e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Power


Syndrom mi³ego cz³owieka. Jak osi±gn±æ sukces pozostaj±c sob±

Russ C. Edelman, Timothy R. Hiltabiddle, Charles C. Manz
cena: 34.90 z
Data wydania: 2010-01-20
stron: 256, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Sympatyczni i gotowi na wszystko

  • Poka¿ si³ê, która tkwi w wizerunku mi³ego misia!
  • Udowodnij, ¿e nie tylko aroganckie cwaniaki dostaj± siê na szczyt!
  • Trzymaj siê swoich idea³ów i dowied¼, ¿e s³owo "mi³y" to synonim sukcesu!

Ca³a w³adza w rêce mi³ych go¶ci!

Jeste¶ pluszowym mi¶kiem, który nie lubi rozpychaæ siê miêkkimi ³okciami i jak ognia unika konfliktów? A mo¿e s±dzisz, ¿e ludzie postrzegaj± Ciê raczej jako antypatycznego buca i gotowego na wszystko karierowicza? Twoje w±tpliwo¶ci dotycz±ce w³asnego wizerunku rozwieje b³yskawiczna anonimowa ankieta w¶ród wspó³pracowników. Je¶li oka¿e siê, ¿e jednak jeste¶ "pluszowy", nie przejmuj siê. Autorzy tej ksi±¿ki udowadniaj±, ¿e nie trzeba wyrzekaæ siê swoich idea³ów i d±¿yæ do celu po trupach, by odnie¶æ sukces. Przy odrobinie treningu mo¿esz nauczyæ siê skutecznie broniæ w³asnego zdania, dzia³aæ efektywniej i wykorzystywaæ w pe³ni swój pozytywny wizerunek. Niezale¿nie od tego, czy jeste¶ mê¿czyzn±, czy kobiet±, pe³nisz funkcjê kierownika, pracujesz jako szeregowy pracownik, studiujesz lub dopiero szukasz pracy - zawarte w tej ksi±¿ce pomys³y i porady pomog± Ci pi±æ siê po szczeblach kariery na Twoich w³asnych zasadach. Którego¶ dnia pozwoli Ci to zostaæ mi³ym cz³owiekiem w dyrektorskim fotelu.
  • Naucz siê wyra¿aæ swoje opinie i budziæ szacunek wspó³pracowników.
  • Wkraczaj na nieznane tereny, wyrwij siê ze strefy bezpieczeñstwa.
  • Stawiaj na swoim, rozwi±zuj problemy odwa¿nie i bezpo¶rednio.
  • Podejmuj decyzje bez poczucia winy, m±drze dziel i rz±d¼.
  • Odnajduj optymalne rozwi±zania w atmosferze uczciwo¶ci i szczero¶ci.


Powszechno¶æ syndromu mi³ego cz³owieka zbyt d³ugo by³a wstydliwie ukrywanym sekretem. Ta wci±gaj±ca ksi±¿ka jest bardzo na czasie, a przy tym niezwykle trafnie przedstawia sam± istotê problemu, pokazuj±c, jak przesadnie mili ludzie oraz prowadzone przez nich firmy mog± zmieniæ siê na lepsze.
Stephen R. Covey, autor ksi±¿ki 7 nawyków skutecznego dzia³ania
Mi³e osoby mog± byæ silne jak lwy i sprytne jak lisy! Nareszcie mamy ksi±¿kê, która uczy sympatycznych ludzi tego, jak byæ silnym i zdecydowanym, a przy tym postêpowaæ znacznie sprawniej i skuteczniej ni¿ tyranizuj±cy wszystkich kierownicy.
George Naddaff, za³o¿yciel i by³y prezes firmy Boston Market
Z drogi, autokratyczni mened¿erowie! Autorzy ksi±¿ki pokazuj± now± drogê, która ³±czy sympatiê i skuteczno¶æ. ¦wietna robota!
Bill Allen, prezes firmy Outback Restaurants


Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (14.90z)
Superskuteczne strategie opanowania jêzyków obcych. Twój prywatny coach. eBook. ePub (29.90z)
Niæ porozumienia. Jak rozmawiaæ z nastolatkiem (27.00z)
Projektowanie stron WWW. U¿yteczno¶æ w praktyce (59.00z)
IMIENINA£KI. eBook. Pdf (27.90z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. eBook. Pdf (39.00z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook. ePub (19.90z)
Sudoku. 101 ³amig³ówek (7.70z)
Siêgnij po swoje marzenia! (22.78z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone (37.00z)
¯ycie to gra, czyli jak graæ, by wygraæ. Edycja dla kobiet (17.00z)
Na ka¿dy temat z Mari± Szyszkowsk±. eBook. Mobi (19.90z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. Mobi (79.00z)
S³ownik finansowo gie³dowy angielsko-polski polsko-angielski (68.50z)
Scrum. O zwinnym zarz±dzaniu projektami (59.00z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy (39.90z)
Zespo³y po polsku. Jak firmy dzia³aj±ce na polskim rynku podnosz± swoj± efektywno¶æ dziêki pracy zespo³owej. eBook. Pdf (29.90z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy. eBook. Pdf (22.90z)
Jak inwestowaæ i pomna¿aæ oszczêdno¶ci? (29.71z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. Pdf (47.00z)

Pozostae z serii: Power

BezMarketing. Przestañ kusiæ klientów, zacznij z nimi rozmawiaæ! (39.90z)
Mapy my¶li w biznesie. Jak twórczo i efektywnie osi±gaæ cele przy pomocy mind mappingu (37.00z)
Magia wyst±pieñ publicznych. Techniki, narzêdzia i sztuczki NLP (47.00z)
Sztuka obserwacji, czyli skuteczne studiowanie drugiego cz³owieka (37.00z)
Zwyciêzcy nie oszukuj± (29.90z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)
Przyci±ganie bogactwa. ¯ycie w pe³nej harmonii ze ¶wiatem (37.00z)
Haker umys³ów. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Grzeczne dziewczynki nie negocjuj±. Podrêcznik negocjacji dla kobiet, które wiedz±, czego chc± przy stole negocjacyjnym (33.00z)
Sympatyczna perswazja (23.20z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki (42.90z)
Grzeczne dziewczynki nie siedz± w fotelu prezesa. Jak zarz±dzaæ firm± kobiec± rêk±' (29.00z)
Szefologia. Instrukcja obs³ugi prze³o¿onych (34.90z)
Prawo odwagi. Si³a, która na zawsze odmieni Twoje ¿ycie (39.00z)
Psychologia sukcesu. Sekrety duchowego bogactwa (29.60z)
Autopromocja. Poka¿, na co Ciê staæ - szefowi, podw³adnym i klientom (39.00z)
Filozofia sukcesu. ¯ycie szczê¶liwe i dostatnie wed³ug Napoleona Hilla (34.90z)
Potêga perswazji. Jak siê nas kupuje i sprzedaje (37.00z)
Nie t³umacz siê, dzia³aj! Odkryj moc samodyscypliny (34.90z)
Niezbêdnik kobiety sukcesu. Jak skutecznie walczyæ o awans i pieni±dze (29.00z)