e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Nieoficjalny przewodnik dla budowniczego LEGO

Allan Bedford
cena: 34.90 z
Data wydania: 2013-10-25
stron: 240, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie onepress.pl

Lektura obowi±zkowa dla pasjonatów klocków Lego!

My¶lisz, ¿e budowanie z klocków Lego to dziecinnie prosta sprawa? Je¶li wydaje Ci siê, ¿e to po prostu zwyk³e sk³adanie jednych klocków z innymi, jeste¶ w ogromnym b³êdzie! Ten podrêcznik zadaje k³am Twoim przekonaniom. Problemy ze skal± i techniki ³±czenia klocków to tylko niektóre zagwozdki, przed którymi mo¿e stan±æ pasjonat klocków Lego.
Wówczas z pomoc± ¶pieszy mu ten niezwyk³y podrêcznik. W trakcie lektury opanujesz najbardziej zachwycaj±ce techniki budowania z klocków Lego. Dowiesz siê, jak radziæ sobie z problemem skali, jak budowaæ kolumny oraz jak wzmocniæ Twoj± konstrukcjê. Ponadto nauczysz siê tworzyæ w³asne instrukcje sk³adania i budowaæ gry planszowe z klocków Lego. Skomponujesz niesamowite mozaiki na podstawie zdjêæ i zyskasz wiele innych umiejêtno¶ci. Ta ksi±¿ka to obowi±zkowa lektura dla mi³o¶ników klocków Lego - zarówno tych m³odszych, jak i starszych. To ksi±¿ka dla ka¿dego z Was!
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • zrealizujesz swój projekt w odpowiedniej skali
  • nauczysz siê zastêpowaæ brakuj±ce elementy innymi
  • zbudujesz trwa³e modele, odporne na wszystkie trudy zabawy
  • zrealizujesz budowê miniaturowego wahad³owca

Projektuj i buduj niesamowite konstrukcje z klocków Lego!Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Inteligencja to za ma³o... Jak budowaæ wizerunek wiarygodnego lidera (39.00z)
Madera. Ogród na Atlantyku. Przewodnik rekreacyjny. Wydanie 1 (26.90z)
Trudny szef czyli jak siê porozumieæ z prze³o¿onym (26.59z)
Wiêcej ni¿ tu i teraz (29.90z)
Sze¶æ ram my¶lowych (18.99z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. eBook. Mobi (29.90z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Mobi (14.90z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. Mobi (47.00z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie. eBook. PDF (13.95z)
Mistrz ciêtej riposty (18.99z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. eBook. Mobi (29.90z)
Kl±twa gruziñskiego tortu (11.90z)
Superskuteczne strategie opanowania jêzyków obcych. Twój prywatny coach. eBook. ePub (29.90z)
Kariera pod kontrol±. Jak zmieniæ swoje ¿ycie zawodowe na lepsze. eBook. ePub (21.99z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy (29.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia. eBook. Pdf (39.00z)
Era Facebooka. Wykorzystaj sieci spo³eczno¶ciowe do promocji, sprzeda¿y i komunikacji z Twoimi klientami. Wydanie II (49.00z)
Superskuteczne strategie opanowania jêzyków obcych. Twój prywatny coach. eBook. Pdf (29.90z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione (39.00z)
Ukraina. Niezwykli ludzie w niezwyk³ych czasach (37.00z)

Pozostae z serii: Inne

Nie ka¿ mi my¶leæ! O ¿yciowym podej¶ciu do funkcjonalno¶ci stron internetowych. Wydanie II (39.90z)
Mackaya MBA sprzeda¿y w prawdziwym ¶wiecie (46.67z)
Nowe kierunki w organizacji i zarz±dzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarz±dzania (79.00z)
Fundusze unijne - szansa na rozwój ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (39.00z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych. eBook. Pdf (27.00z)
7 zaginionych tajemnic sukcesu. eBook. Pdf (22.90z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski. eBook. Pdf (47.00z)
Jak korzystaæ z ¿ycia bez stresu. Od spiêtego do luzaka w 100 dni (23.20z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie. eBook. Pdf (14.90z)
Zarz±dzanie procesami w przedsiêbiorstwie (40.00z)
Korsyka. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2 (35.69z)
Web 2.0. Przewodnik po strategiach (39.00z)
Zarz±dzanie w XXI wieku. Wyzwania (45.64z)
E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie (44.90z)
Mapy my¶li w biznesie. Jak twórczo i efektywnie osi±gaæ cele za pomoc± mind mappingu. eBook. ePub (29.90z)
Marketing relacji Teoria i praktyka (37.00z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady pracy nad sob±. eBook. Pdf (31.99z)
Chmura obliczeniowa. Rozwi±zania dla biznesu. eBook. Pdf (39.00z)
Manifest obfito¶ci. 10 prostych zasad (29.90z)
Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II (39.00z)