e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste. eBook. ePub

Maja Wilczyñska, Ma³gorzata Nowak, Jolanta Kuæka, Joanna Saw
cena: 29.90 z
Data wydania: 2011-12-13
stron: 216, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Coaching to odblokowanie potencja³u osoby w celu maksymalizacji jej dokonañ i dzia³añ. Jest raczej pomaganiem w uczeniu siê ni¿ nauczaniem.
John Whitmore

Odkrywanie wyj±tkowych osobowo¶ci

Coaching - czym jest ta dziedzina, dynamicznie rozwijaj±ca siê tak¿e w Polsce przez kilka ostatnich lat? Jest wspania³ym procesem, wzmacniaj±cym indywidualny, sta³y i kompleksowy rozwój kompetencji cz³owieka. Coaching inspiruje. Pomaga w budowaniu warto¶ciowych postaw. Pozwala rozwin±æ nowe strategie my¶lenia i zachowania oraz wspomaga osi±ganie zamierzonych celów. Sprawia, ¿e poddawana mu osoba lepiej wykorzystuje swoje umiejêtno¶ci i naturalne zdolno¶ci, staje siê bardziej kreatywna i zwiêksza si³ê swojej motywacji.
Popularno¶æ coachingu wynika z faktu, ¿e wspiera on zarówno jednostki, jak i organizacje w uzyskaniu optymalnego tempa rozwoju oraz inspiruje do prze³omowych dzia³añ. Je¶li czujesz, ¿e Twoj± pasj± jest odkrywanie w ludziach tego, co ma dla nich najwiêksze znaczenie, wydobywanie ich potencja³u i budowanie odpowiedzialnej postawy, jeste¶ urodzonym coachem. Z t± ksi±¿k± poznasz dwadzie¶cia jeden metod coachingowych o ró¿nym stopniu zaawansowania. Znajdziesz tu tak¿e kilka autorskich pomys³ów, wskazówek i porad, które przyczyni± siê do wzbogacenia Twojego warsztatu. Jest to wygodny w u¿yciu podrêcznik dla osób ucz±cych siê coachingu oraz promuj±cych coachingowy styl zarz±dzania. Opisano w nim kluczowe umiejêtno¶ci coacha oraz narzêdzia wykorzystywane podczas sesji coachingowych.
Ruszaj w podró¿ z coachingiem:
  • Zasady coachingu i postawa coacha.
  • ¦wiadomo¶æ potencja³u cz³owieka.
  • Model rozmowy coachingowej.
  • Narzêdzia coachingowe.
  • Droga do rozwoju coacha.
  • Zaplecze coacha.

Ksi±¿ka krok po kroku wprowadzi pocz±tkuj±cego coacha w tajniki najmocniejszych, najczê¶ciej stosowanych narzêdzi coachingowych. Przygotuje go do efektywnego przeprowadzania rozmowy z klientem w sposób niedyrektywny, okre¶lony przez standard ICF. Zosta³a przygotowana przez zespó³ do¶wiadczonych coachów i praktyków biznesu w oparciu o ich bogat± praktykê coachingow± i biznesow±, certyfikacjê Erickson College International oraz kompetencje doskonalone w czo³owych na ¶wiecie szko³ach i organizacjach coachingowych: Erickson College International, Center for Right Relationship European, International Coach Federation. Niniejsza publikacja jest jedn± z pierwszych tego typu ksi±¿ek napisanych przez rodzime autorki. Dostosowano j± do oczekiwañ i mentalno¶ci polskich odbiorców. Przedstawia przyk³ady zastosowania opisywanych narzêdzi podczas sesji coachingowych przeprowadzanych w polskiej rzeczywisto¶ci.Patronem wydania jest:
Cena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Mount Everest biznesu. eBook. Mobi (31.99z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali. eBook. ePub (27.90z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju. eBook. Mobi (31.99z)
Ziemia ¦wiêta. Przewodnik dla pielgrzymów i turystów. Wydanie 1 (29.90z)
Odkryj swój potencja³. 21 sposobów na prze¶cigniêcie konkurencji w my¶leniu, dzia³aniu i zarabianiu pieniêdzy (39.00z)
Franczyza - droga do sukcesu (49.00z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz. eBook. Mobi (29.90z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu. eBook. Mobi (29.90z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Lekcje ze Scottem Kelbym (39.90z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie. eBook. Mobi (35.90z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia. eBook. ePub (17.00z)
Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. Pdf (39.00z)
Z kredytem pod sufitem. Przewodnik po kredytach hipotecznych (2.00z)
Zwyciêstwo bez walki. Strategie przeciw agresji (27.00z)
Tresura psów (34.90z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. Pdf (39.00z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. Mobi (79.00z)
Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz. eBook. Mobi (27.90z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. ePub (31.99z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie. eBook. Mobi (13.95z)

Pozostae z serii: Inne

CRM. Relacje z klientami (59.00z)
Strategiczny podstêp. Umiejêtno¶æ wygrywania w biznesie (39.00z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. Mobi (47.00z)
Zarz±dzanie codzienno¶ci±. Zaplanuj dzieñ, skoncentruj siê i wyostrz swój twórczy umys³ (11.90z)
S³ownik finansowo gie³dowy angielsko-polski polsko-angielski (68.50z)
Ksiêga zwi±zków, podrywu i seksu dla mê¿czyzn (39.90z)
Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych (75.20z)
Budowanie zespo³ów. Materia³y szkoleniowe æwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadz±cego (220.15z)
Ekonometria (33.43z)
Wska¼niki marketingowe (90.30z)
Doskona³a prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu (17.90z)
Sklep, w którym kupisz wszystko. Jeff Bezos i era Amazona (32.40z)
Kodeks w³adzy. Regu³y manipulacji (37.00z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (79.00z)
¦wiadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do ¶wiadczeñ rodzinnych w praktyce (129.00z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. Mobi (31.99z)
Kalejdoskop fotografii. Miêdzy technik± a sztuk± (79.00z)
Czarodzieje rynku (72.25z)
Pracuj dla pieniêdzy, projektuj dla przyjemno¶ci. Podrêcznik freelancera (44.90z)
Zdrowe my¶lenie. Jak przekuwaæ pora¿ki w sukcesy i zarabiaæ na tym miliony (24.90z)