e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Power


Motywacja bez granic

Nikodem Marsza³ek
cena: 29.90 z
Data wydania: 2007-03-28
stron: 152, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

W jaki sposób najlepsi osi±gaj± swoje cele i sukcesy?

Dowiedz siê, czym jest skuteczna motywacja i w jaki sposób krok po kroku mo¿esz zrealizowaæ swoje d±¿enia. Czy wiesz, ¿e oko³o 90% milionerów na ¶wiecie zaczyna³o od zera dochodzenie do swoich fortun? Ka¿da droga zaczyna siê od tego, ¿e widzisz przed sob± jak±¶ szansê i perspektywy, by zrealizowaæ siê w ¿yciu. Szansê, która byæ mo¿e tylko czeka, aby¶ j± odkry³. Bez wzglêdu na to, jaki masz cel, trzeba wyruszyæ w drogê na w³asne szczyty. Ka¿dy z nas gdzie¶ g³êboko w ¶rodku ma swój "Mont Everest ludzkich pragnieñ". Teraz mo¿esz go zdobyæ!
Przeczytaj ksi±¿kê "Motywacja bez granic" i dowiedz siê:
  • jak ruszyæ z miejsca i nabraæ rozpêdu, aby osi±gn±æ swoje cele?
  • jakie nawyki sprawiaj±, ¿e ludzie odnosz± sukcesy i staj± siê bogatsi?
  • jak z pewno¶ci± siebie wêdrowaæ w³asn± drog± i odkryæ j± na nowo?
  • dlaczego niektórzy ludzie osi±gaj± sukces szybciej ni¿ inni?
Autor poradnika, Nikodem Marsza³ek, jest specjalist± w dziedzinie motywacji. Popularyzuje kursy zwi±zane z rozwojem osobistym dla pracowników firm sprzeda¿y bezpo¶redniej oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Specjalizuje siê tak¿e w motywacji sportowców i studentów.


Cena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Rozwój kompetencji osobistych

Przyspieszony kurs kreatywno¶ci (44.00z)
B±d¼ swoim guru. Droga do osobistego i zawodowego o¶wiecenia (34.90z)
Legalny doping emocjonalny. eBook (24.90z)
1001 sposobów na przejmowanie inicjatywy w pracy (39.00z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (18.95z)
Genotyp przedsiêbiorcy, czyli DNA sukcesu (37.60z)
Jak zyskaæ uznanie szefa i odnie¶æ sukces w pracy (19.90z)
Sztuka rozpoczynania (37.00z)
Efektywne zarz±dzanie czasem. eBook (19.90z)
Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)
Doceniæ siebie i w³asn± warto¶æ (29.00z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (29.00z)
Harvard Business Review. Atrybuty przywódcy (55.20z)
¯ycie w stresie. Jak okie³znaæ lêki (14.90z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)
Przyspieszony kurs rozwoju osobistego (59.00z)
B±d¼ kreatywny i pomys³owy (19.90z)
Jak radziæ sobie ze stresem (19.90z)
Wielkie muuu. Nie musisz byæ perfekcyjny - masz byæ nadzwyczajny (34.90z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê (29.49z)

Pozostae z kategorii: Biuro i praca

Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Nauki Barona (33.00z)
Samodzielna firma. Za³ó¿ i rozwiñ w³asn± firmê (44.90z)
B±d¼ swoim guru. Droga do osobistego i zawodowego o¶wiecenia (34.90z)
Zakazana retoryka. Podrêcznik manipulacji (25.35z)
Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie (27.00z)
Zachowaj twarz. Jak k³amaæ, oszukiwaæ i manewrowaæ w trudnych sytuacjach (24.90z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê (29.49z)
Grzeczne dziewczynki siê nie bogac±. 75 b³êdów, które utrudniaj± kobietom osi±gniêcie niezale¿no¶ci finansowej (27.00z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha (69.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. AUDIOBOOK (49.00z)
Grzeczna dziewczynka idzie do pracy czyli jak przetrwaæ trudne pocz±tki (27.00z)
Poradnik korporacyjnego szczura (34.90z)
Excel. Najlepsze sztuczki i chwyty (49.00z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)
Zapanowaæ nad czasem. Jak efektywnie pracowaæ, by mieæ czas na wszystko (44.90z)
Jak wykorzystaæ internet w poszukiwaniu pracy' (20.93z)
Rozmowa kwalifikacyjna. Gotowe pytania i wnioski z odpowiedzi (49.00z)
Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów. Wydanie II. Kompendium small businessu (79.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. eBook (24.90z)

Pozostae z serii: Power

Zrêczno¶æ ust. Hipnotyczna sprzeda¿ i negocjacje (47.00z)
Sztuka osi±gania zysku (35.20z)
Sztuka obserwacji, czyli skuteczne studiowanie drugiego cz³owieka (37.00z)
Zacznij od zera. Jak przy mniejszym bud¿ecie osi±gn±æ lepsze wyniki (49.00z)
TyMy¶l. Inaczej zrobi± to za Ciebie... Wydanie II (21.60z)
Wy¿sza szko³a skutecznej retoryki (32.90z)
Na szczycie. Opowie¶æ o w³adzy i pieni±dzach (4.00z)
Grzeczne dziewczynki nie¼le sprzedaj±. W czym s± lepsze od kolegów handlowców' (29.00z)
Pewno¶æ siebie. Jak ma³a zmiana mo¿e zrobiæ wielk± ró¿nicê (49.00z)
Spo³eczno¶ciowy BOOM. Wykorzystaj potencja³ sieci e-kontaktów do wykreowania marki, zwiêkszenia sprzeda¿y i zdominowania rynku (23.40z)
Sto niekonwencjonalnych strategii. Zasady sztuki wojennej (39.00z)
Zafascynuj ich! 7 metod na skuteczn± perswazjê i wzbudzanie zachwytu (31.20z)
Syndrom mi³ego cz³owieka. Jak osi±gn±æ sukces pozostaj±c sob± (34.90z)
Grzeczna dziewczynka idzie do pracy czyli jak przetrwaæ trudne pocz±tki (27.00z)
Praktyka przekonywania, czyli jak pozyskiwaæ zwolenników dla swoich racji i propozycji (27.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. AUDIOBOOK (49.00z)
Mowa cia³a. Praktyczne wprowadzenie (29.00z)
Potêga perswazji. Jak siê nas kupuje i sprzedaje (37.00z)
Grzeczne dziewczynki nie negocjuj±. Podrêcznik negocjacji dla kobiet, które wiedz±, czego chc± przy stole negocjacyjnym (33.00z)
Sukces mimo wszystko. ¦ladami Donalda Trumpa (29.00z)