e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Finanse
Seria: Inne
Promocja: -19%


NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski

Adam Jagielnicki
promocja -19%
cena: 58.271604938272 z 47.20 z
Data wydania: 2009-03-23
stron: 232, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Nowa nadzieja na GPW

  • Specyfika rynku i cechy inwestycji NewConnect
  • Organizacja rynku NewConnect
  • Podmioty wspieraj±ce debiutantów
  • Strategie dla inwestorów
  • Manipulacje gie³dowe
  • Obni¿anie ryzyka inwestycji
  • Uniwersalny program Gie³da 2008 5.5

Do³±cz do NewConnect

Idzie nowe na Gie³dzie Papierów Warto¶ciowych! NewConnect to rynek przeznaczony dla m³odych, prê¿nych spó³ek, reprezentuj±cych sektor tzw. nowych technologii, takich jak IT, media elektroniczne, biotechnologia czy energia uzyskiwana ze ¼róde³ odnawialnych. NewConnect ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest przez GPW jako alternatywny systemu obrotu. W swoim za³o¿eniu ma on stanowiæ pocz±tek kariery gie³dowej dla notowanych na nim przedsiêbiorstw. Dla inwestorów lokowanie tu kapita³u to z jednej strony podwy¿szone ryzyko, ale z drugiej szansa na wysoki zwrot z inwestycji.
Ta ksi±¿ka nie stanowi teoretycznego zbioru za³o¿eñ dotycz±cych rynku NewConnect. Jest raczej przewodnikiem po zmianie przyzwyczajeñ - ze stosowania tradycyjnych metod inwestycyjnych na te najodpowiedniejsze na nowym, dynamicznym parkiecie. Podrêcznik zawiera równie¿ czê¶æ po¶wiêcon± firmom, które chc± staæ siê spó³kami gie³dowymi, notowanymi na rynku NewConnect.
Wraz z ksi±¿k± otrzymasz mo¿liwo¶æ korzystania z programu Gie³da 2008 5.5 oraz opis jego praktycznego zastosowania zarówno do inwestycji krótkoterminowych, jak i d³ugoterminowych na rynku NewConnect. Program ten zawiera bardzo rozbudowane narzêdzia do analizy fundamentalnej oraz wiele nowych narzêdzi analiz, niespotykanych w innych programach.


Cena: 47.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
Rozwa¿ny inwestor. Wydanie II zaktualizowane (11.90z)
Inwestowanie na rynku nieruchomo¶ci (33.92z)
Rachunkowo¶æ finansowa w teorii i praktyce (79.00z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych (34.00z)
Bankowo¶æ elektroniczna (31.45z)
¦wiadomy inwestor. Odkrywanie ukrytego potencja³u spó³ki (38.35z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie (17.90z)
Jak kontrolowaæ swoje finanse (22.90z)
Finanse miêdzynarodowe przedsiêbiorstw (55.25z)
Najbogatszy cz³owiek w Babilonie (29.67z)
Instrumenty finansowe w Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowo¶ci (129.00z)
¦mieræ pieni±dza. Nadchodz±cy upadek miêdzynarodowego systemu walutowego (44.90z)
Fundusze hedgingowe Teoria i praktyka (67.15z)
Audyt ubezpieczeniowy (42.42z)
Raportowanie przep³ywów pieniê¿nych w kontek¶cie zmian we wspó³czesnej sprawozdawczo¶ci finansowej (53.55z)
Bankowo¶æ (50.57z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów (17.90z)
Sprawozdanie finansowe przedsiêbiorstwa (50.92z)

Pozostae z serii: Inne

Zmierzch Homo Economicus. Rozmowa z Romanem Chlupatym (34.90z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. ePub (14.90z)
Komputer PC w biurze i nie tylko (24.00z)
Paragon z podró¿y. Poradnik taniego podró¿owania. Wydanie 2 (19.90z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. Pdf (29.90z)
Jak dzia³a szczê¶cie. Klucz do rado¶ci w pracy i w ¿yciu (22.20z)
Serwis firmowy. Od pomys³u do gotowej witryny. Poradnik mened¿era. eBook. ePub (27.90z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy. eBook. Mobi (22.90z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (52.90z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha (69.00z)
Witryny nie do ukrycia. Jak zbudowaæ stronê, któr± znajdzie ka¿da wyszukiwarka (44.90z)
Wycena i zarz±dzanie warto¶ci± przedsiêbiorstwa (57.82z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych (12.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona. eBook. Pdf (27.90z)
Serwis firmowy. Od pomys³u do gotowej witryny. Poradnik mened¿era (3.00z)
Wykorzystaj swój potencja³ przez potêgê pod¶wiadomo¶ci Zdob±d¼ pewno¶æ siebie i poczucie w³asnej warto¶ci (29.24z)
Wodna logika. Wyp³yñ na szerokie wody kreatywno¶ci (37.00z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. Wydanie II rozszerzone (59.00z)
Mieæ czy byæ (23.25z)