e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek. eBook. ePub

Eric Ries
cena: 39.00 z
Data wydania: 2012-10-22
stron: 248, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Bestseller na li¶cie "New York Timesa"

Rewolucyjna metoda autorstwa Erica Riesa pomo¿e Ci zamieniæ Twój nowy pomys³ biznesowy na zamierzony efekt koñcowy, który bêdzie jednocze¶nie udany oraz trwa³y. Znajdziesz tu innowacyjne porady i wskazówki zwi±zane z zak³adaniem w³asnego startupu i kierowaniem nim. Przez ca³y czas bêdziesz uczyæ siê na autentycznych sukcesach i pora¿kach innych. To lektura obowi±zkowa dla wszystkich przedsiêbiorców, którzy s± ju¿ gotowi, by zapocz±tkowaæ co¶ naprawdê wielkiego.
Ken Blanchard,
wspó³autor ksi±¿ek Jednominutowy mened¿er oraz Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników!

Ries pokazuje nam, jak przebijaæ siê przez gêst± mg³ê niepewno¶ci, spowijaj±c± startupy. Opisuje usystematyzowany model dzia³ania, formu³uje te¿ praktyczne i sprawdzone wskazówki. Niewykluczone, ¿e niniejsza ksi±¿ka bardziej skutecznie wspomo¿e ¶wiatowy wzrost gospodarczy ni¿ jakakolwiek inna ksi±¿ka biznesowa napisana w ostatnich latach.
Tom Eisenmann,
profesor zajmuj±cy siê przedsiêbiorczo¶ci±, Harvard Business School

Nie znam lepszego podrêcznika pozwalaj±cego zmaksymalizowaæ szanse startupu na sukces.
Mitchell Kapor,
za³o¿yciel Lotus Development Corp.

Znajdujemy siê u progu nowego stulecia zarz±dzania. Przez lata uda³o nam siê wypracowaæ doskona³e metody zarz±dzania du¿ymi firmami, jednak w kwestii startupów i innowacji nadal dzia³amy po omacku. Niniejsza ksi±¿ka stawia pierwsze solidne fundamenty dla przedsiêbiorczo¶ci w nowych czasach. Stworzony przez autora ruch Lean Startup d±¿y do tego, aby¶ móg³ stworzyæ kolejny hit rynkowy za pomoc± najnowocze¶niejszych narzêdzi.
Bez wzglêdu na to, czy jeste¶ przedsiêbiorc± z w³asnym startupem, czy te¿ dzia³asz w strukturach du¿ej organizacji, znajdziesz tu bardzo wa¿ne wskazówki, które przydadz± Ci siê na drodze w nieznane. Poznaj praktyczne metody pozwalaj±ce unikaæ b³êdów w rozwoju produktu, naucz siê systematycznie oceniaæ i interpretowaæ wczesne sygna³y p³yn±ce z rynku, a tak¿e decydowaæ, czy nale¿y wykonaæ zwrot, czy trwaæ przy dotychczasowych dzia³aniach. Korzystaj z wiedzy innowatorów, którzy wprowadzili swoje firmy na szczyt, i do³±cz do tego szacownego grona.

Eric Ries jest przedsiêbiorc± i autorem bloga Startup Lessons Learned. Jest wspó³za³o¿ycielem IMVU, gdzie pe³ni³ równie¿ funkcjê dyrektora technologicznego. By³ to jego trzeci startup. Czêsto przemawia podczas ró¿nych wydarzeñ biznesowych, a tak¿e doradza wielu startupom, du¿ym przedsiêbiorstwom oraz firmom inwestycyjnym w zakresie strategii biznesowej i strategii rozwoju produktu. Pe³ni funkcjê przedsiêbiorcy-rezydenta w Harvard Business School.


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Wa³kowanie Ameryki. eBook. Pdf (27.90z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz. eBook. ePub (29.90z)
Szko³a twórczego pisania. Jak zostaæ autorem bestsellerowych powie¶ci. eBook. ePub (26.90z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei. eBook. Mobi (31.99z)
Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej m³odo¶ci cia³a i umys³u (39.00z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych. eBook. Pdf (35.90z)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp³ywu na w³asne ¿ycie. eBook. Pdf (27.00z)
Co Ciê blokuje' Uwolnij swój potencja³ (31.92z)
Efektywna komunikacja w zespole (22.78z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II (32.17z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste. eBook. ePub (29.90z)
Kontroling dla mened¿erów . eBook. ePub (62.90z)
Asertywno¶æ na co dzieñ (22.78z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie. eBook. Mobi (14.90z)
Asertywno¶æ w æwiczeniach (26.92z)
Dopasowanie w biznesie (84.92z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! eBook. Pdf (29.90z)
S³owacja. Karpackie serce Europy. Wydanie 2 (34.90z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. eBook. ePub (31.99z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy. eBook. ePub (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem. eBook. Mobi (26.90z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej. eBook. Mobi (29.90z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! eBook. ePub (29.90z)
Badania marketingowe (55.17z)
Haker umys³ów. eBook. Mobi (23.90z)
7 rodzajów inteligencji. Odkryj je w sobie i rozwijaj (39.90z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci (23.90z)
Kryzysk. Zmieñ kryzys w zysk (25.42z)
Jak z³apaæ w sieci e-konsumentki i e-konsumentów (50.57z)
Tworzenie modeli biznesowych. Podrêcznik wizjonera. eBook. Pdf (54.99z)
Obud¼ w sobie lidera. Jak przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem i odnie¶æ sukces. eBook. Mobi (27.90z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (48.93z)
Efektywna komunikacja w zespole (22.78z)
Potêga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej (39.20z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. eBook. Pdf (34.90z)
MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II (121.54z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu (23.94z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. eBook. Pdf (29.90z)
Bankowo¶æ instytucje, operacje, zarz±dzanie (41.83z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie III rozszerzone (32.90z)