e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive
Promocja: -85%


Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy

Jeffrey A. Miller
promocja -85%
cena: 46.666666666667 z 7.00 z
Data wydania: 2006-11-13
stron: 288, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Jak panowaæ nad sob± i nie dopu¶ciæ,
¿eby niepokój negatywnie wp³ywa³ na podejmowane decyzje?

  • Sk±d bierze siê niepokój w organizacjach?
  • Jak rozpoznaæ objawy niepokoju i jak siê od niego uwolniæ?
  • Jak zachowaæ spokój, jasno¶æ umys³u i opanowanie w obliczu niepokoju?
Niepokój towarzyszy ludzko¶ci od zarania dziejów. Dawniej pomaga³ skutecznie walczyæ o przetrwanie, dzi¶ czêsto bywa motorem wielkich przedsiêwziêæ. Jednak w organizacjach charakteryzuj±cych siê zbyt wysokim poziomem niepokoju pracownicy nie wykorzystuj± w pe³ni swoich mo¿liwo¶ci. Dlatego umiejêtno¶æ zachowania spokoju prêdzej czy pó¼niej owocuje lepszymi i bardziej produktywnymi relacjami w miejscu pracy.
Autor ksi±¿ki "Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy?" przedstawia praktyczne wskazówki, dziêki którym ³atwiej osi±gn±æ sukces na dzisiejszych niespokojnych rynkach. Wiedza, motywacja i talent pracowników to cenne zasoby firmy, ale tak naprawdê umiejêtno¶æ radzenia sobie z towarzysz±cym biznesowi niepokojem czêsto decyduje o powodzeniu lub pora¿ce. Przedstawione w ksi±¿ce przyk³ady sk³aniaj± do przemy¶leñ. Wnioski mog± pomóc w stworzeniu miejsca pracy, do którego zawsze chêtnie bêdziemy wracaæ.
  • Dlaczego niepokój towarzyszy wszystkim organizacjom?
  • W jaki sposób niepokój wp³ywa na podejmowanie decyzji?
  • Jakie rodzaje niepokoju wystêpuj± w firmach i organizacjach?
  • Niepokój jest zara¼liwy - jak go rozpoznaæ i jak mu przeciwdzia³aæ?


Cena: 7.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego m±drzy ludzie dokonuj± z³ych wyborów (39.00z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Abraham Lincoln. Skuteczne strategie na trudne czasy (37.00z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)

Pozostae z kategorii: Biuro i praca

Zachowaj twarz. Jak k³amaæ, oszukiwaæ i manewrowaæ w trudnych sytuacjach (24.90z)
Nauki Barona (33.00z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych (23.20z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 195 ujêæ Scotta Kelbyego (37.00z)
Doskona³a umiejêtno¶æ komunikacji. eBook (19.90z)
MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II (59.90z)
Jak zyskaæ uznanie szefa i odnie¶æ sukces w pracy (19.90z)
Genotyp przedsiêbiorcy, czyli DNA sukcesu (37.60z)
Inteligencja spo³eczna. Nowa nauka sukcesu (34.90z)
Motywacja bez granic (29.90z)
Grzeczna dziewczynka idzie do pracy czyli jak przetrwaæ trudne pocz±tki (27.00z)
Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzy¶ci poprzez wspó³pracê (47.20z)
Samodzielna firma. Za³ó¿ i rozwiñ w³asn± firmê (44.90z)
Doceniæ siebie i w³asn± warto¶æ (29.00z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych (19.90z)
Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)
Grzeczne dziewczynki nie krêc± interesem. Szczere rady, otwarte rozmowy i prawdziwe historie dla zaradnych bizneswomen (29.00z)
Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Æwiczenia (18.99z)
Wylej w³asnego szefa. Jak rzuciæ pracê i zmieniæ pasjê w profesjê (23.20z)
OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko (14.90z)

Pozostae z serii: Exclusive

Teksty i pisma biznesowe. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Genotyp przedsiêbiorcy, czyli DNA sukcesu (37.60z)
Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu (39.00z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze (39.00z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II (32.17z)
Zwariowane pomys³y, które siê sprawdzaj±. Jak zbudowaæ kreatywn± firmê (39.00z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Mówca doskona³y. Wyst±pienia publiczne w praktyce (24.30z)
Avon. Najbardziej kobieca z firm (31.20z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ (31.20z)
Jak zyskaæ uznanie szefa i odnie¶æ sukces w pracy (19.90z)
Mistrzowskie prezentacje slajdowy poradnik mówcy doskona³ego (34.90z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych (39.00z)
Forex dla pocz±tkuj±cych. Pierwsze kroki na rynku walutowym (44.00z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie (49.00z)
Zas³ona dymna. Jak naginaæ fakty i liczby dla swoich potrzeb (6.00z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
Sztuka sprzeda¿y (23.20z)
Odkryj swój potencja³. 21 sposobów na prze¶cigniêcie konkurencji w my¶leniu, dzia³aniu i zarabianiu pieniêdzy (39.00z)