e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Sekret
Seria: Inne


Od zera. Osi±ganie niemo¿liwego z HoÂ’oponopono

Joe Vitale
cena: 39.90 z
Data wydania: 2014-07-21
stron: 296, twarda oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Kontynuacja bestsellera Zero ograniczeñ!

O¶wiecenie
Poprzednia ksi±¿ka Joego Vitale — Zero ograniczeñ — odkry³a przed Tob± mistyczn± hawajsk± technikê o nazwie Ho’oponopono, kiedy¶ dostêpn± tylko dla wybranych. Dziêki Joemu technika ta sta³a siê jasna dla ka¿dego — dzi¶ ludzie mog± cieszyæ siê zdrowiem, bogactwem i szczê¶ciem bez ograniczeñ. Ksi±¿ka, któr± trzymasz w rêku, zaczyna siê w miejscu, w którym skoñczy³a siê poprzednia. Zawiera nowe historie, obja¶nia kolejne procesy, przybli¿a sylwetki nowych uzdrowicieli i przeprowadza przez czwarty etap przebudzenia: o¶wiecenie.
Prawie wszystko, co robimy, czego do¶wiadczamy i co nas ogranicza, to efekt dzia³ania naszego nie¶wiadomego umys³u. To on nami steruje, choæ najczê¶ciej nie zdajemy sobie z tego sprawy. Programuje nas i ka¿e zachowywaæ siê w okre¶lony, czêsto bardzo niekorzystny dla nas sposób. Na szczê¶cie nie jeste¶my wobec niego bezbronni — mamy moc, która pozwala przekroczyæ te ograniczenia i zacz±æ ¿yæ naprawdê dziêki przebudzeniu i otwarciu na nieskoñczone mo¿liwo¶ci.

To w³a¶nie cud, który dokonuje siê, gdy praktykujemy Ho’oponopono.


Joe Vitale — znany na ca³ym ¶wiecie publicysta, mówca, muzyk, uzdrowiciel i gwiazda filmowa, codziennie praktykuje Ho’oponopono. Jest certyfikowanym uzdrowicielem Reiki, certyfikowanym specjalist± Chi Kung, certyfikowanym hipnoterapeut±, certyfikowanym specjalist± NLP, wy¶wiêconym pastorem i doktorem metafizyki. Jest te¿ autorem takich bestsellerów, jak Moc przyci±gania (Onepress, 2006), Zagubiony podrêcznik ¿ycia (Sensus, 2007), Zero ograniczeñ (Onepress, 2009; wraz z dr. Hewem Lenem) i Klucz do sekretu (Onepress, 2008). Joe wyst±pi³ te¿ w filmie Sekret. Jest twórc± programu Miracles Coaching. Adres jego g³ównej strony internetowej to www.JoeVitale.com. Mieszka na obrze¿ach Austin w stanie Teksas.


Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sekret

Odkryj w sobie si³ê z p³yt± CD (42.42z)
Urodzi³e¶ siê bogaty (16.45z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (34.90z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (39.00z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem (23.40z)
Urodzi³e¶ siê bogaty (12.90z)
Rób to co kochasz a znajdziesz w sobie si³ê (33.15z)
Przychodzi Budda do baru. Pokoleniowy przewodnik ¿yciowy (22.20z)
Moc pozytywnego my¶lenia (26.00z)
Wiara. Si³a napêdowa sukcesu (8.90z)
Mity o szczê¶ciu Co powinno nam dawaæ szczê¶cie, ale nie daje Co nie powinno nam dawaæ szczê¶cia, ale daje (42.42z)
Si³a kobieco¶ci (38.02z)
Psychologia sukcesu (46.67z)
Bez ograniczeñ (34.90z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (21.60z)
Jedna rzecz. Zaskakuj±cy mechanizm niezwyk³ych osi±gniêæ (29.67z)
Mów i zwyciê¿aj (30.40z)
¯yj lepiej ni¿ dobrze. Spe³niaj swoje marzenia (38.17z)
Sukces jest kobiet± (26.59z)
Zapomnij o pieni±dzach i bogaæ siê (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (29.90z)
Godzina dziennie z Facebook marketingiem (55.20z)
Zrozumieæ stres. Jak nie daæ siê nerwom i zadbaæ o spokój (24.00z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy. eBook. Mobi (29.90z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. Mobi (27.90z)
Marketing (129.00z)
Big Boss (34.90z)
Zarz±dzanie czasem. Strategie dla administratorów systemów (29.00z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (29.25z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc. eBook. Mobi (27.90z)
Poradnik kontrolowanego przedsiêbiorcy (21.17z)
Geniusz marketingu (84.15z)
Toyota talent. Rozwijaj swoich pracowników na sposób Toyoty (69.90z)
Scrum. O zwinnym zarz±dzaniu projektami (59.00z)
Rachunkowo¶æ podatkowa. Zadania, pytania, testy (50.15z)
Trening g³osu. Praktyczny kurs dobrego mówienia z p³yt± CD (22.78z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II. eBook. ePub (37.00z)
Potêga intencji. Zmieñ sposób postrzegania rzeczy a rzeczy same siê zmieni± (34.00z)
Trader doskona³y (69.00z)
Manifest Wikingów. Sekrety sukcesu skandynawskiego biznesu (29.60z)