e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Exclusive


Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali

Scott Berkun
cena: 34.90 z
Data wydania: 2010-09-30
stron: 240, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Sztuka bycia gwiazd± wyst±pieñ publicznych

  • Jak hipnotyzowaæ s³uchaczy i porywaæ t³umy
  • Jak byæ rozlu¼nionym, zabawnym i kompetentnym mówc±
  • Jak stosowaæ podrêczne sztuczki zawodowców
Scott Berkun prezentuje przystêpny i praktyczny poradnik, pozwalaj±cy roz³o¿yæ sztukê przemawiania na czynniki pierwsze i dog³êbnie j± zrozumieæ. Szerokie do¶wiadczenie autora u³atwia zrozumienie lêku przed wystêpowaniem publicznym, gdy¿ wiêkszo¶æ tego, czego siê obawiamy, istnieje wy³±cznie w naszym umy¶le
Michael Lopp, autor ksi±¿ki Managing Humans
Cyceron powiedzia³, ¿e nale¿y sprawiæ, aby s³uchacze byli uwa¿ni, otwarci oraz ufni. Jak to osi±gn±æ? Po pierwsze nale¿y unikaæ pretensjonalnych nawi±zañ do martwych ludzi. Po drugie nale¿y przeczytaæ przydatny i zabawny poradnik przemawiania, napisany przez Scotta Berkuna
Jay Heinrichs, autor ksi±¿ki Thank You for Arguing
Spó¼niasz siê na w³asn± prelekcjê, laptop zaczyna podejrzanie dymiæ, na sali jest dziesiêæ osób, spo¶ród których po³owa przysypia, a reszta ¶mieje siê szyderczo, stres parali¿uje Ci struny g³osowe, a na dodatek gdzie¶ w okolicy podstêpnie czai siê szef, czekaj±c na Twoj± wpadkê. A jednak mimo to przeprowadzasz znakomit± i profesjonaln± prezentacjê, a zebrani skanduj± Twoje imiê, prosz±c o wiêcej. Przesada? Mo¿e tylko odrobinê.
Autor tego hipnotycznego poradnika doskonale zna siê na rzeczy - w trakcie swojej kariery wyg³osi³ setki wyk³adów i prze¿y³ wiêkszo¶æ nieprzyjemnych, tragicznych czy krêpuj±cych sytuacji, które na ogó³ przera¿aj± przysz³ych i niedosz³ych mówców. Praktyczne lekcje i zaskakuj±ce wyznania pozwol± Ci popatrzeæ z zupe³nie innej perspektywy na sztukê przemówieñ publicznych, perswazji, skutecznej komunikacji, uczenia siê oraz nauczania. Chcesz siê uczyæ? Ucz siê od mistrza.
  • Dowiedz siê, jak nie zanudziæ s³uchaczy na ¶mieræ.
  • Odkryj, co robiæ, kiedy sprawy id± nie po Twojej my¶li.
  • Sprawd¼, jak nauczyæ innych czegokolwiek.
  • Poznaj sztukê odpowiadania na niewygodne pytania.
  • Naucz siê pokonywaæ lêk i parali¿uj±cy strach.
  • Oceñ, czego mo¿esz nauczyæ siê, ¶ledz±c wystêpy komików.

"Przeczyta³am pierwsz± stronê, wy³±czy³am telefon i komputer, bo wiedzia³am, ¿e nie ma siê co rozpraszaæ, ta ksi±¿ka to naprawdê CO¦!"


Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Kreatywno¶æ w reklamie (41.07z)
Introwertyk i ekstrawertyk w sid³ach mi³o¶ci. Jak sprawiæ, aby zwi±zek oparty na przeciwieñstwach by³ udany' (27.00z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej. eBook. ePub (29.90z)
Przyci±ganie bogactwa. ¯ycie w pe³nej harmonii ze ¶wiatem (42.90z)
Zarz±dzanie w mediach (49.00z)
Alfabet zarz±dzania projektami (39.00z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem. eBook. ePub (26.90z)
Tylko bez nerwów. Zarz±dzanie stresem w pracy. eBook. Mobi (27.90z)
Jak zadbaæ o w³asne finanse? (27.96z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc. eBook. Pdf (27.90z)
Sztuka wiza¿u. Podrêcznik atrakcyjnej kobiety (57.00z)
Zen prezentacji - pomys³y i projekty. Jasne zasady i techniki tworzenia doskona³ych prezentacji (59.00z)
Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych. eBook. Mobi (35.90z)
Pieni±dze lubi± zarabiaæ. Podrêcznik skutecznego inwestora (49.00z)
Nie zadrêczaj siê drobiazgami kobieto (28.82z)
Dr House i filozofia - wszyscy k³ami± (6.00z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (31.99z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych . eBook. Mobi (27.90z)
Trening intelektu. Wyæwicz pamiêæ, koncentracjê i kreatywno¶æ w 31 dni (39.00z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce. eBook. Pdf (29.90z)

Pozostae z serii: Exclusive

Jestem moj± prac±. Rozrzuæcie me prochy w sali konferencyjnej (42.90z)
W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci (34.90z)
Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw (39.00z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarzadzania Twoja firm± (39.20z)
Odkryj swój potencja³. 21 sposobów na prze¶cigniêcie konkurencji w my¶leniu, dzia³aniu i zarabianiu pieniêdzy (39.00z)
Doceniæ konflikt. Od walki i manipulacji do wspó³pracy (31.85z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu (39.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm± (39.90z)
100 najlepszych ksi±¿ek biznesowych. Poznaj niezbêdny kanon (39.90z)
Nowoczesna logistyka. Wydanie X (79.00z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ (37.60z)
Bud¿etowanie jako narzêdzie rachunkowo¶ci zarz±dczej (39.00z)
Przedstawiciel SuperJa (3.00z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (twarda oprawa) (57.00z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Dlaczego mê¿czy¼ni zarabiaj± wiêcej. Prawda o przepa¶ci p³ac i co kobiety mog± na to poradziæ (29.60z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)