e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem

Monika Buchajska-Wróbel, Roman Wendt, Ewa Rytka, Jan Gaspars
cena: 47.00 z
Data wydania: 2011-09-29
stron: 176, twarda oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl
  • Dlaczego warto wynaj±æ interim managera?
  • Dlaczego warto byæ interim managerem?
  • Jak to siê robi w Polsce?

Na pomoc Twojej firmie!

Interim management, czyli "zarz±dzanie czasowe", bo tak w t³umaczeniu brzmi ten termin, to rozwi±zanie, które polega na zatrudnieniu wysoko wykwalifikowanego managera do rozwi±zania z³o¿onego problemu w firmie. Taki manager do zadañ specjalnych posiada wieloletnie, udokumentowane do¶wiadczenie w swojej bran¿y i dziedzinie aktywno¶ci zawodowej. Wynajmuje siê go do realizacji konkretnego projektu w okre¶lonym czasie, a wynagradza odpowiednio do efektów. W zachodnim podej¶ciu do zarz±dzania takie dzia³anie jest bardzo popularne ze wzglêdu na swoj± niezwyk³± wydajno¶æ.
W naszym kraju instytucja interim managera dopiero zdobywa sobie uznanie, zarówno w¶ród w³a¶cicieli firm, jak i potencjalnych managerów do zadañ specjalnych. Ksi±¿ka Manager do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem powsta³a w oparciu o do¶wiadczenia interim managerów aktywnych na polskim rynku i we wspó³pracy z nimi. Przybli¿a temat od strony teoretycznej, ale przede wszystkim stawia na studia przypadków z konkretnych, przeprowadzonych i zakoñczonych sukcesem projektów. Dziêki temu, ¿e autorzy dziel± siê przyk³adami z rodzimego rynku, czytelnik ma okazjê przekonaæ siê, ¿e warto rozwa¿yæ interim management jako opcjê zarz±dzania swoj± firm± lub ¶cie¿kê kariery zawodowej!
    Zarz±dzanie czasowe rozszyfrowane:
  • Czym jest interim management?
  • W jakich sytuacjach mo¿na go wykorzystaæ?
  • Co trzeba wiedzieæ, zanim wynajmie siê managera?
  • Jak zostaæ "managerem do wynajêcia"?


Patrona merytoryczny:

Stowarzyszenie Interim Mananagers zaprasza do udzia³u w III konferencji po¶wiêconej tematyce interim management - Interim management w praktyce: polskie do¶wiadczenia na tle europejskich standardów, która odbêdzie siê 02 grudnia 2011 r., w Warszawie.

Szczegó³owy program wydarzenia oraz formularz zg³oszeniowy zamieszczony jest na stronie organizatora pod adresem http://stowarzyszenieim.org/page/iii-konferencja-sim.


Cena: 47.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Bezb³êdne zarz±dzanie. Koniec z syndromem skazanego na pora¿kê (45.60z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (22.10z)
Abraham Lincoln. Skuteczne strategie na trudne czasy (37.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Grzeczne dziewczynki nie siedz± w fotelu prezesa. Jak zarz±dzaæ firm± kobiec± rêk±' (29.00z)
Skuteczna transformacja firmy w 90 dni (55.20z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Harvard Business Review. Atrybuty przywódcy (55.20z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (10.82z)
125 pytañ na temat e-biznesu do Piotra Majewskiego (23.40z)
Przewodnik po franczyzie. Jak wybraæ najlepsz± dla Twojego biznesu' (39.00z)
Intensywny kurs przywództwa. Szybki program rozwoju zdolno¶ci przywódczych (27.00z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze (39.00z)
Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyæ umys³ klienta' (34.90z)
Sztuka rozpoczynania (37.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie mark± (55.20z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (18.95z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)

Pozostae z serii: Exclusive

Najniebezpieczniejsza ksi±¿ka o biznesie, jak± przeczytasz w swoim ¿yciu (39.90z)
Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku. Plan dzia³ania (39.20z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (twarda oprawa) (57.00z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Finanse w biznesie. Osobisty mentor- Harvard Business (24.90z)
Teraz ma³e jest wielkie. Anegdoty i niezwyk³e pomys³y biznesowe (45.60z)
Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagie³dowym (37.00z)
Zwariowane pomys³y, które siê sprawdzaj±. Jak zbudowaæ kreatywn± firmê (39.00z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Ten wredny PR 2009. Jak Public Relations zmieni³o Polskê (3.00z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej (34.00z)
Hipnotyczny marketing (44.00z)
Nowoczesna logistyka. Wydanie X (79.00z)
10 zasad budowania trwa³ych relacji z klientem (37.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych (27.00z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych (39.00z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Inwestuj we w³asny etat. Jak zbudowaæ finansow± niezale¿no¶æ pracuj±c na etacie. Wydanie II (32.90z)
Zas³ona dymna. Jak naginaæ fakty i liczby dla swoich potrzeb (6.00z)
Przyspieszony kurs rozwoju osobistego (59.00z)