e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. Mobi

Charles Phillips
cena: 14.90 z
Data wydania: 2012-08-14
stron: 96, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Alternatywne ¶cie¿ki my¶lenia

  • £am zasady
  • Zmieñ perspektywê
  • Nie spiesz siê i uwolnij umys³
  • Rozwi±zuj ³amig³ówki i my¶l lateralnie

Gimnastyka w s³u¿bie my¶lenia lateralnego

Nie musisz byæ Edwardem de Bono, by zostaæ mistrzem my¶lenia poza schematami. My¶lenie lateralne to jedna z najbardziej niedocenianych, a jednocze¶nie najcenniejszych umiejêtno¶ci, dziêki której uda Ci siê zmieniæ sposób postrzegania ¶wiata, znajdowaæ wci±¿ nowe mo¿liwo¶ci, wpadaæ na niezwyk³e pomys³y i proponowaæ nieoczekiwane rozwi±zania w pozornie patowej sytuacji.
Jak to siê robi?
To ma³a ksi±¿eczka o wielkich mo¿liwo¶ciach. Pomo¿e Ci ona odrzuciæ stare, bezu¿yteczne wzorce my¶lowe i pozwoli rozwi±zaæ problemy bardziej zawi³e ni¿ komplet wêz³ów gordyjskich. Za ka¿dym razem, gdy stajesz przed zadaniami, które Ciê przyt³aczaj±, znajd¼ niestandardow± perspektywê i niekonwencjonalne sposoby radzenia sobie z nimi. Autor tej ksi±¿eczki stawia przed Tob± ró¿norodne zadania o rosn±cym stopniu trudno¶ci i wyznacza limit czasowy - ich wykonanie pozwoli wytrenowaæ Twój umys³ i dostarczy rozrywki szarym komórkom.
Do zapamiêtania:
  • Najsprawniej rozwi±zujesz problemy, pracuj±c z w³asnej woli i z przyjemno¶ci±.
  • £amanie zasad i krytykowanie odgórnych za³o¿eñ mog± przynie¶æ o¶wiecenie.
  • Posiadasz niezmierzone mo¿liwo¶ci uczenia siê i przechodzenia osobistej przemiany.
  • Nie pozwól, by zniewoli³a Ciê rutyna i skostnia³e schematy.
Przeczytaj tak¿e:
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie


Cena: 14.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! eBook. ePub (29.90z)
Kobiety wol± uwodzicieli. Jak je zdobywaæ? (49.00z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. ePub (47.00z)
Stra¿nik Mafii (4.00z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II (31.99z)
Wojownik czasu. Koniec z chaosem, niespe³nionymi obietnicami i odk³adaniem spraw na pó¼niej (32.90z)
Sztuka czarno-bia³ej fotografii. Od inspiracji do obrazu (69.00z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów. eBook. PDF (27.90z)
Komputerowe systemy automatyki przemys³owej (39.90z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy. eBook. Pdf (22.90z)
Innowacja. Droga do wzrostu zysków (5.00z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie. eBook. Mobi (13.95z)
Wyst±pienia publiczne w biznesie. Warsztaty (157.60z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II. eBook. Pdf (39.00z)
Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wp³ywu. Wydanie II (23.92z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora. eBook. ePub (39.90z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012. eBook. Epub (19.95z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu. eBook. ePub (39.00z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko. eBook. Pdf (35.90z)
Wiêcej ni¿ Osho. Idee, nauki i przekaz kontrowersyjnego guru (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie talentami w przedsiêbiorstwie (38.49z)
Dalajlama nieznany. Niezwyk³a si³a przebaczania (34.00z)
Etykieta w biznesie. eBook. ePub (31.99z)
Controlling dla mened¿erów (56.10z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wyst±pieñ publicznych. eBook. Pdf (21.99z)
Otwarte przywództwo w czasach mediów spo³ecznych (58.65z)
Perswazja i NLP. Wideowarsztaty (226.98z)
My¶lenie przeciw konfliktom. Twórcze metody rozwi±zywania sporów (37.00z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha (69.00z)
Zarz±dzanie warto¶ci± z klientem (75.65z)
Ekonometria finansowa (32.68z)
Almanach fotografii. Wydanie X (119.00z)
Najlepsze odpowiedzi na 201 najczê¶ciej zadawanych pytañ w rozmowie kwalifikacyjnej (30.40z)
Chmura obliczeniowa. Rozwi±zania dla biznesu. eBook. Pdf (39.00z)
Wiêcej ni¿ Sekret (29.90z)
Szef firmy w systemie zarz±dzania przez jako¶æ (33.15z)
Moc pewno¶ci siebie. Osi±gaj zamierzone cele i poczuj si³ê spe³nienia. eBook. Mobi (26.90z)
Mniej znaczy wiêcej. Nowa koncepcja bogactwa (37.00z)
Zapamiêtywanie w æwiczeniach (29.66z)
Access 2007 PL. Kurs (34.90z)