e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Office 2010 PL. Nieoficjalny podrêcznik

Nancy Conner, Matthew MacDonald
cena: 99.00 z
Data wydania: 2011-05-23
stron: 808, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie onepress.pl

Zorganizuj swoj± pracê za pomoc± najnowocze¶niejszych narzêdzi!

 • Jak przygotowaæ elegancki dokument ?
 • Jak zainteresowaæ widza prezentacj± ?
 • Jak skutecznie walczyæ ze spamem w Microsoft Outlook 2010 ?
Pakiet Microsoft Office to najbardziej znany zestaw narzêdzi, bez których ma³o kto wyobra¿a sobie codzienn± pracê. Idealnie dobrane komponenty, innowacyjno¶æ, wydajno¶æ, a przede wszystkim niezwykle pozytywny wp³yw na codziennie wykonywane zadania to cechy, które zadecydowa³y o sukcesie tego produktu. Musisz przygotowaæ skomplikowany i monotonny raport? A mo¿e stworzyæ elegancki list motywacyjny lub zaprezentowaæ swoje osi±gniêcia? Setki maili, zadañ i ba³agan w kalendarzu?
Nic prostszego! W³a¶nie trzymasz w rêkach ksi±¿kê, dziêki której poznasz najskrytsze mo¿liwo¶ci narzêdzi nale¿±cych do pakietu Microsoft Office. Ksi±¿ka podzielona jest na cztery istotne czê¶ci, a ka¿da z nich po¶wiêcona g³ównemu programowi nale¿±cemu do zestawu. Na pierwszy ogieñ rzucono tu edytor tekstu Microsoft Word 2010. Dowiesz siê, jak poprawnie przygotowaæ najbardziej skomplikowany dokument zawieraj±cy zdjêcia, wykresy lub tabele. Ponadto zobaczysz, jak skorzystaæ z narzêdzi do sprawdzania pisowni, recenzji oraz publikacji Twoich dokumentów. W czê¶ci drugiej omawiany jest program Outlook, dziêki któremu zapanujesz nad ogromem maili, zadañ i spotkañ. Nauczysz siê komponowaæ wiadomo¶ci, korzystaæ z filtrów oraz organizowaæ pocztê w foldery. Czê¶æ trzecia w ca³o¶ci opisuje aplikacjê Microsoft Excel - niezast±pion±, gdy musisz przygotowaæ raport lub zestawienie. Excel sprawdza siê wszêdzie tam, gdzie konieczne jest wykonywanie ¿mudnych obliczeñ na ogromnej ilo¶ci danych. Dodatkowo sprawdzisz, jak tworzyæ wykresy wizualizuj±ce Twoje dane oraz korzystaæ z mechanizmu tabeli przestawnych. W czê¶ci czwartej uwaga skupiona jest na programie PowerPoint. Po jej lekturze przygotowanie robi±cej wra¿enie prezentacji nie bêdzie stanowi³o dla Ciebie ¿adnego problemu! Oprócz omówienia czterech g³ównych programów pakietu Microsoft Office w tej ksi±¿ce znajdziesz informacje na temat innych narzêdzi nale¿±cych do tego pakietu, czêsto równie przydatnych. Jest ona idealnym ¼ród³em informacji na temat Microsoft Office 2010 w polskiej wersji jêzykowej. Razem z ni± pokonasz ka¿de wyzwanie biurowe!
 • Podstawy edycji tekstów
 • Formatowanie tekstu: czcionka, rozmiar i styl
 • Wykorzystanie tabel, grafik i wykresów
 • Sprawdzanie pisowni i drukowanie dokumentów
 • U¿ywanie motywów, szablonów i makr
 • Publikowanie i udostêpnianie dokumentów
 • Konfiguracja programu Microsoft Outlook
 • Przygotowywanie podpisu do maila
 • Odbieranie poczty i walka ze spamem
 • Zarz±dzanie kontaktami i organizacja folderów
 • Stosowanie Kalendarza
 • Opracowywanie arkusza kalkulacyjnego
 • Formatowanie komórek i stosowanie funkcji wbudowanych
 • Tworzenie wykresów
 • Przygotowywanie prezentacji
 • Edycja slajdów, szablony slajdów i osadzanie plików
 • Wykorzystanie grafik SmartArt i organizacja prezentacji
 • Dodawanie klipów multimedialnych w prezentacji
 • Przej¶cia pomiêdzy slajdami
 • Inne narzêdzia pakietu: OneNote, Office Web Apps

Odkryj potencja³ pakietu biurowego Microsoft Office!Cena: 99.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: pakietybiurowe

Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Æwiczenia (18.99z)
Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi±zania (39.00z)
Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko (39.00z)
Excel z elementami VBA w firmie (54.00z)
Excel. Najlepsze sztuczki i chwyty (49.00z)
VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy (17.00z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych (23.20z)
Excel 2003 PL. Biblia (79.92z)
Prezentacje w PowerPoint 2007 PL. Projekty (29.00z)

Pozostae z kategorii: Biuro i praca

Trudni ludzie. Jak przetrwaæ w zwi±zku z idiot± (29.90z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)
M³odzi w pracy. Jak zadbaæ o pracowników z pokolenia Y (34.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem. eBook (19.90z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych (23.20z)
Doskona³a umiejêtno¶æ komunikacji. eBook (19.90z)
Excel. Najlepsze sztuczki i chwyty (49.00z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê (29.49z)
¯ycie w stresie. Jak okie³znaæ lêki (14.90z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych (19.90z)
Excel z elementami VBA w firmie (54.00z)
MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II (59.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (29.00z)
Teksty i pisma biznesowe. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha (69.00z)
Kobiety przejmuj± ster: 99 sposobów na sukces zawodowy i osobisty (27.00z)
Psychologia szefa. 17 ¶miertelnych b³êdów szefa (97.00z)
Grzeczna dziewczynka idzie do pracy czyli jak przetrwaæ trudne pocz±tki (27.00z)
Jak pisaæ dobre e-maile (15.92z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. AUDIOBOOK (49.00z)

Pozostae z serii: Inne

Bud¿etowanie w przedsiêbiorstwie (46.75z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu. eBook. ePub (31.99z)
Zarz±dzanie wieloma projektami (47.35z)
Umiejêtno¶ci doradcze. Skuteczny konsulting wewn±trz firmy (63.00z)
Kliknij tu! Wykorzystaj neuromarketing w projektowaniu WWW (39.00z)
Garnitur kontra garsonka, czyli jak zbudowaæ dobre relacje w pracy (39.90z)
Powalaj±ca si³a przywództwa. Sekrety Attyli, króla Hunów (24.90z)
Komputer. Rozwi±zywanie problemów dla seniorów (37.00z)
Kompetencje pracownicze w organizacji ucz±cej siê (33.15z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione. eBook. ePub (31.99z)
Junior sam w domu albo Oskar de la Mancha, Rycerz Nieasertywnego Oblicza i Ludzie, których lubiê najmniej (4.00z)
Jêzyk rosyjski w biznesie (25.50z)
IMIENINA£KI. eBook. Pdf (27.90z)
NLP w negocjacjach handlowych. eBook. ePub (23.90z)
Sens po¶piechu (39.00z)
Projektowanie hurtowni danych. Wspomaganie zarz±dzania relacjami z klientami (59.00z)
e-Marketing przedsiêbiorstwa w spo³eczno¶ci wirtualnej (50.00z)
Strategia konfliktu (59.00z)
Jeste¶ start-upem. Buduj swoj± przysz³o¶æ, inwestuj w siebie i realizuj siê zawodowo (39.90z)
Budowanie zespo³ów. Materia³y szkoleniowe æwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadz±cego (220.15z)