e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y

Bill Stinnett
cena: 44.90 z
Data wydania: 2005-11-22
stron: 328, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Zrozum sposób my¶lenia swoich klientów i zwiêksz sprzeda¿

  • Sprawd¼, czego naprawdê oczekuj± klienci
  • Zbuduj relacje z klientami
  • Przeanalizuj proces zakupów
Jednym z kluczowych elementów prowadz±cych do zwyciêstwa w bitwie jest zrozumienie sposobu dzia³ania i strategii oponenta. We wspó³czesnej gospodarce jedn± z najwa¿niejszych bitew jest walka o klientów. Firma posiadaj±ca du¿e grono lojalnych klientów zdobywa wysok± pozycjê na rynku. Co wiêc zrobiæ, by przyci±gn±æ do siebie klientów? Jako¶æ, marka i nowoczesne technologie to du¿e atuty, ale najwa¿niejsze jest zrozumienie, czym kieruje siê klient, wybieraj±c okre¶lony produkt. Poznanie sposobu my¶lenia klienta jest kluczem do przedstawienia mu najlepszej oferty i przekonania go do nawi±zania wspó³pracy z nasz± firm±.
Ksi±¿ka "My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y" to unikatowy podrêcznik dla wszystkich, którzy chc± zwiêkszyæ sprzeda¿ w swojej firmie. Bill Stinnet opisa³ w niej swoje do¶wiadczenia wynikaj±ce z ponad dwudziestoletniej pracy w charakterze sprzedawcy i konsultanta, przedstawi³ now± technikê nawi±zywania kontaktów z klientami oraz budowania z nimi trwa³ych relacji przynosz±cych du¿e zyski. Czytaj±c tê ksi±¿kê, dowiesz siê, jak zidentyfikowaæ cele klienta i jak podejmowane s± decyzje o zakupie. A maj±c tak± wiedzê, bêdziesz w stanie skutecznie przekonaæ klientów do oferowanych przez siebie produktów.
  • Sposoby poznawania oczekiwañ klienta
  • Czynniki wp³ywaj±ce na decyzje o zakupach
  • Zdobywanie zaufania klientów
  • Rozmowy i spotkania z klientami
  • Przebieg procesu zakupów w przedsiêbiorstwie klienta
  • Strategie sprzeda¿y
  • Przyspieszanie decyzji o zakupach
Stosunki z klientami s± g³ównym czynnikiem decyduj±cym o sukcesie lub pora¿ce ka¿dej firmy. Zbuduj sukces swojej firmy dziêki tej ksi±¿ce.


Cena: 44.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Marketing us³ug turystycznych (41.07z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (14.90z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (10.82z)
Sztuka wojny. Sztuka marketingu (29.90z)
Reklama podprogowa. Jak niepostrze¿enie wnikn±æ w umys³ odbiorcy (53.60z)
Jak w ci±gu 5 dni znale¼æ niszê na rynku i wyró¿niæ siê na tle konkurencji? (19.18z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (12.90z)
Encyklopedyczne podstawy marketingu (54.06z)
Marketing dla in¿ynierów (50.92z)
Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników (57.00z)
Public relations (35.49z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (12.90z)
Marketing terytorialny (79.00z)
Marketing relacji Teoria i praktyka (37.00z)
Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiêbiorstw dla zwiêkszenia konkurencyjno¶ci (59.00z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Marketing to dzia³a. Sprawdzone sposoby na wypromowanie twojej firmy (59.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu' (33.00z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze (39.00z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki planowania marketingowego (33.00z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (25.35z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie (49.00z)
Zarz±dzanie projektami. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (32.90z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Sztuka osi±gania zysku (35.20z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów (33.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc± (31.99z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Przedsiêbiorczo¶æ (59.00z)
Profesjonalny szef - fachowiec, mentor, trener, negocjator i przywódca w jednej osobie (39.00z)
Zaufanie 2.0. Jak wywieraæ wp³yw, zdobyæ lojalno¶æ klientów i kreowaæ markê (39.00z)
Controlling - wspieranie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (34.00z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Inwestowanie w oparciu o analizê wolumenu (69.00z)
Kaba³a pieniêdzy. ¯ydowska filozofia bogacenia siê (34.90z)
Analiza i planowanie finansowe (29.00z)
Zarz±dzanie projektami. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (32.90z)
Od pomys³u do zysku. Jak spieniê¿yæ innowacyjno¶æ (34.90z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy (29.00z)
Finanse w biznesie. Osobisty mentor- Harvard Business (24.90z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju (39.00z)
Forex dla pocz±tkuj±cych. Pierwsze kroki na rynku walutowym (44.00z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców (34.90z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste (37.00z)
Dodaj im skrzyde³! Jak najlepsi liderzy wyzwalaj± potencja³ swoich wspó³pracowników (39.00z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ (37.60z)