e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: komunikacja
Seria: Inne


Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon

Andrzej Stempa
cena: 24.00 z
Data wydania: 2008-09-03
stron: 128, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl
  • Hipnotyzuj±cy g³os
  • Ekscytuj±cy przekaz
  • Sfinalizowana transakcja

Odrobina perswazji przez telefon

Odmawianie, rzucanie s³uchawk±, u¿ywanie wymówek i ca³y katalog obiekcji. Na pewno znasz to na pamiêæ. To klasyczne zachowania Twoich niedosz³ych klientów. Tak bywa³o do niedawna. Pora zakoñczyæ zabawê w gonienie króliczka i wreszcie go schwytaæ. Pogoñ nie bêdzie d³uga i ju¿ siê niemal zaczê³a - to lektura ksi±¿ki Mowa s³owa, czyli kursu perswazji i wywierania wp³ywu na ludzi za po¶rednictwem rozmowy telefonicznej. A satysfakcja ze z³apania króliczka - gwarantowana.
Jeste¶ optymist± i posiadasz sporo wyobra¼ni? Podchodzisz do pracy z entuzjazmem i uparcie d±¿ysz do celu? Wszystko jasne - osi±gniesz sukces, to tylko kwestia czasu. Wystarczy, ¿e udoskonalisz posiadane ju¿ umiejêtno¶ci lub zdobêdziesz kilka nowych, dziêki którym Twoja kariera nabierze odpowiedniego rozpêdu. Przygotowali¶my dla Ciebie sprawdzone w boju techniki prowadzenia rozmów telefonicznych. Od otwarcia robi±cego wielkie wra¿enie, przez prezentacjê zapieraj±c± dech w piersiach, a¿ po spektakularne zamkniêcie. Zaskoczy Ciê, jak wielk± moc mog± mieæ pozornie bardzo proste rozwi±zania.
  • Jak powinien brzmieæ doskona³y telemarketer
  • Sztuka zaprzyja¼niania siê z klientem
  • Wystrzeganie siê niepotrzebnych b³êdów
  • Omijanie pu³apek i pokonywanie przeszkód
  • Rozwijanie swojego daru przekonywania


Cena: 24.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: komunikacja

Sekrety retoryki. Regu³y skutecznej komunikacji (19.90z)
Potêga perswazji. Jak siê nas kupuje i sprzedaje (37.00z)
Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie (27.00z)
Doskona³a umiejêtno¶æ komunikacji. eBook (19.90z)
Toksyczni ludzie. Jak z nimi wspó³pracowaæ (34.90z)
Sztuka obserwacji, czyli skuteczne studiowanie drugiego cz³owieka (37.00z)
Prawo Wiêzi. Jak siê dogadaæ i stworzyæ doskona³e relacje prywatne i zawodowe (29.00z)
Hipnotyzm s³owa. Jak podbijaæ umys³y Twoich klientów za pomoc± perswazyjnych tekstów (47.00z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (twarda oprawa) (24.90z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz (34.00z)
Logika zwyciê¿ania sporów. Broñ przeciwko k³amcom i krêtaczom (29.00z)
Praca z Tob± mnie niszczy. Jak wyzwoliæ siê z emocjonalnych pu³apek w miejscu pracy (37.00z)
Komplement. Sztuka uwodzenia s³owem (37.00z)
Nie daj siê z³emu szefowi i kiepskim kolegom (27.92z)
Trudni ludzie. Jak przetrwaæ w zwi±zku z idiot± (29.90z)
Jak sobie radziæ z trudnymi lud¼mi. eBook (19.90z)
Orê¿ perswazji. Gesty i s³owa, które maj± moc (39.00z)
Werbalna prowokacja. Pos³uguj siê retoryk± ostr± jak brzytwa (34.90z)
Komunikacja naprawdê skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych (59.00z)
Sposoby na szefa. Wychowaj swojego prze³o¿onego (19.90z)

Pozostae z serii: Inne

Dawaj innym szczê¶cie. ¦cie¿ka pasji, zysku i celu (50.92z)
Grzeczne dziewczynki nie dostaj± tego, czego chc±. 99 sposobów na zas³u¿ony szacunek, wypracowany sukces i wymarzone ¿ycie (22.68z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. eBook. ePub (29.90z)
Hiszpania. Fiesta i sjesta. Wydanie 1 (64.90z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku. eBook. Pdf (29.90z)
Spekulacja intuicyjna (44.95z)
Firma w Internecie. Poradnik subiektywny (23.40z)
Kszta³towanie cen. Praktyczny poradnik (33.92z)
Pokonywanie przeszkód. Przypowie¶æ o tym, jak poskromiæ smoka konfliktu (29.90z)
NLP w negocjacjach handlowych. eBook. Pdf (23.90z)
Czego naprawdê chc± inwestorzy (54.54z)
Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi (32.90z)
Polska dla ¿eglarzy (35.90z)
Tysi±c szklanek herbaty. Spotkania na Jedwabnym Szlaku (31.20z)
Kobiecy styl zarzadzania. eBook. Pdf (27.90z)
Polak w ¶wiecie finansów (49.90z)
Excel. Analiza danych biznesowych (44.00z)
Trudne pytania na rozmowie o pracê (18.97z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza (26.00z)
Psychologia t³umu. Studium powszechnego umys³u (32.90z)