e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie. eBook. ePub

Charles Phillips
cena: 14.90 z
Data wydania: 2012-08-14
stron: 96, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Logika dr±¿y ska³ê

  • Skoncentruj siê
  • Kontroluj emocje
  • Naucz swój umys³ logicznego my¶lenia
  • Rozwi±zuj ³amig³ówki i zacznij my¶leæ logicznie

Gimnastyka w s³u¿bie logicznego my¶lenia

Nie musisz byæ zas³u¿onym cz³onkiem Mensy, by Twój mózg dokonywa³ rzeczy zadziwiaj±cych. I bez tego bêdzie on dzia³aæ niezawodnie w obliczu nawet najtrudniejszych wyzwañ. My¶lenie logiczne to narzêdzie, dziêki któremu mo¿esz dokonywaæ dobrych wyborów, odró¿niaæ argumenty trafne od chybionych oraz wprowadziæ do swojego ¿ycia wiêcej ³adu i spokoju.
Jak to siê robi?
To ma³a ksi±¿eczka o wielkich mo¿liwo¶ciach. Dziêki niej poprawie ulegnie Twoja zdolno¶æ my¶lenia i pomno¿y siê potencja³ umys³owy. Ró¿ne stopnie trudno¶ci i limit czasowy ³amig³ówek sprawi±, ¿e zadania te bêd± emocjonuj±cym wyzwaniem nawet dla zaawansowanych fanów logiki. Wiedza na temat istoty i zastosowania kilku podstawowych zasad analizy logicznej pozwoli Ci sprawniej rozumowaæ, pobudzi Twój umys³ do dzia³ania i pomo¿e go odm³odziæ.
Do zapamiêtania:
  • Du¿o wiêcej osi±gniesz, je¶li bêdziesz mieæ pozytywne mniemanie o sobie.
  • Emocje zak³ócaj± proces Twojego logicznego my¶lenia.
  • Unikaj rozumowania opartego na fa³szywych przes³ankach.
  • Naucz siê ³±czyæ logikê z kreatywno¶ci± i intuicj±.
Przeczytaj tak¿e:
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie


Cena: 14.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (19.90z)
Perswazja podprogowa. Zakazane techniki wp³ywania na ludzi (39.00z)
VirtueMart. Jak szybko stworzyæ profesjonalny sklep internetowy w Joomla! (19.14z)
W biznesie przetrwaj± nieliczni. Dlaczego wiêkszo¶æ firm zniknie z rynku i jak siê przed tym broniæ' eBook. ePub (27.90z)
Kreatywno¶æ w reklamie (41.07z)
Life coaching. Jak porzuciæ z³e nawyki i zacz±æ nowe, lepsze ¿ycie (29.00z)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta. eBook. Mobi (31.99z)
Tao Te Ching (34.90z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora. eBook. Mobi (39.90z)
Podró¿e i zdrowie (24.90z)
Sudoku. 101 ³amig³ówek (7.70z)
Tworzenie modeli biznesowych. Podrêcznik wizjonera (44.85z)
Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (79.00z)
NLP w praktyce. Samo sedno (28.11z)
IMIENINA£KI (20.94z)
Czytaj dwa razy szybciej!. eBook. ePub (23.90z)
Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. Pdf (39.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedza kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie II rozszerzone (29.90z)
Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych. eBook. Mobi (35.90z)
W poszukiwaniu ¶wiat³a (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Pokolenia. Wiek deszczu, wiek s³oñca (12.90z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza zorientowana na projekty (40.80z)
Dr House i filozofia - wszyscy k³ami± (6.00z)
Berlin. Udany Weekend Michelin. Wydanie 2 (18.90z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 3 (26.90z)
Mikroekonomia (52.54z)
Mapy my¶li w biznesie. Jak twórczo i efektywnie osi±gaæ cele za pomoc± mind mappingu. eBook. ePub (29.90z)
Zwi±zane skrzyd³a. Dlaczego polskie samoloty spadaj±. Raport pilota (22.68z)
Egipt. Skarby faraonów i rafy koralowe. Wydanie 1 (24.90z)
Barcelona. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Cyril Northcote Parkinson. Prawo Parkinsona (29.67z)
Sekrety pomiarów w mediach spo³eczno¶ciowych (20.90z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa (50.15z)
Budapeszt i Balaton oraz najwiêksze atrakcje Wêgier. Wydanie 1 (24.90z)
Dobra strategia, z³a strategia. Czym siê ró¿ni± i jakie to ma znaczenie (59.42z)
Rozmowa kwalifikacyjna (42.42z)
Moc pewno¶ci siebie. Osi±gaj zamierzone cele i poczuj si³ê spe³nienia. eBook. PDF (26.90z)
NLP Twoich zmys³ów. Wiedza dla wtajemniczonych (27.00z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug. Wydanie II rozszerzone (29.60z)
Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbednik uzytkownika. eBook. Mobi (27.90z)