e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Power


Oczekuj cudów! Sekretna moc tkwi w Tobie

Joe Vitale
cena: 34.90 z
Data wydania: 2010-06-28
stron: 184, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

W ka¿dej chwili mo¿esz zmieniæ swoje ¿ycie i wpu¶ciæ do niego odrobinê magii


  • Obud¼ ¶wiadomo¶æ, która pomo¿e Ci dokonaæ prawdziwych zmian
  • Odkryj w sobie si³ê, pozwalaj±c± podejmowaæ odwa¿ne decyzje
  • Naucz siê ¿yæ pe³n± piersi±, zamiast tkwiæ w przesz³o¶ci albo bezczynnie marzyæ o przysz³o¶ci

Je¿eli boisz siê spojrzeæ w g³±b siebie i otrz±sn±æ siê z ograniczaj±cych Ciê przekonañ, nigdy nie doczekasz siê cudów w swoim ¿yciuChcesz zrobiæ co¶ znacz±cego w swoim ¿yciu? Odbyæ kurs pilota¿u, zrzuciæ kilka kilogramów, za³o¿yæ firmê, wyjechaæ na drugi koniec ¶wiata, zrealizowaæ wielkie ¿yciowe marzenie? Co Ciê powstrzymuje? Boisz siê pora¿ki? Powtarzasz sobie, ¿e to niemo¿liwe? Wydaje Ci siê, ¿e znów siê nie uda albo ¿e Ciê na to nie staæ?Te negatywne my¶li s± skutkiem ograniczaj±cych przekonañ, które zakorzeni³y siê w Twoim umy¶le. Nawet je¶li mówisz, ¿e chcesz byæ bogaty, Twoje przekonania uniemo¿liwiaj± Ci przyci±gniêcie pieniêdzy.

Przestañ zatem u¿alaæ siê nad sob± i narzekaæ, ¿e nic Ci siê nie udaje, a nawet je¶li co¶ wysz³o, to i tak pewnie za chwilê legnie w gruzach. Wokó³ Ciebie ca³y czas wydarzaj± siê ma³e cuda. Okazje czekaj±, by je z³apaæ i wykorzystaæ. Czas, by¶ nauczy³ siê zauwa¿aæ te szanse i zacz±³ z nich czerpaæ gar¶ciami!Wykonuj±c kolejne kroki opisane w tej ksi±¿ce, dowiesz siê, jak zidentyfikowaæ ograniczaj±ce przekonania, które tkwi± w Twoim umy¶le, i pozbyæ siê ich raz na zawsze. Gdy to zrobisz, otworzysz drzwi, za którymi czekaj± na Ciebie cuda bogactwa i obfito¶ci.

Zmobilizuj siê i dokonaj w³a¶ciwego wyboru
Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione (39.00z)
Serwisy spo³eczno¶ciowe. Budowa, administracja i moderacja (47.00z)
Lojalno¶æ konsumenta. Jak budowaæ trwa³e relacje z klientem (39.00z)
Od przedstawiciela handlowego do prezesa spó³ki gie³dowej, czyli co robiæ i czego unikaæ, aby osi±gn±æ zawodowy sukces. eBook. ePub (37.00z)
Umys³ nakrêcony. Zagadkowa mechanika my¶lenia (37.00z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione (47.20z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze. eBook. Pdf (31.99z)
Najmocniejsze ogniwo. Jak staæ siê niezast±pionym zawsze i wszêdzie (47.00z)
Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagie³dowym. eBook. Pdf (29.90z)
Tresura psów (34.90z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. eBook. Pdf (34.90z)
My¶leæ efektywnie czyli jak sprawniej rozwi±zywaæ problemy i osi±gaæ cele (25.41z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz (49.00z)
Zarz±dzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania. eBook. Mobi (37.00z)
Ksi±¿ê. eBook. Mobi (21.99z)
Rytua³y dla trojga (18.99z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II (49.00z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II (31.99z)
Wspó³brzmienie. Znajd¼ wspólny jêzyk z odbiorcami Twojej prezentacji. eBook. Pdf (54.99z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Pdf (19.90z)

Pozostae z serii: Power

Tylko bez nerwów. Zarz±dzanie stresem w pracy (34.90z)
Król Salomon. Najbogatszy cz³owiek wszech czasów (29.00z)
Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie (27.00z)
Odrodzenie Feniksa (34.90z)
Praca z Tob± mnie niszczy. Jak wyzwoliæ siê z emocjonalnych pu³apek w miejscu pracy (37.00z)
Na szczycie. Opowie¶æ o w³adzy i pieni±dzach (4.00z)
Jednominutowy Negocjator. Proste sposoby na korzystniejsze kontrakty (29.00z)
B±d¼ swoim guru. Droga do osobistego i zawodowego o¶wiecenia (34.90z)
Sztuka wojny w biznesie (24.90z)
Praktyka przekonywania, czyli jak pozyskiwaæ zwolenników dla swoich racji i propozycji (27.90z)
Genialne NLP. My¶l i dzia³aj jak cz³owiek sukcesu (29.00z)
My¶l i bogaæ siê. Jak zrealizowaæ ambicje i osi±gn±æ sukces (39.90z)
Sto niekonwencjonalnych strategii. Zasady sztuki wojennej (39.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. AUDIOBOOK (49.00z)
Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz (33.00z)
Potêga perswazji. Jak siê nas kupuje i sprzedaje (37.00z)
TRANSformacja. Hipnoza dla ka¿dego (31.20z)
Perswazja nie do odrzucenia. Sekretny sposób na to, by za ka¿dym razem s³yszeæ TAK (39.00z)
NLP w szkole. Skrzynka narzêdziowa dla nauczyciela (39.00z)
Sekret szczê¶cia. 7 fundamentów ¿yciowej rado¶ci (37.00z)