e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Biuro i praca
Seria: Exclusive


Mistrzowskie prezentacje slajdowy poradnik mówcy doskona³ego

Agata i Jerzy Rzêdowscy
cena: 34.90 z
Data wydania: 2010-10-25
stron: 160, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Mówcy powinni mieæ na uwadze nie tylko to, by wyczerpaæ temat, ale tak¿e to, by nie wyczerpaæ s³uchaczy
Winston Churchill
  • ¦wietna prezentacja krok po kroku
  • Inspiruj±ce obrazy, pobudzaj±ce metafory
  • 21 sekretnych slajdowych sztuczek mówcy doskona³ego

Teleportacja w prezentacjê

Sta³o siê. Splot okoliczno¶ci, ¿yciowych wyborów, spotkanych na Twojej drodze ludzi doprowadzi³ Ciê wreszcie do tego dnia. Nie mo¿esz wiêcej uciekaæ. Nie dasz rady znów siê wykrêciæ. Zosta³e¶ wskazany. To Ty jeste¶ wybrañcem! To w³a¶nie Ty musisz przygotowaæ prezentacjê na nadchodz±ce spotkanie z klientem, konferencjê naukow± czy obronê pracy dyplomowej.
Zapewne czujesz siê wyj±tkowo? Wyj±tkowo zestresowany, nieprzygotowany, niekompetentny? W takim razie przestañ. Na ¶wiecie powstaje oko³o 30 milionów prezentacji dziennie. Zdecydowana wiêkszo¶æ z nich jest strat± czasu dla widzów oraz autorów. Niewielka czê¶æ u³atwia zdobycie po¿ytecznych informacji. Nieliczne inspiruj± i powoduj± prawdziw± zmianê. Z t± ksi±¿k± nauczysz siê przygotowywaæ prezentacje, które bêd± zmieniaæ ludzkie ¿ycie. Zaczynaj±c od Twojego.
Od retoryki do PowerPointa
  • Jak tworzyæ ciekawe, krótkie i celne prezentacje?
  • Czy do faktów koniecznie trzeba dodawaæ emocje?
  • Jaki efekt wywo³uje opowiadanie historii?
  • Kiedy prezentacja jest piêknie skomponowana?
  • Jak uczyniæ z tremy swojego sprzymierzeñca?Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Biuro i praca

Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne. Niebieski podrêcznik (49.00z)
Jak usprawniæ komunikatywno¶æ' Trening (69.00z)
Zarz±dzanie szefem (19.90z)
Zarz±dzanie projektami. Kariera w kieszeni (15.92z)
Zorganizowany mened¿er. Koniec z odk³adaniem spraw na pó¼niej (22.90z)
Kreatywno¶æ i Ty. Droga do pomys³owo¶ci w pracy (15.92z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. Grzeczne dziewczynki siê nie bogac±. (39.20z)
Na szczycie. Opowie¶æ o w³adzy i pieni±dzach (4.00z)
Autopromocja i awans (2.00z)
MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II (121.54z)
6 nawyków wydajnego zespo³u (39.00z)
Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwi±zania w biznesie (79.00z)
Generator charyzmy. Kreowanie osobowo¶ci mened¿era (34.00z)
Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wp³ywu (23.20z)
Osi±ganie celów. 10 zasad skutecznego dzia³ania (29.00z)
Jestem moj± prac±. Rozrzuæcie me prochy w sali konferencyjnej (42.90z)
Pracuj mniej i lepiej! Odkryj i realizuj swój potencja³ (34.90z)
Pozytywna si³a s³owa NIE (33.00z)
Wstrêtni szefowie. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
Kto jest kim. Typy osobowo¶ci dla mened¿erów (99.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Radykalna rewolucja w zarz±dzaniu. Przewodnik mened¿era (49.00z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
10 zasad budowania trwa³ych relacji z klientem (37.00z)
Zig Ziglar o profesjonalnej sprzeda¿y (57.00z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
Dlaczego Twój makler wola³by, ¿eby¶ TEGO nie wiedzia³' (27.93z)
W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci (34.90z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc± (31.99z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Avon. Najbardziej kobieca z firm (31.20z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (29.00z)
Zatrudniaj z g³ow±. Racjonalny sposób na zbudowanie ¶wietnego zespo³u (44.90z)
Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
Przedstawiciel SuperJa (3.00z)
Zarz±dzanie projektem szkoleniowym (49.00z)
Przepis na sprzeda¿. Wydanie II rozszerzone (39.00z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy (29.00z)
Pozytywne nastawienie. Jak uzyskaæ, utrzymaæ lub odzyskaæ swoje mojo (37.00z)