e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne

Charles Phillips
cena: 18.99 z
Data wydania: 2010-04-26
stron: 96, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl

Alternatywne ¶cie¿ki my¶lenia

  • £am zasady
  • Zmieñ perspektywê
  • Nie spiesz siê i uwolnij umys³
  • Rozwi±zuj ³amig³ówki i my¶l lateralnie

Gimnastyka w s³u¿bie my¶lenia lateralnego

Nie musisz byæ Edwardem de Bono, by zostaæ mistrzem my¶lenia poza schematami. My¶lenie lateralne to jedna z najbardziej niedocenianych, a jednocze¶nie najcenniejszych umiejêtno¶ci, dziêki której uda Ci siê zmieniæ sposób postrzegania ¶wiata, znajdowaæ wci±¿ nowe mo¿liwo¶ci, wpadaæ na niezwyk³e pomys³y i proponowaæ nieoczekiwane rozwi±zania w pozornie patowej sytuacji.
Jak to siê robi?
To ma³a ksi±¿eczka o wielkich mo¿liwo¶ciach. Pomo¿e Ci ona odrzuciæ stare, bezu¿yteczne wzorce my¶lowe i pozwoli rozwi±zaæ problemy bardziej zawi³e ni¿ komplet wêz³ów gordyjskich. Za ka¿dym razem, gdy stajesz przed zadaniami, które Ciê przyt³aczaj±, znajd¼ niestandardow± perspektywê i niekonwencjonalne sposoby radzenia sobie z nimi. Autor tej ksi±¿eczki stawia przed Tob± ró¿norodne zadania o rosn±cym stopniu trudno¶ci i wyznacza limit czasowy - ich wykonanie pozwoli wytrenowaæ Twój umys³ i dostarczy rozrywki szarym komórkom.
Do zapamiêtania:
  • Najsprawniej rozwi±zujesz problemy, pracuj±c z w³asnej woli i z przyjemno¶ci±.
  • £amanie zasad i krytykowanie odgórnych za³o¿eñ mog± przynie¶æ o¶wiecenie.
  • Posiadasz niezmierzone mo¿liwo¶ci uczenia siê i przechodzenia osobistej przemiany.
  • Nie pozwól, by zniewoli³a Ciê rutyna i skostnia³e schematy.
Przeczytaj tak¿e:
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie


Cena: 18.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II (32.17z)
E-biznes. Poradnik praktyka. eBook. Pdf (29.90z)
Marketing wirusowy w internecie (34.90z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wyst±pieñ publicznych. eBook. Pdf (21.99z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej (39.90z)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (12.90z)
Kraków's Nowa Huta (32.00z)
Sekrety SEO. Tajna wiedza ekspertów (79.00z)
50 dzie³ klasyki sukcesu. Inspiruj±ce my¶li, wielkie nazwiska, wybitne idee (37.00z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. eBook. Mobi (34.90z)
Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej m³odo¶ci cia³a i umys³u (39.00z)
Ram Dass i Król Zachodnich Smoków. eBook. Pdf (31.99z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania. eBook. ePub (31.99z)
Rosslyn a ¦wiêty Graal (29.00z)
Sztuka wojny. Wydanie III (37.00z)
Idealna pani domu. B³yskawiczna organizacja przestrzeni za pomoc± feng shui (21.90z)
Marki, wynalazki, wzory u¿ytkowe. Ochrona w³asno¶ci przemys³owej (34.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna dla bystrzaków. Wydanie III (39.00z)
Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi. eBook. ePub (26.90z)
NLP dla nauczycieli. Szko³a efektywnego nauczania (37.00z)

Pozostae z serii: Inne

Zwi±zane skrzyd³a. Dlaczego polskie samoloty spadaj±. Raport pilota. eBook. Pdf (27.90z)
Zbiór gier z zakresu rozwi±zywania konfliktów (109.65z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. eBook. Pdf (27.90z)
Wynagrodzenie za pracê (99.00z)
Jura Krakowsko - Czêstochowska. Z legend± w¶ród Orlich Gniazd. Wydanie 3 (29.90z)
Kszta³towanie cen. Praktyczny poradnik (33.92z)
Strategia reklamowa (38.17z)
Pomarañczowa rewolucja w biznesie. Jak jeden wybitny zespó³ mo¿e dokonaæ przeobra¿enia ca³ej organizacji (CD) (39.90z)
Tysi±c szklanek herbaty. Spotkania na Jedwabnym Szlaku (31.20z)
Mowa cia³a w pracy (25.83z)
Potêga intencji. Zmieñ sposób postrzegania rzeczy a rzeczy same siê zmieni± (34.00z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. Pdf (19.90z)
Organizacja spotkañ biznesowych (19.90z)
Negocjacje. Przez rozmowê do celu. Poradnik bez kantów (34.90z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (39.00z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady pracy nad sob±. eBook. Pdf (31.99z)
Techniki sprzeda¿y osobistej (33.15z)
Przywództwo w czasach niepewno¶ci godpodarczej (22.78z)
AlphaHuman (25.93z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (31.99z)