowywali siê dobrze mimo swoich wad (38.02z)
Autobus energii. Zatankuj swój bak paliwem energii (29.67z)