e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP
Promocja: -19%


Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie

Rita Gunther McGrath, Ian C. Macmillan
promocja -19%
cena: 44.345679012346 z 35.92 z
Data wydania: 2005-07-28
stron: 256, twarda oprawa, format: B5

wicej na stronie onepress.pl
Mistrzowski ruch to dzia³anie zmieniaj±ce regu³y gry rynkowej, zapewniaj±ce firmie doskona³e wyniki. Jak wykonaæ taki ruch? Najpierw rozpoznaj szanse rynkowe, potem zorientuj siê, co jest nie tak w Twojej firmie, przygotuj koncepcjê dzia³ania, zapewnij wystarczaj±ce zasoby i wykonaj plan. Proste, prawda? Nie do koñca. A to dlatego, ¿e wielu zarz±dzaj±cych w innych firmach tak¿e obmy¶la dzia³ania strategiczne. Je¿eli chcesz do³±czyæ do grona mistrzów rynku, musisz przechytrzyæ konkurentów - widzieæ to, czego oni nie widz±, wpa¶æ na doskona³y pomys³, stworzyæ lepsz± strategiê ni¿ oni, gruntownie przygotowaæ ca³± organizacjê do wykonania strategii, a nastêpnie urzeczywistniæ mistrzowski ruch: zaj±æ now± przestrzeñ rynkow± i zabezpieczyæ swoj± pozycjê, zanim inni powiel± zwyciêsk± formu³ê.
Kiedy przeczytasz Mistrzów rynku, zorientujesz siê, ¿e opracowywanie i wdra¿anie skutecznych strategii to praca, jak± mo¿e wykonaæ ka¿dy pomys³owy mened¿er, który podejdzie do tego zadania z odpowiednim zaanga¿owaniem. Jednak musisz byæ uzbrojony w odpowiedni± wiedzê, najlepiej wzbogacon± o do¶wiadczenie tych, którzy na co dzieñ maj± do czynienia ze strategiami.
Autorzy dziel± siê z Tob± swoim do¶wiadczeniem, zdobytym po przeprowadzeniu trzyletniego programu badawczego z udzia³em mened¿erów z ca³ego ¶wiata. Omawiaj± 40 mistrzowskich ruchów, których istot± jest poszukiwanie i wykorzystywanie mo¿liwo¶ci wzrostu. Mistrzowskie ruchy sk³adaj± siê na piêæ mistrzowskich strategii:
  • Podnoszenie warto¶ci firmy w oczach klientów
  • Doskonalenie oferty
  • Poprawianie parametrów ¶wiadcz±cych o sytuacji firmy
  • Wykorzystywanie zmian w otoczeniu
  • Wchodzenie na nowe rynki

Nie³atwo jest do³±czyæ do grona mistrzów rynku. Aby to osi±gn±æ, musisz skoncentrowaæ siê na sprawach najwa¿niejszych z punktu widzenia strategii firmy i byæ przygotowanym na du¿o ciê¿kiej pracy. Rita Gunther McGrath i Ian C. MacMillan u³atwi± Ci to zadanie. Jednak sukces zale¿y od Ciebie, Twojej wiedzy i determinacji w obmy¶laniu i wdra¿aniu mistrzowskiej strategii.


Cena: 35.92 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie (37.00z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Abraham Lincoln. Skuteczne strategie na trudne czasy (37.00z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (22.10z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Efekt lojalno¶ci. Ukryta si³a rozwojowa Twojej firmy (53.60z)
Bezb³êdne zarz±dzanie. Koniec z syndromem skazanego na pora¿kê (45.60z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
Marketing internetowy w wyszukiwarkach (47.00z)
Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)
Zwariowane pomys³y, które siê sprawdzaj±. Jak zbudowaæ kreatywn± firmê (39.00z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw (97.00z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie mark± (55.20z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Jak lepiej i taniej kupowaæ. Przetargi on-line w zaopatrzeniu firm (5.00z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)

Pozostae z serii: VIP

Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Harvard Business Review. Spo³eczna odpowiedzialno¶æ przedsiêbiorstw (69.00z)
Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Pierwsze 90 dni. Strategie zapewniaj±ce sukces ka¿demu liderowi (59.00z)
Psychologia przywództwa (47.00z)
Giganci. Jak Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould i J. P. Morgan stworzyli amerykañsk± supergospodarkê (57.00z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
¦wietne pomys³y. Jak je skutecznie prezentowaæ i broniæ ich przed destrukcyjn± krytyk± (39.00z)
Ekonomia ¿ycia. Od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego ¶wiata wp³ywaj± na nasze codzienne ¿ycie (57.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)
Inwestycyjny boom. Si³a spokoju i m±drej strategii (35.92z)
Psychologia inwestowania. Wydanie II (31.20z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie decyzji (55.20z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wzrostem przychodów (55.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie samym sob± (69.00z)
Lepsze zarz±dzanie kadrami. Jak stworzyæ organizacjê, która uwalnia ludzki potencja³ (35.92z)