e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania. eBook. ePub

Boles³aw Rafa³ Kuc, Marcin ¯emiga³a
cena: 31.99 z
Data wydania: 2012-01-18
stron: 240, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Nowa generacja przywódców

  • Organizacja pracy we wspó³czesnej firmie
  • Samodoskonalenie - trudna droga do przywództwa
  • Sylwetki legendarnych ludzi sukcesu
  • Technologia w s³u¿bie pracy mened¿era

Prometeusz w ¶wiecie nowoczesnych organizacji

Jeszcze kilka dekad temu w rolê mened¿era wciela³ siê ekonom, egzekwuj±cy obowi±zki pracownika bezpo¶rednimi ¶rodkami nacisku, czêsto w dos³ownym tego s³owa znaczeniu. Ten model twardego zarz±dzania równie¿ dzi¶ wydaje siê wielu osobom wzorem wartym na¶ladowania. Tymczasem wymogi wspó³czesnego rynku, który przeszed³ g³êbok± transformacjê od klasycznego kapitalizmu do gospodarki opartej na wiedzy, stawiaj± przed mened¿erem zupe³nie nowe wyzwania, czyni±c go:
  • trenerem zwyciêskiej dru¿yny,
  • mentorem pomagaj±cym siê uczyæ,
  • graczem w pracowniczym zespole,
  • opiekunem entuzjastów pracy twórczej,
  • administratorem ogarniaj±cym pe³ny obraz sytuacji.

Kim jest zatem mened¿er nowej generacji? To cz³owiek o du¿ym zasobie wiedzy oraz wysokim poziomie inteligencji, zw³aszcza emocjonalnej i spo³ecznej. Aspiruj±c do roli przywódcy, powinien byæ dobrym organizatorem, wra¿liwym na sytuacjê innych, czyli empatycznym. Czerpi±c wiedzê z najlepszych wzorców historycznych, musi wyprzedzaæ swój czas, patrz±c daleko w przysz³o¶æ. Oczekuje siê od niego niczym nieskrêpowanej pomys³owo¶ci i kreatywno¶ci.
Je¶li chcesz osi±gn±æ wiêcej, planujesz kszta³towaæ swoje otoczenie, wywieraæ wp³yw na bie¿±ce sprawy i pozostawiæ po sobie trwa³y ¶lad, zamknij dawno nieaktualne akademickie podrêczniki do zarz±dzania. Otwórz siê na nowoczesne metody i narzêdzia, które wywinduj± Twoj± karierê tak wysoko, jak tylko pozwol± Ci na to Twoje ambicje.

Cena: 31.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

NIEtoksyczne negocjacje (37.00z)
Igrzyska ¶mierci i filozofia. Rzecz o podgl±dactwie (22.68z)
Zarz±dzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka (39.00z)
Sztuka pokoju. eBook (24.00z)
Syndrom mi³ego cz³owieka. Jak osi±gn±æ sukces pozostaj±c sob± (34.90z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych . eBook. Mobi (27.90z)
Era Facebooka. Wykorzystaj sieci spo³eczno¶ciowe do promocji, sprzeda¿y i komunikacji z Twoimi klientami. Wydanie II (49.00z)
Efekt tygrysa. pu¶æ swoj± osobist± markê w ruch (33.15z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. eBook. ePub (31.99z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (39.00z)
Ram Dass i Król Zachodnich Smoków. eBook. Pdf (31.99z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione (47.20z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych. eBook. ePub (31.99z)
Firma w Internecie. Poradnik subiektywny (39.00z)
Projektowanie hurtowni danych. Wspomaganie zarz±dzania relacjami z klientami (59.00z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów. eBook. Mobi (13.95z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Pdf (14.90z)
Co Twój kot próbuje Ci powiedzieæ' Poznaj tajemnice kociej psychologii (23.92z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II (8.00z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali. eBook. Mobi (27.90z)

Pozostae z serii: Inne

Litwa, £otwa i Estonia. Nadba³tyckim szlakiem. Wydanie 1 (26.90z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej (37.00z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (72.17z)
Rewolucja w sprzeda¿y. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Zarz±dzanie czasem. Strategie dla administratorów systemów (29.00z)
Psychologia dostatku, czyli jak siê buduje finansow± prosperity (11.90z)
Miêdzyrynkowa analiza rynków walutowych (62.48z)
Marketing mobilny (37.00z)
Kot Dalajlamy (34.90z)
Profesjonalni trenerzy (25.42z)
Credit Scoring (38.74z)
Wigilijne psy (29.90z)
Hipnotyczny marketing. Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu. (69.00z)
Wykorzystaj swój potencja³ przez potêgê pod¶wiadomo¶ci. Wzbogaæ swoje ¿ycie. Ksiêga 6 (25.83z)
Badania nad natur± i przyczynami bogactwa narodów tom 1 (63.67z)
Komunikacja pozawerbalna. Znaczenie mowy cia³a w miejscu pracy (33.15z)
Podstawowe zagadnienia zarz±dzania produkcj± (49.00z)
Allegro. Jak marzenia zmieniaæ w pieni±dze (29.00z)
Pokonywanie przeszkód. Przypowie¶æ o tym, jak poskromiæ smoka konfliktu (29.90z)
Negocjacje. Przez rozmowê do celu. Poradnik bez kantów (34.90z)