e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive
Promocja: -20%


Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat

Mark Joyner
promocja -20%
cena: 39 z 31.20 z
Data wydania: 2007-12-04
stron: 288, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Przepis na wyborny napój o smaku zysku, powodzenia i satysfakcji

Witaj w królewskiej kuchni Marka Joynera. Nie musisz byæ wprawnym kucharzem swojego biznesu ani szefem restauracji serwuj±cej od lat niekoniecznie spo¿ywcze produkty na kilkunastu rynkach. Wystarczy otwarty umys³, chêæ nauki oraz:
  • szczypta kreatywno¶ci,
  • dwie ³y¿ki wyci±gu z pasji,
  • porcja trwa³ych relacji z klientem,
  • pó³ szklanki poufnych informacji,
by przygotowaæ skuteczny eliksir sukcesu, przyjemnie ³echc±cy podniebienia bez wzglêdu na bran¿ê, w której dzia³asz.
W swojej pierwszej ksi±¿ce, nosz±cej tytu³ "Oferta nie do odrzucenia", Mark Joyner pokaza³ specom od marketingu i handlu oraz biznesmenom, jak przygotowaæ ofertê, której ¿adna rozs±dna osoba nie by³aby w stanie odrzuciæ. Jednak faktycznie oferta taka jest tylko pierwszym z elementów przepisu na uzyskanie trwa³ego sukcesu w sprzeda¿y. Pozosta³e jego elementy autor odkrywa w ksi±¿ce "Wielka Formu³a..."
"Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat" zaczyna siê w miejscu, w którym autor zakoñczy³ "Ofertê nie do odrzucenia" - wychodzi od oferty nie do przebicia, która jedynie czeka, by co¶ z ni± dalej zrobiæ. Druga czê¶æ koncepcji Joynera pokazuje, w jaki sposób mo¿na zaprezentowaæ tê ofertê klientom, sprzedaæ, a nastêpnie sprzedaæ ponownie. Niezwyk³a "Wielka Formu³a" jest skuteczna, poniewa¿ podkre¶la prostotê i koncentruje siê wy³±cznie na tych aspektach i dzia³aniach, które przynosz± wymierne rezultaty.
Sposób na wy¶mienity sukces nigdy nie jest skomplikowany:
  • Odszukaj spragnione masy.
  • Zaspokój ich pragnienie.
  • Zaoferuj kolejn± porcjê napoju, którym wci±¿ bêd± siê chcia³y delektowaæ oraz dzieliæ z innymi.


Cena: 31.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: malafirma

Zwariowane pomys³y, które siê sprawdzaj±. Jak zbudowaæ kreatywn± firmê (39.00z)
Firma z g³ow±. Jak rozkrêciæ biznes, gdy nie masz gotówki (69.00z)
Kobiety przejmuj± ster: 99 sposobów na sukces zawodowy i osobisty (27.00z)
Teraz ma³e jest wielkie. Anegdoty i niezwyk³e pomys³y biznesowe (45.60z)
Niezbêdnik kobiety sukcesu. Jak skutecznie walczyæ o awans i pieni±dze (29.00z)
Grzeczne dziewczynki nie krêc± interesem. Szczere rady, otwarte rozmowy i prawdziwe historie dla zaradnych bizneswomen (29.00z)
33 rady jak przeprowadziæ udan± prezentacjê (14.90z)
Przewodnik po franczyzie. Jak wybraæ najlepsz± dla Twojego biznesu' (39.00z)
Kompendium small businessu (89.00z)
10 za³o¿eñ networkingu. Jak w pe³ni wykorzystywaæ swoje znajomo¶ci (31.20z)
Sztuka osi±gania zysku (35.20z)
Przedsiêbiorczo¶æ jest kobiet±. B±d¼ kreatywna i zdob±d¼ to, o czym marzysz (34.00z)
Prowadzenie spotkañ biznesowych. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
O czym wiedz± bogaci i dlaczego trzymaj± to w tajemnicy' (34.00z)
Jedenasty element. Klucz do sukcesu w biznesie (37.00z)
Wylej w³asnego szefa. Jak rzuciæ pracê i zmieniæ pasjê w profesjê (23.20z)
Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. (37.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw (97.00z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (10.82z)
E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzaæ po¿±danie klientów i zazdro¶æ konkurencji (39.00z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Intensywny kurs przywództwa. Szybki program rozwoju zdolno¶ci przywódczych (27.00z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Hipnotyczny marketing (44.00z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie mark± (55.20z)

Pozostae z serii: Exclusive

Biznes i futbol (33.00z)
10 za³o¿eñ networkingu. Jak w pe³ni wykorzystywaæ swoje znajomo¶ci (31.20z)
W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci (34.90z)
Dlaczego mê¿czy¼ni zarabiaj± wiêcej. Prawda o przepa¶ci p³ac i co kobiety mog± na to poradziæ (29.60z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (10.82z)
Coaching. Poznaj tajniki sukcesu (29.60z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Kaba³a pieniêdzy. ¯ydowska filozofia bogacenia siê (34.90z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych (33.67z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! (37.00z)
Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)
Wychodz±c od NIE. Negocjacje dla twardzieli takich jak Ty (47.00z)
My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y (44.90z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Mistrz sprzeda¿y (31.99z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie (49.00z)
Zespo³y po polsku. Jak firmy dzia³aj±ce na polskim rynku podnosz± swoj± efektywno¶æ dziêki pracy zespo³owej (49.00z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone (27.30z)