e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: wtokwi
Seria: Inne


Pozytywne nastawienie. Jak uzyskaæ, utrzymaæ lub odzyskaæ swoje mojo. eBook. ePub

Marshall Goldsmith
cena: 29.90 z
Data wydania: 2011-06-22
stron: 272, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
  • We¼ za siebie odpowiedzialno¶æ
  • D±¿ do nieustannego rozwoju
  • Wk³adaj w swoj± pracê serce i entuzjazm
  • Naucz siê wykorzystywaæ otaczaj±ce Ciê okazje

Postaw na swoje MOJO - znajd¼ cel i rado¶æ ¿ycia

Marshall Goldsmith jest jedyny w swoim rodzaju: w niepowtarzalny i b³yskotliwy sposób potrafi "w¶lizgn±æ" siê do naszych umys³ów, aby poznaæ nurtuj±ce nas problemy. Nie tylko pomaga nam je zrozumieæ, ale równie¿ rozwi±zaæ. ¯ywo i z zaanga¿owaniem. ¦wietna lektura, która ka¿demu liderowi przypadnie do gustu i przyniesie korzy¶ci.
Warren Bennis,
uznany autorytet w dziedzinie przywództwa
Marshall znowu trzyma rêkê na pulsie spraw pracowników i ich miejsc pracy. Ta jasno napisana, m±dra i pe³na wnikliwych spostrze¿eñ ksi±¿ka pomaga pracownikom odnale¼æ ich mojo. Pokazuje im, jak bardziej siê zaanga¿owaæ oraz wnie¶æ prawdziwy wk³ad w ¿ycie zawodowe i osobiste. Najwiêksz± si³± przedsiêbiorstwa s± jego pracownicy. Marshall odkry³, jak odblokowaæ ich potencja³.
David Ulrich,
profesor Uniwersytetu Michigan, wspó³autor ksi±¿ki The Why of Work
Znasz to uczucie wewnêtrznej satysfakcji, kiedy robisz co¶ wa¿nego i sensownego, a inni ludzie to dostrzegaj± i doceniaj±? Czy nie jest ono genialne? £aduje Twoje akumulatory, daje potê¿nego pozytywnego kopa i oferuje poczucie, ¿e ¶wiat stoi przed Tob± otworem. Tematem tej ksi±¿ki jest w³a¶nie ten stan oraz sposoby jego osi±gania, utrzymywania i ponownego przywo³ywania. To w³a¶nie MOJO - motor pchaj±cy Ciê ku nieustannemu rozwojowi, doskonaleniu i dostrzeganiu mo¿liwo¶ci, jakie zsy³a Ci los.
MOJO odgrywa ogromn± rolê w d±¿eniu do szczê¶cia i znalezienia sensu ¿ycia, poniewa¿ sprowadza siê do osi±gniêcia dwóch celów: kochania tego, co robisz, i okazywania pozytywnego nastawienia wobec innych. Ta ksi±¿ka powsta³a po to, by daæ Ci motywacjê do dzia³ania, a tak¿e odpowiednie narzêdzia, by¶ móg³ zacz±æ wreszcie robiæ co¶, co sprawi, ¿e poczujesz siê spe³niony i szczê¶liwy. Niektóre z tych narzêdzi s± oczywiste, inne mog± wydawaæ siê sprzeczne z logik±, jednak wszystkie s± w zasiêgu Twoich mo¿liwo¶ci, za¶ ich celem jest nadaæ nowy kierunek Twojemu ¿yciu.
  • Przeanalizuj siebie, swoje ¿ycie, osi±gniêcia i sukcesy.
  • Dowiedz siê, jak postrzegaj± Ciê inni i jaki wywiera to wp³yw.
  • Oceñ swoje szanse na sukces i mo¿liwo¶ci na przysz³o¶æ.
  • Poznaj i stosuj strategie budowania MOJO.
  • Przejmij kontrolê, d±¿ ¶mia³o do celu, b±d¼ sob±.


Cena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: wtokwi

Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami. eBook. ePub (22.90z)
Filozofia sukcesu. ¯ycie szczê¶liwe i dostatnie wed³ug Napoleona Hilla. eBook. ePub (27.90z)
Ksiêga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla. eBook. Pdf (29.90z)
Komunikacja naprawdê skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych. eBook. Pdf (35.90z)
Filozofia sukcesu. ¯ycie szczê¶liwe i dostatnie wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Pdf (27.90z)
Trening kreatywno¶ci. Podrêcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. eBook. Pdf (34.90z)
Pozytywne nastawienie. Jak uzyskaæ, utrzymaæ lub odzyskaæ swoje mojo. eBook. Pdf (29.90z)
Na ka¿dy temat z Mari± Szyszkowsk±. eBook. ePub (19.90z)
Ksiêga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla. eBook. ePub (29.90z)
Na ka¿dy temat z Mari± Szyszkowsk±. eBook. Pdf (19.90z)
Trening kreatywno¶ci. Podrêcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. eBook. ePub (34.90z)
Komunikacja naprawdê skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych. eBook. ePub (35.90z)
Napoleon Hill. Pocz±tek wielkiej kariery. eBook. Pdf (31.99z)
Pracuj z pasj±! Znajd¼ posadê, która da Ci satysfakcjê, rado¶æ i pieni±dze. eBook. ePub (21.99z)
Gie³da papierów warto¶ciowych. Poradnik bez kantów. eBook. Pdf (27.90z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc±. eBook. Pdf (31.99z)
Pracuj z pasj±! Znajd¼ posadê, która da Ci satysfakcjê, rado¶æ i pieni±dze. eBook. Pdf (21.99z)
Dlaczego mnie nie rozumiecie' Poznaj osiem barier w komunikacji i pokonaj je. ebook. pdf (22.90z)
Napoleon Hill. Pocz±tek wielkiej kariery. eBook. ePub (31.99z)

Pozostae z serii: Inne

Medytacja nad natur± umys³u (34.90z)
Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe (23.94z)
Fotografia kulinarna dla blogerów (54.90z)
Zarz±dzanie projektami IT. Wydanie III (79.00z)
Excel 2013 PL. Biblia (64.35z)
Gospodarka rozwój krach (46.00z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione. eBook. ePub (31.99z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Gra gie³dowa. Jak rozs±dnie inwestowaæ w pozbawionym rozs±dku ¶wiecie (67.00z)
E-mail marketing. 10 wyk³adów o skutecznej promocji w sieci (34.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Czas na e-biznes (74.00z)
Prze³amywanie pierwszych lodów Integracja i aktywizacja grupy (259.00z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. Mobi (31.99z)
Jak radziæ sobie z lêkiem. 10 prostych sposobów na z³agodzenie lêku, strachu i zmartwieñ (19.00z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów. eBook (12.90z)
Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych (79.00z)
Audyt funkcji personalnej w przedsiêbiorstwie (63.00z)
B³yskawiczne wywieranie wp³ywu (42.42z)
Wprowadzenie do miêdzynarodowych rynków finansowych (79.00z)
Jak zdobyæ klientów w internecie (28.95z)
Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami. eBooki (22.90z)