e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Bestseller: TOP-16


Nawyk samodyscypliny w pracy. Optymalna efektywno¶æ, maksymalne skupienie i motywacja

Neil Fiore
cena: 34.90 z
Data wydania: 2014-01-22
stron: 184, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

To NIE JEST kolejna TEORETYCZNA ksi±¿ka o zarz±dzaniu czasem!

Oddajemy w Twoje rêce wype³niony przyk³adami oraz æwiczeniami podrêcznik, oferuj±cy mened¿erom, posiadaczom ma³ych firm, dyrektorom generalnym i przedsiêbiorcom skuteczne narzêdzia, dziêki którym mog± dzia³aæ lepiej, efektywniej i w bardziej zrównowa¿ony sposób. Niezale¿nie od tego, jaki zawód wykonujesz, sprawdzone metody przedstawiane przez autora pozwol± Ci pokonaæ zarówno prokrastynacjê, jak i pracoholizm, uruchomi± równie¿ w pe³ni Twój twórczy potencja³ w pracy.
Zyskaj przewagê konkurencyjn± dziêki zastosowaniu efektywnych metod zarz±dzania sob±. W ci±gu kilku tygodni osi±gnij to, co zazwyczaj uzyskuje siê podczas trwaj±cych latami kosztownych szkoleñ z kadr± zarz±dzaj±c±. Zwiêksz swoj± wydajno¶æ, wyeliminuj negatywne nawyki i zredukuj poziom stresu. Twoje nowe zwyczaje w krótkim czasie przyczyni± siê do osi±gniêcia równowagi miêdzy prac± i sfer± prywatn±, dziêki czemu odzyskasz pe³n± kontrolê nad swoim ¿yciem i czasem.


Dr Neil Fiore jest znanym psychologiem, wyk³adowc±, trenerem oraz autorem znakomicie sprzedaj±cych siê ksi±¿ek. Cieszy siê opini± eksperta w dziedzinie osi±gania optymalnych wyników oraz zwiêkszania wydajno¶ci. Wyg³asza odczyty i organizuje na ca³ym ¶wiecie szkolenia dla takich firm, jak AT&T, Bechtel Corporation, Levi Strauss & Co., sieæ szpitali Kaiser Permanente, Instytut Smithsona czy Bank Rezerwy Federalnej USA.


Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Twoja kariera

Pewno¶æ siebie (22.78z)
Zmieñ my¶lenie, a zmienisz swoje ¿ycie. Jak uwolniæ swój pe³ny potencja³ i osi±gn±æ sukces (42.42z)
Oczami intuicji (42.42z)
Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX (33.43z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (12.90z)
Jak oczarowaæ klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowañ konsumenckich (39.00z)
Paradoks czasu (55.17z)
Zanim rzucisz pracê (43.43z)
Lider(ka) z krwi i ko¶ci (26.59z)
GURU KULTU..ry (39.90z)
Ekonomia mened¿erska (55.25z)
Czy jeste¶ wystarczaj±co bystry, ¿eby pracowaæ w Google' (39.90z)
100 sekretów. Mistrza Sprzeda¿y (24.90z)
Sekrety negocjacji dla biznesmenów (42.42z)
Prawda o wypaleniu zawodowym (49.45z)
Co bêdzie miar± twojego ¿ycia' (42.42z)
Jednominutowa gotówka. Zarabiaj du¿o w trudnych czasach (44.90z)
Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej (27.90z)
Przywództwo przez integracjê. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osi±gania efektywno¶ci i zysku (50.15z)
Psychologia stresu (50.92z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Znaj swoj± warto¶æ (41.65z)
Zaatakuj swój dzieñ, zanim on zaatakuje Ciebie! Sprytne zarz±dzanie czasem w biznesie i na co dzieñ (25.90z)
100 sekretów. Mistrza Sprzeda¿y (12.90z)
Pozytywna psychologia pora¿ki (29.67z)
Sprzeda¿ osobista i zarz±dzanie zespo³em sprzeda¿y (64.35z)
Jak doskonaliæ umiejêtno¶æ skutecznej komunikacji (29.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie III rozszerzone (32.90z)
Sprzeda¿, zarz±dzanie i efektywno¶æ osobista w 101 praktycznych przyk³adach (16.90z)
¯ycie na linie. Jak unikaæ stresu i napiêcia w ¿yciu i pracy (38.24z)
Czy jeste¶ wystarczaj±co bystry, ¿eby pracowaæ w Google' (39.90z)
Sukces jest kobiet± (26.59z)
Kto zabiera twoje pieni±dze. Dlaczego powolni inwestorzy trac± Co robi± ci, którzy zarabiaj± (43.43z)
Czasem wygrywasz, a czasem siê uczysz. Najwa¿niejsze ¿yciowe lekcje zawdziêczamy pora¿kom (34.21z)
Serce, inteligencja, odwaga i szczê¶cie. Co jest potrzebne ka¿demu przedsiêbiorcy i co jest niezbêdne do utworzenia wspania³ej firmy (50.92z)
Podejmowanie trudnych decyzji. Osi±ganie celów dziêki odwa¿nemu dzia³aniu (33.15z)
Pewno¶æ siebie (22.78z)
Pracuj ze mn±. Osiem najs³abszych punktów w relacjach damsko-mêskich w biznesie (29.67z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (23.90z)
¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny (39.90z)
Papiery warto¶ciowe o sta³ym dochodzie i instrumenty pochodne (169.00z)

Pozostae z serii: Inne

Gra w manipulacje (39.00z)
B±d¼ liderem (38.17z)
Kooperencja przedsiêbiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne (69.00z)
Harry Potter i filozofia. Przewodnik po Hogwarcie dla mugoli (34.90z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów. eBook (12.90z)
Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu (29.90z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
Dlaczego pi±tkowi uczniowie pracuj± dla trójkowych a czwórkowi zostaj± urzêdnikami (43.43z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II. eBook. Pdf (37.00z)
Ksiêga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla. eBook. Mobi (29.90z)
Coaching i mentoring w praktyce (59.42z)
Crowdsourcing. Jak anga¿owaæ konsumentów w ¶wiat marek (11.90z)
Marketing dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (33.92z)
Jak zarabiaæ w Internecie. Poradnik dla przedsiêbiorczych webmasterów (29.60z)
Walka o wewnêtrzne wp³ywy w firmie. Przypowie¶æ o przywództwie, które z kolegów czyni rywali (30.40z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione (47.20z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Jak stworzyli¶my demona (50.92z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 2 (24.90z)
Badania rynku (32.30z)