e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Sprzeda¿
Seria: Exclusive


Wychodz±c od NIE. Negocjacje dla twardzieli takich jak Ty

Jim Camp
cena: 47.00 z
Data wydania: 2008-10-16
stron: 328, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Dlaczego "NIE"?
  • By zagwarantowaæ Ci sukces
  • By unikaæ zbêdnych kompromisów
  • By przej±æ ca³kowit± kontrolê nad rozmow±

I "NIE" jest odpowiedzi±!

NIE pozwalaj, by emocje wziê³y górê i popchnê³y Ciê do podjêcia b³êdnej decyzji! NIE poddawaj siê terrorowi kompromisów! NIE martw siê odrzuceniem! Kiedy rozmowa toczy siê nie po Twojej my¶li, kiedy czujesz, ¿e próbuje siê Tob± manipulowaæ, gdy widzisz, ¿e negocjacje utknê³y w martwym punkcie - wprowad¼ do akcji swoje bezkompromisowe ja. Powiedz NIE, a zobaczysz, jak ta oszczêdna manifestacja Twojego stanowiska wp³ynie na pozytywny obrót spraw.
Zakoñcz erê stresu, paniki i chaosu. We¼ sprawy w swoje rêce, przejmij pe³n± kontrolê nad w³asnym ¿yciem osobistym i zawodowym. Przestañ traktowaæ negocjacje jako przykry obowi±zek i zmieñ je w wyzwanie, które sprawi Ci przyjemno¶æ i dziêki któremu wiele siê nauczysz. Proponowany przez autora system "NIE" to zestaw jasnych zasad i praktyk. Dziêki niemu uzbroisz siê w nowy sposób my¶lenia - on wska¿e Ci najlepsz± drogê do osi±gania wyznaczonych celów i pozbawi wszystkich w±tpliwo¶ci odno¶nie tego, kto tu dyktuje warunki.
  • Kontrola aktywno¶ci emocjonalnej.
  • Prze³amywanie z³ych nawyków.
  • Perfekcyjne przygotowanie siê.
  • Zadawanie doskona³ych pytañ.
  • Uzyskiwanie ostatecznej przewagi.


Cena: 47.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sprzeda¿

Pozyskiwanie nowych klientów. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Sprzeda¿ partyzancka. Jak osi±gn±æ du¿e zyski bez wysokich nak³adów inwestycyjnych (4.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc± (31.99z)
Grzeczne dziewczynki nie¼le sprzedaj±. W czym s± lepsze od kolegów handlowców' (29.00z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
Przepis na sprzeda¿. Wydanie II rozszerzone (39.00z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y. Wydanie II (67.00z)
Zarz±dzanie zespo³em handlowym (29.00z)
Relacje z klientem. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Handlowanie to gra (55.00z)
Sekretny jêzyk biznesu. Rozszyfruj ka¿dego w 3 sekundy (39.00z)
Wszyscy jeste¶my sprzedawcami! (24.00z)
Zig Ziglar o profesjonalnej sprzeda¿y (57.00z)
Zrêczno¶æ ust. Hipnotyczna sprzeda¿ i negocjacje (47.00z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Sztuka sprzeda¿y (23.20z)
Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.00z)
Uwodzicielska sprzeda¿. Wykorzystaj atuty kobieco¶ci, by sprzedaæ wiêcej i skuteczniej (24.90z)
Mistrz sprzeda¿y (31.99z)

Pozostae z serii: Exclusive

MBO - prosta i skuteczna technika zarzadzania Twoja firm± (39.20z)
Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady s± proste (77.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc± (31.99z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Finanse w biznesie. Osobisty mentor- Harvard Business (24.90z)
Zespo³y po polsku. Jak firmy dzia³aj±ce na polskim rynku podnosz± swoj± efektywno¶æ dziêki pracy zespo³owej (49.00z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych (39.00z)
Inwestowanie w oparciu o analizê wolumenu (69.00z)
Hipnotyczny marketing (44.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Zarz±dzanie projektami. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (32.90z)
Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagie³dowym (37.00z)
Dotacje na inwestycje (49.00z)
Zig Ziglar o profesjonalnej sprzeda¿y (57.00z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
Mówca doskona³y. Wyst±pienia publiczne w praktyce (24.30z)
Przepis na sprzeda¿. Wydanie II rozszerzone (39.00z)
Dlaczego mê¿czy¼ni zarabiaj± wiêcej. Prawda o przepa¶ci p³ac i co kobiety mog± na to poradziæ (29.60z)