e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Bestseller: TOP-6
Promocja: -25%


Pe³na MOC mo¿liwo¶ci

Jacek Walkiewicz
promocja -25%
cena: 39 z 29.25 z
Data wydania: 2014-07-07
stron: 192, twarda oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Jacek Walkiewicz zdobywc± Nagrody Teofrasta!

Bestseller wydawnictwa Onepress - "Pe³na MOC mo¿liwo¶ci" - otrzyma³ nagrodê Teofrasta dla najpopularniejszej ksi±¿ki psychologicznej 2013 roku, przyznawan± przez miesiêcznik Charaktery.
""
  Ksi±¿ka o spe³nionym ¿yciu, zainspirowana przez 18-minutowy wyk³ad!
Pomy¶l o swoich sukcesach. One nie s± dzie³em przypadku. ¯adne „uda³o siê”, „samo wysz³o”, „przy okazji”. Okazje pojawi³y siê na Twojej drodze. Ale to Ty schyli³e¶ siê, podnios³e¶ je, w³o¿y³e¶ w nie pasjê, ciê¿k± pracê, upór i odnios³e¶ sukces. Czytelniku! Pomy¶l o swoich marzeniach. Wiesz, po co s±? ¯eby je spe³niaæ! Pomy¶l o odwadze. Odwaga sk³ada siê z czterech elementów. Odwaga to zaufanie do siebie, ryzyko, decyzje i zaanga¿owanie. Te sk³adowe — d±¿enie do sukcesu, pasja, praca, marzenia, odwaga — ³±cz± siê ze sob± w obraz spe³nionego ¿ycia. Daj± nam pe³n± MOC mo¿liwo¶ci. O tym w³a¶nie opowiada³ Jacek Walkiewicz s³uchaczom TEDxWSB we wrze¶niu 2012 roku we Wroc³awiu.
Ksi±¿ka, któr± trzymasz w rêku, stanowi rozwiniêcie tamtego wyk³adu. Za po¶rednictwem internetu przes³anie autora dotar³o do wielu ludzi, mo¿e równie¿ do Ciebie. Zaczê³y sp³ywaæ e-maile, pytania, pro¶by o pomoc w wychodzeniu na prost±, na drogê do pe³ni mo¿liwo¶ci. Jacek Walkiewicz nie by³ w stanie ka¿demu z pytaj±cych odpowiedzieæ indywidualnie. Dlatego postanowi³ zrobiæ to zbiorowo — w³a¶nie za po¶rednictwem tej ksi±¿ki.


Jacek Walkiewicz - Absolwent Wydzia³u Psychologii UW. Charyzmatyczny i motywuj±cy mówca, trener i mentor. Ceniony za szerok± wiedzê merytoryczn± oraz inspiruj±cy, ciekawy, energetyzuj±cy i pe³en humoru styl prowadzenia wyk³adów i szkoleñ. Cz³onek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.

"" Zdecydowana wiêkszo¶æ z nas woli dzia³aæ, ni¿ narzekaæ na swój los (badanie „Barometr ING — Realizujemy czy snujemy”, 2014), jednak a¿ 72% odk³ada realizacjê planów na pó¼niej. Dlatego ING Bank ¦l±ski razem z autorem tej ksi±¿ki w akcji DopnijSwego.pl motywuj± do dzia³ania. Wejd¼ na stronê www.dopnijswego.pl, sprawd¼, czy ³atwo przychodzi Ci realizowanie planów, i zapoznaj siê ze wskazówkami, jak i¶æ do przodu. Wa¿ne jest, aby ka¿dy wybra³ najlepsz± dla siebie drogê realizacji planów i dopi±³ swego!

Cena: 29.25 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Motywacja

Geniusz marketingu (84.15z)
Sklep, w którym kupisz wszystko. Jeff Bezos i era Amazona (32.40z)
SpecBabka. Obud¼ w sobie kobiec± moc! (14.90z)
Przemiana. Jak sprawiæ by reszta twojego ¿ycia by³a jeszcze lepsza (34.90z)
4-godzinny tydzieñ pracy (38.02z)
Moje ¿ycie i dzie³o (51.05z)
Ksi±¿eczka minimalisty. Prosty przewodnik szczê¶liwego cz³owieka (27.00z)
Bogaty ojciec biedny ojciec (25.90z)
Jak pomno¿yæ ¼ród³a swoich dochodów. Metody zdobycia i zachowania maj±tku (58.65z)
3. Rozwi±zanie. Jak sprostaæ najtrudniejszym ¿yciowym wyzwaniom (39.02z)
The Power to Be Your Best! Jak odnale¼æ to, czego naprawdê w ¿yciu pragniesz... i dostaæ to (44.90z)
Lepiej byæ m±drym i bogatym! (25.42z)
Zmotywuj siê (28.82z)
Kto zabiera twoje pieni±dze. Dlaczego powolni inwestorzy trac± Co robi± ci, którzy zarabiaj± (43.43z)
Einstein inwestowania (59.42z)
13 sekretów ludzi sukcesu (49.90z)
Obóz treningowy. Co najlepsi robi± lepiej ni¿ ktokolwiek inny. Opowie¶æ o doskona³o¶ci (26.92z)
Energia! ¯yj pe³ni± ¿ycia. Odkryj 10 rodzajów ludzkiej motywacji (42.42z)
Wealth Management Bankowo¶æ dla bogatych (67.15z)
Poca³uj tê ¿abê. 12 metod zamiany problemów w sukcesy - w pracy i w ¿yciu prywatnym (39.90z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

ABC pewno¶ci siebie i atrakcyjno¶ci (39.90z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Wydanie II rozszerzone (20.94z)
Taka praca nie ma sensu. Cztery zapomniane potrzeby, które dodaj± energii do osi±gania wspania³ych wyników (49.90z)
Zarz±dzanie Jak zarz±dzaæ i byæ zarz±dzanym (64.90z)
Pozytywne my¶lenie kluczem do sukcesu (39.90z)
Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu (39.00z)
Nowoczesne zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa (35.70z)
Kompetencje pracownicze w organizacji ucz±cej siê (33.15z)
¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny (39.90z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne dla bystrzaków (34.90z)
Jednominutowy mened¿er. Równowaga ¿ycia i pracy. Zdrowy tryb ¿ycia kluczem do sukcesu (16.92z)
Lepiej byæ m±drym i bogatym! (25.42z)
Jak pomno¿yæ ¼ród³a swoich dochodów. Metody zdobycia i zachowania maj±tku (58.65z)
Psychologia dla trenerów. Szkolenia (65.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie III rozszerzone (32.90z)
Dzieñ dobry i co dalej (37.32z)
Pakiet. Si³a pozytywnego zarz±dania (149.90z)
Przemiana. Jak sprawiæ by reszta twojego ¿ycia by³a jeszcze lepsza (34.90z)
Komunikacja bez barier (38.17z)
Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (31.99z)
House i psychologia. Humanitaryzm jest przereklamowany (34.90z)
OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podrêcznik (79.00z)
Innowacyjno¶æ przepis na sukces. Model (52.40z)
Praktyczne lekcje zarz±dzania projektami (44.90z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa (50.15z)
Profesjonalni trenerzy (25.42z)
Tunezja. Smak harissy i oliwek. Wydanie 1 (44.90z)
Lady Australia (12.90z)
Biznes w internecie. Praktyczny poradnik o marketingu, sprzeda¿y, public relations on-line i promocji w mediach spo³eczno¶ciowych (42.00z)
Francja. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Lider(ka) z krwi i ko¶ci (26.59z)
Tworzenie warto¶ci przez dzia³ HR (79.00z)
Zarz±dzanie procesami w przedsiêbiorstwie (40.00z)
Maroko. W labiryncie orientalnych medyn. Wydanie 1 (49.90z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych (12.90z)
Barcelona. Udany Weekend Michelin. Wydanie 3 (18.90z)
Przyspieszony kurs kreatywno¶ci (44.00z)
Word 2007 PL dla bystrzaków (34.90z)
Controlling w przyk³adach. Poradnik praktyka (37.00z)