e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci . eBook. Mobi

Bart³omiej Stolarczyk
cena: 27.00 z
Data wydania: 2012-09-25
stron: 232, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Wspaniale jest znale¼æ oparcie w sobie

  • Zwiêkszaj osobist± skuteczno¶æ przy minimalnym wysi³ku
  • Efektywnie wspó³pracuj z innymi lud¼mi i realizuj swoje cele
  • Poznaj zasady asertywnego dobrego wychowania

Asertywnie - czyli jak?

Czy potrafisz bez lêku i za¿enowania wyra¿aæ w³asne zdanie? Umiesz sprawiæ, by zarówno partner, szef, jak i podw³adny traktowali Ciê w taki sposób, jakiego zawsze oczekiwa³e¶? Trzymasz emocje na wodzy, czy na najmniejsze s³owo krytyki wybuchasz niczym wulkan? A mo¿e masz wra¿enie, ¿e inni wchodz± Ci na g³owê, a Ty bezsilnie znosisz ten ciê¿ar? Czy - niezale¿nie od znajomo¶ci podrêcznikowej definicji - naprawdê wiesz, co oznacza asertywno¶æ w Twoim ¿yciu?
Zachowanie asertywne to wyraz najwy¿szego szacunku - do siebie i innych. Na bycie asertywnym staæ jedynie cz³owieka w pe³ni dojrza³ego: kogo¶, kto ¶wiadom jest w³asnych wad i zalet. Asertywna postawa ¿yciowa pozwala w pe³ni korzystaæ z w³asnych praw, bez naruszania praw innych ludzi.
"I znów ta teoria" - pomy¶lisz. Jednak "Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci" ró¿ni siê od innych tym, ¿e nauczy Ciê praktycznych zachowañ asertywnych. Zaczniesz swobodnie wyra¿aæ swoje my¶li w ¿yciu prywatnym i zawodowym. Z czasem przestaniesz siê baæ i wstydziæ uczuæ powsta³ych w odpowiedzi na kontrowersyjne zachowania innych osób. Bêdziesz umia³ powiedzieæ "nie" i ud¼wigniesz ciê¿ar bycia w centrum zainteresowania. Przyjd± nawet takie momenty, kiedy zupe³nie ¶wiadomie pozwolisz sobie na bycie nieasertywnym!
Asertywno¶æ jest prawem do:
  • wyra¿ania w³asnych my¶li i opinii oraz brania za nie odpowiedzialno¶ci;
  • mówienia "tak" i "nie" bez poczucia winy;
  • pope³niania b³êdów i ponoszenia za nie odpowiedzialno¶ci;
  • proszenia o to, czego siê chce;
  • szanowania i otrzymywania szacunku od innych ludzi;
  • wys³uchania i powa¿nego potraktowania;
  • odmówienia sobie i innym asertywnego zachowania.

"Kiedy pierwszy raz us³ysza³em o asertywno¶ci (lata temu, jako pocz±tkuj±cy student), wyrobi³em sobie o tym zjawisku jasn± opiniê: kurs chamstwa dla nie¶mia³ych, kurs rozpychania siê ³okciami i mówienia zawsze "nie", w dodatku na jakich¶ amerykañskich przyk³adach. D³ugo my¶la³em, ¿e to prawda. Mo¿e Ty te¿ masz takie zdanie?Bartek Stolarczyk otworzy³ mi oczy na to, czym naprawdê jest asertywno¶æ - szacunkiem dla siebie i innych, ¶wiadomo¶ci± swoich pogl±dów i warto¶ci, uczeniem innych, jak maj± Ciê traktowaæ, odzyskiwaniem przez Ciebie Twojej wolno¶ci. W³a¶nie tego nauczy Ciê Bartek. To pierwsza ksi±¿ka, która nie jest ani amerykañskim przedrukiem, ani poradnikiem psychologicznym typu "jak skutecznie wpa¶æ w depresjê - kurs dla opornych". To co¶ kompletnie innego, ksi±¿ka oparta na polskich przyk³adach i polskiej praktyce. Ta ksi±¿ka mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie, tak jak zmieniaj± ¿ycie szkolenia Bartka Stolarczyka. Widzia³em to na w³asne oczy, ale i sam odczu³em na w³asnej skórze. Polecam Ci tê ksi±¿kê z ca³ego serca."
Jerzy Rzêdowski,
trener wyst±pieñ publicznych, www.viaagendi.pl


Cena: 27.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami (49.00z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci. eBook. Pdf (23.90z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem' eBook. Pdf (29.90z)
Poradnik mened¿era projektu. Praktyczne narzêdzia, techniki i listy kontrolne (25.41z)
Zarz±dzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania. eBook. Mobi (37.00z)
NIEtoksyczne negocjacje (37.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone. eBook. PDF (39.00z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III (39.90z)
Cel przez egoizm. Udane ¿ycie w mi³o¶ci do samego siebie (29.00z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. ePub (39.00z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW. eBook. Mobi (37.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki. eBook. ePub (31.99z)
Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja. eBook. Pdf (31.99z)
Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji. eBook. Pdf (26.90z)
Ziemia ¦wiêta. Przewodnik dla pielgrzymów i turystów. Wydanie 1 (29.90z)
12 kroków uczciwej* sprzeda¿y. eBook. ePub (39.00z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie. eBook. Pdf (39.00z)
Serwisy spo³eczno¶ciowe. Projektowanie (49.00z)
Pracuj z pasj±! Znajd¼ posadê, która da Ci satysfakcjê, rado¶æ i pieni±dze. eBook. Mobi (21.99z)
Statystyka z programem Statistica (69.00z)

Pozostae z serii: Inne

Inwestowanie spo³ecznie odpowiedzialne (35.70z)
Wielka transformacja (49.45z)
Word i Excel. Dla seniorów (34.90z)
Komputer PC. Podstawy obs³ugi. Dla seniorów (34.90z)
Mount Everest biznesu (31.99z)
Office 2010 PL. Seria praktyk (25.35z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce (11.90z)
Zwyciê¿yæ znaczy prze¿yæ. 20 lat pó¼niej (39.90z)
Manifest obfito¶ci. 10 prostych zasad (29.90z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. eBook. Pdf (27.90z)
Marketing sensoryczny (49.22z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)
Techniki perswazyjne (36.86z)
PowerPoint 2007 PL. Pierwsza pomoc (4.90z)
Geniusz marketingu (84.15z)
Trudni ludzie. Jak przetrwaæ w zwi±zku z idiot± (29.90z)
Paragon z podró¿y. Poradnik taniego podró¿owania. Wydanie 2 (19.90z)
Pary¿. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Rachunkowo¶æ jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych (55.17z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. Pdf (37.00z)