e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Bestseller: TOP-6
Promocja: -25%


Pe³na MOC mo¿liwo¶ci

Jacek Walkiewicz
promocja -25%
cena: 39 z 29.25 z
Data wydania: 2014-07-07
stron: 192, twarda oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Jacek Walkiewicz zdobywc± Nagrody Teofrasta!

Bestseller wydawnictwa Onepress - "Pe³na MOC mo¿liwo¶ci" - otrzyma³ nagrodê Teofrasta dla najpopularniejszej ksi±¿ki psychologicznej 2013 roku, przyznawan± przez miesiêcznik Charaktery.
""
  Ksi±¿ka o spe³nionym ¿yciu, zainspirowana przez 18-minutowy wyk³ad!
Pomy¶l o swoich sukcesach. One nie s± dzie³em przypadku. ¯adne „uda³o siê”, „samo wysz³o”, „przy okazji”. Okazje pojawi³y siê na Twojej drodze. Ale to Ty schyli³e¶ siê, podnios³e¶ je, w³o¿y³e¶ w nie pasjê, ciê¿k± pracê, upór i odnios³e¶ sukces. Czytelniku! Pomy¶l o swoich marzeniach. Wiesz, po co s±? ¯eby je spe³niaæ! Pomy¶l o odwadze. Odwaga sk³ada siê z czterech elementów. Odwaga to zaufanie do siebie, ryzyko, decyzje i zaanga¿owanie. Te sk³adowe — d±¿enie do sukcesu, pasja, praca, marzenia, odwaga — ³±cz± siê ze sob± w obraz spe³nionego ¿ycia. Daj± nam pe³n± MOC mo¿liwo¶ci. O tym w³a¶nie opowiada³ Jacek Walkiewicz s³uchaczom TEDxWSB we wrze¶niu 2012 roku we Wroc³awiu.
Ksi±¿ka, któr± trzymasz w rêku, stanowi rozwiniêcie tamtego wyk³adu. Za po¶rednictwem internetu przes³anie autora dotar³o do wielu ludzi, mo¿e równie¿ do Ciebie. Zaczê³y sp³ywaæ e-maile, pytania, pro¶by o pomoc w wychodzeniu na prost±, na drogê do pe³ni mo¿liwo¶ci. Jacek Walkiewicz nie by³ w stanie ka¿demu z pytaj±cych odpowiedzieæ indywidualnie. Dlatego postanowi³ zrobiæ to zbiorowo — w³a¶nie za po¶rednictwem tej ksi±¿ki.


Jacek Walkiewicz - Absolwent Wydzia³u Psychologii UW. Charyzmatyczny i motywuj±cy mówca, trener i mentor. Ceniony za szerok± wiedzê merytoryczn± oraz inspiruj±cy, ciekawy, energetyzuj±cy i pe³en humoru styl prowadzenia wyk³adów i szkoleñ. Cz³onek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.

"" Zdecydowana wiêkszo¶æ z nas woli dzia³aæ, ni¿ narzekaæ na swój los (badanie „Barometr ING — Realizujemy czy snujemy”, 2014), jednak a¿ 72% odk³ada realizacjê planów na pó¼niej. Dlatego ING Bank ¦l±ski razem z autorem tej ksi±¿ki w akcji DopnijSwego.pl motywuj± do dzia³ania. Wejd¼ na stronê www.dopnijswego.pl, sprawd¼, czy ³atwo przychodzi Ci realizowanie planów, i zapoznaj siê ze wskazówkami, jak i¶æ do przodu. Wa¿ne jest, aby ka¿dy wybra³ najlepsz± dla siebie drogê realizacji planów i dopi±³ swego!

Cena: 29.25 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Motywacja

Ksi±¿eczka minimalisty. Prosty przewodnik szczê¶liwego cz³owieka (27.00z)
M³ody bogaty rentier. Jak staæ siê zamo¿nym i na zawsze takim pozostaæ (43.43z)
Einstein inwestowania (59.42z)
Sukces pisany szmink± (4.25z)
The Power to Be Your Best! Jak odnale¼æ to, czego naprawdê w ¿yciu pragniesz... i dostaæ to (44.90z)
Poca³uj tê ¿abê. 12 metod zamiany problemów w sukcesy - w pracy i w ¿yciu prywatnym (39.90z)
Przemiana. Jak sprawiæ by reszta twojego ¿ycia by³a jeszcze lepsza (34.90z)
4-godzinny tydzieñ pracy (38.02z)
Geniusz marketingu (84.15z)
Energia! ¯yj pe³ni± ¿ycia. Odkryj 10 rodzajów ludzkiej motywacji (42.42z)
SpecBabka. Obud¼ w sobie kobiec± moc! (49.00z)
B³yskawiczne wywieranie wp³ywu (42.42z)
Jak pomno¿yæ ¼ród³a swoich dochodów. Metody zdobycia i zachowania maj±tku (58.65z)
Autobus energii. Zatankuj swój bak paliwem energii (29.67z)
Kto zabiera twoje pieni±dze. Dlaczego powolni inwestorzy trac± Co robi± ci, którzy zarabiaj± (43.43z)
Bogaty ojciec biedny ojciec (25.90z)
Taka praca nie ma sensu. Cztery zapomniane potrzeby, które dodaj± energii do osi±gania wspania³ych wyników (49.90z)
3. Rozwi±zanie. Jak sprostaæ najtrudniejszym ¿yciowym wyzwaniom (39.02z)
SpecBabka. Obud¼ w sobie kobiec± moc! (14.90z)
Napoleon Hill My¶l i bogaæ siê (34.90z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Kompetencje pracownicze w organizacji ucz±cej siê (33.15z)
Rekrutacja i selekcja personelu (24.65z)
Nauka sukcesu. Jak osi±gaæ sukces i harmonijny dobrobyt dziêki efektywnym zasadom i prawom (21.17z)
Mind Sale First. Umys³ Sprzedaje Pierwszy (18.42z)
100 sekretów. Mistrza Sprzeda¿y (12.90z)
Zarz±dzanie motywacj± pracowników (33.15z)
Nauka perswazji czyli jak w 8 minut postawiæ na swoim (33.45z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie III rozszerzone (32.90z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (39.00z)
Basic English for Business 3 -ksi±¿ka z p³yt± CD (38.02z)
Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu (39.00z)
Jak doskonaliæ siebie i wywieraæ wp³yw na ¿ycie innych (29.00z)
Jak mówiæ rozmawiaæ przemawiaæ ' (26.78z)
Asystentka na europejskim rynku pracy (30.40z)
Sprzeda¿ osobista i zarz±dzanie zespo³em sprzeda¿y (64.35z)
W³adca Jêzyków, czyli prawie wszystko o tym, jak zostaæ poliglot± (39.90z)
Psychologia sukcesu + CD (249.00z)
Sukces jest kobiet± (26.59z)
Zwiêksz swój finansowy IQ (35.81z)
Nawyk samodyscypliny w pracy. Optymalna efektywno¶æ, maksymalne skupienie i motywacja (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

Inwestowanie w warto¶æ (41.65z)
Subtelna perswazja. Pe³ne porozumienie w pracy i w domu (21.60z)
Sekrety Bitcoina i innych kryptowalut. Jak zmieniæ wirtualne pieni±dze w realne zyski (34.90z)
Junior sam w domu albo Oskar de la Mancha, Rycerz Nieasertywnego Oblicza i Ludzie, których lubiê najmniej (4.00z)
Kobiecy styl zarzadzania. eBook. Pdf (27.90z)
Marketing us³ug (42.42z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem. eBook. Pdf (26.90z)
Badania marketingowe (55.17z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (34.90z)
Prawda o wypaleniu zawodowym (49.45z)
Peru i Boliwia. U podnó¿a Andów. Wydanie 1 (89.90z)
Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja (59.00z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (54.99z)
Falowanie aktywno¶ci gospodarczej. Przypadek polski (41.65z)
Serwisy spo³eczno¶ciowe. Projektowanie (49.00z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012. eBook. Mobi (19.95z)
Zasady rachunkowo¶ci zarz±dczej (57.82z)
Pies wojny. Jak oficer SAS sta³ siê pionkiem w afrykañskiej wojnie o ropê (11.90z)
Wspó³twórczo¶æ i jej skutki w prawie autorskim (99.00z)
PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarê (44.90z)