e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -70%


My¶l negatywnie! Niekonwencjonalny sposób na rewelacyjne wyniki

Bob Knight, Bob Hammel
promocja -70%
cena: 39.666666666667 z 11.90 z
Data wydania: 2014-03-01
stron: 240, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Sztuka my¶lenia dla niepokornych

Kiedy wszyscy wokó³ namawiaj± Ciê nieustannie: „My¶l pozytywnie, dzia³aj z rozmachem, otwórz siê na nowe perspektywy”, a Ty masz wra¿enie, ¿e przesadny entuzjazm wcale nie jest drog± do sukcesu — masz ca³kowit± racjê. Powszechny hurraoptymizm, który opanowa³ spo³eczeñstwo, mo¿e byæ bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, a ka¿dy sceptyk jest na wagê z³ota.
Dlaczego? Poniewa¿ ignorowanie lub niedostrzeganie potencjalnych zagro¿eñ zwiêksza prawdopodobieñstwo niepowodzenia. Je¶li jednak odpowiednio wcze¶nie we¼miesz pod uwagê wszystko, co mo¿e pój¶æ nie tak, i zaplanujesz swoje dzia³ania, nie bêdziesz musia³ pó¼niej ratowaæ ton±cego projektu, któremu nie po¶wiêcono odpowiedniej dawki „negatywnych” my¶li.
  • Nie chodzi o to, by¶ patrzy³ na ¶wiat przez czarne okulary.
  • Nie w tym rzecz, aby¶ straszy³ ludzi wokó³ posêpn± twarz±.
  • Nie zaleca siê tu dostrzegania tylko mrocznych aspektów i oczekiwania wy³±cznie pora¿ek.

Ide± tej ksi±¿ki jest po prostu inspirowanie do u¿ywania zdrowego rozs±dku. Na przekór wszystkim!


Bob Knight jest piêciokrotnym laureatem tytu³u National Coach of the Year. Trzykrotnie wygra³ mistrzostwa NCAA i jedena¶cie razy mistrzostwa Big Ten, zdoby³ z³oty medal olimpijski, a na koncie ma 902 zwyciêstwa i niemal stuprocentow± statystykê koñczenia studiów przez swoich zawodników. Knight jest tak¿e znanym komentatorem materia³ów dotycz±cych koszykówki uniwersyteckiej w stacji ESPN. Jego pierwsza ksi±¿ka Knight: My Story przez piêæ tygodni by³a bestsellerem „New York Timesa”.


Cena: 11.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Twoja kariera

Sprzeda¿ pog³êbiona 2.0. Sprzedawaj wiêcej, skuteczniej i za ka¿dym razem (20.80z)
Asystentka na europejskim rynku pracy (30.40z)
Zarz±dzanie rozwojem pracowników. Kompleksowe i praktyczne ujêcie (29.18z)
Co bêdzie miar± twojego ¿ycia' (42.42z)
¯ycie na linie. Jak unikaæ stresu i napiêcia w ¿yciu i pracy (38.24z)
100 sekretów. Mistrza Sprzeda¿y (24.90z)
Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
Podejmowanie trudnych decyzji. Osi±ganie celów dziêki odwa¿nemu dzia³aniu (33.15z)
Jak dzia³a szczê¶cie. Klucz do rado¶ci w pracy i w ¿yciu (22.20z)
Pewno¶æ siebie (22.78z)
Ustawienia systemowe w biznesie i organizacjach (24.90z)
Asertywno¶æ mened¿era (31.54z)
Rekrutacja pracowników. Praktyczny poradnik dla pracodawcy (33.92z)
List do mojego ¿ycia (42.42z)
Rozmowa kwalifikacyjna (42.42z)
Pozytywna psychologia pora¿ki (29.67z)
Go global! (38.35z)
Czy jeste¶ wystarczaj±co bystry, ¿eby pracowaæ w Google' (39.90z)
Zanim rzucisz pracê (43.43z)
Komunikacja bez barier (38.17z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu (29.90z)
Zmieñ my¶lenie, a zmienisz swoje ¿ycie. Jak uwolniæ swój pe³ny potencja³ i osi±gn±æ sukces (42.42z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (12.90z)
Droga do sukcesu (29.74z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne dla bystrzaków (34.90z)
Opanowaæ czas (19.43z)
Komunikacja bez barier (38.17z)
Wykorzystaj potêgê pod¶wiadomo¶ci w pracy (26.60z)
¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny (39.90z)
Zbyt wielcy by upa¶æ (50.92z)
Pewno¶æ siebie (22.78z)
Prowadzenie zebrañ i prezentacji (10.32z)
Mind Sale First. Umys³ Sprzedaje Pierwszy (18.42z)
W³adca Jêzyków, czyli prawie wszystko o tym, jak zostaæ poliglot± (39.90z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Kolejne wskazówki (23.94z)
Rekrutacja i selekcja personelu (24.65z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Podej¶cie operacyjne i strategiczne (67.15z)
Osiem minut medytacji. Spokój umys³u na co dzieñ (32.90z)
Znaj swoj± warto¶æ (41.65z)
Zarz±dzanie motywacj± pracowników (33.15z)

Pozostae z serii: Inne

Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwi±zania w biznesie (63.20z)
Jak zwyciê¿aæ w pracy (37.40z)
Emigracja do USA. Wydanie VIII (39.20z)
Rachunkowo¶æ bud¿etowa (84.15z)
PMO. Praktyka zarz±dzania projektami i portfelem projektów w organizacji (69.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie III zaktualizowane (23.94z)
Sprawozdanie finansowe przedsiêbiorstwa (50.92z)
Skuteczne strategie wynagrodzeñ tworzenie i zastosowanie (75.65z)
Pamiêæ absolutna. Jak radziæ sobie z zapominaniem i podkrêciæ mo¿liwo¶ci umys³u (27.92z)
Lean accounting. integralny element lean management (84.15z)
Sztuka podstêpu. £ama³em ludzi, nie has³a. Wydanie II (39.90z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych (12.90z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy (29.66z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. Wydanie II rozszerzone (22.20z)
Prawda o wypaleniu zawodowym (41.07z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. ePub (31.99z)
Przywództwo. Z³ote zasady (49.90z)
Grywalizacja. Mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych. eBook. ePub (31.99z)
Zarz±dzanie projektem (51.30z)
Od ³abskiego do reñskiego kapitalizmu (26.66z)