e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Mierz wysoko. Manifest

Michael Port, Mina Samuels
cena: 29.00 z
Data wydania: 2010-08-19
stron: 144, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Siêgaj dalej ni¿ Twoje w³asne ambicje

  • Nie obawiaj siê radykalnych zmian
  • Realizuj wielkie plany i marzenia
  • Porywaj za sob± t³umy i wywieraj pozytywny wp³yw na otoczenie

Wielki w my¶leniu, skuteczny w dzia³aniu!

Ka¿demu z nas zdarza siê mierzyæ nisko, nie doceniaæ w³asnej warto¶ci, lekcewa¿yæ talenty, pielêgnowaæ kompleksy. Tobie równie¿, prawda? A przecie¿ masz w sobie wielki potencja³. Brakuje Ci tylko bod¼ca, który pomóg³by go pobudziæ do niezwyk³ych czynów. Najwy¿szy czas wzi±æ siê do dzia³ania. Koniec z wykrêtami!
Nadszed³ czas, by¶ zacz±³ realizowaæ swoje wielkie plany. Tylko od Ciebie zale¿y, czy wcielisz w ¿ycie w³asne marzenia i bêdziesz pod±¿aæ we w³a¶ciwym kierunku. Nie obawiaj siê radykalnych zmian, zwizualizuj sobie w³asn± przysz³o¶æ, zdobywaj szczyty i inicjuj kolejne (osobiste) rewolucje! Mierz wysoko nie tylko w kwestiach zwi±zanych z karier± zawodow± i ¿yciem osobistym, ale tak¿e Twoj± rol± w spo³eczeñstwie.
Poznaj dziesiêæ podstawowych zasad mierzenia wysoko oraz kodeks osobisty, dziêki któremu zupe³nie inaczej popatrzysz na ¶wiat. Spójrz w g³±b siebie, przyjrzyj siê swojemu otoczeniu i zwróæ wzrok ku górze - by mierzyæ wy¿ej w kwestii tego, kim jeste¶ i co mo¿esz zaoferowaæ ¶wiatu.


Cena: 29.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

NLP. Nowa technika osi±gania sukcesów. Wydanie II (49.00z)
Ram Dass i Król Zachodnich Smoków (39.90z)
Pokolenia. Wiek deszczu, wiek s³oñca (59.00z)
Niezbêdnik karierowicza, czyli jak zrobiæ b³yskotliw± karierê w wielkim mie¶cie. eBook. Pdf (27.90z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie. eBook. PDF (13.95z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora. eBook. Pdf (39.90z)
Egipt. Zielony przewodnik (wydanie I) (39.90z)
Scrum. O zwinnym zarz±dzaniu projektami (59.00z)
Word 2007 PL. Pierwsza pomoc (9.69z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy. eBook. ePub (29.90z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali. eBook. Mobi (27.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. Mobi (14.90z)
Motywacja pod lup±. Praktyczny poradnik dla szefów. eBook. ePub (47.00z)
Efektywno¶æ osobista. Zarz±dzanie sob± i innymi w czasie. eBook. Pdf (22.90z)
Twórcza kradzie¿. 10 przykazañ kreatywno¶ci (34.90z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz. eBook. Mobi (31.99z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia. eBook. ePub (17.00z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów. eBook. Mobi (27.90z)
Potêga intencji. Zmieñ sposób postrzegania rzeczy a rzeczy same siê zmieni± (34.00z)
Nie ka¿ mi my¶leæ! O ¿yciowym podej¶ciu do funkcjonalno¶ci stron internetowych. Wydanie II (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie czasem (22.78z)
Zmieñ my¶lenie, a zmienisz swoje ¿ycie. Jak uwolniæ swój pe³ny potencja³ i osi±gn±æ sukces (42.42z)
Nie¶mia³o¶æ Czym jest i jak j± pokonaæ' (29.90z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste. eBook. Pdf (29.90z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (39.00z)
Psychologia. Tajemnice ludzkich uczuæ (34.90z)
Sztuka Wojny. Wydanie II (20.94z)
Zarz±dzanie p³ynno¶ci± finansow± przedsiêbiorstw (41.65z)
Insert nexo: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor (20.94z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III. eBook. ePub (31.99z)
PreZENter bez tajemnic. Naga prawda o sile s³owa i mocy slajdów (39.90z)
Schudnij z Kaizen (42.90z)
Instrumenty finansowe w Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowo¶ci (129.00z)
Prawdziwa moc tkwi w Tobie! Jak zapewniæ sobie szczê¶cie, równowagê i dobrobyt (29.00z)
Kapita³ ludzki organizacji (41.07z)
Driven. Namiêtno¶æ silniejsza ni¿ ból (39.90z)
Tworzenie modeli biznesowych. Podrêcznik wizjonera (44.85z)
¦wiadomo¶æ emocjonalna. ¬ród³o wewnêtrznej równowagi i zrozumienia (34.90z)
Tunezja. Skarby pustyni, gór i morza. Wydanie 1 (24.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedza kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie II rozszerzone (23.92z)