e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyæ umys³ klienta'

Mark Joyner
cena: 34.90 z
Data wydania: 2006-11-13
stron: 224, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
 • Przegl±d najskuteczniejszych sloganów i ofert handlowych w historii
 • Jak zmieniæ dobry produkt w co¶, bez czego nie da siê ¿yæ?
 • Jak uzyskaæ za darmo reklamê i referencje: poczta pantoflowa i internet
Trzy sekundy. Tyle potrzebujesz, by opanowaæ umys³ klienta i dokonaæ sprzeda¿y.
Nie wierzysz w to? My¶lisz, ¿e to nowa bzdurna teoria szalonego guru od marketingu? A co by¶ powiedzia³ na takie oferty:
 • Pizza z dostaw± do domu: je¶li nie dowieziemy jej w 30 minut, otrzymasz j± gratis.
 • Przyjd¼ do nas z konkurencyjn± ofert±, a zaproponujemy Ci to samo, tyle ¿e taniej.
 • Serwis w ci±gu 48 godzin w dowolnym miejscu na ¶wiecie albo zwracamy Ci koszty.
S± to oferty firm, które szybko zyska³y klientów i z ma³ych przedsiêbiorstw przekszta³ci³y siê w korporacje. Czy¿ nie s± to propozycje nie do odrzucenia? Takie, na które ludzie odruchowo i bez wahania odpowiadaj± TAK? Dowiedz siê, jak tworzyæ takie w³a¶nie oferty w swojej bran¿y.
Mark Joyner jest autorem koncepcji Nowego Marketingu. Stworzy³ strony internetowe, które trafi³y na listê 100 najczê¶ciej odwiedzanych witryn ¶wiata. Przekszta³ci³ jednoosobow± firmê Aesop w wielomilionow± korporacjê. Klienci p³ac± mu po 2000 dolarów za godzinê konsultacji. To cz³owiek, który wie, jak prowadziæ skuteczny marketing.
 • Filary oferty nie do odrzucenia: wiarygodno¶æ, logika i dobra komunikacja
 • Tworzenie zwyciêskiej formu³y: od dobrej propozycji handlowej do czarodziejskiego zaklêcia
 • Atrakcyjne dodatki: sprzeda¿ krzy¿owa, doradztwo i serwis, darmowe próbki
 • Budowanie i pozycjonowanie marki
 • Przekszta³canie oferty racjonalnej w emocjonaln±
 • Usuwanie z oferty niepo¿±danych czynników: tonu nacisku, z³ych skojarzeñ, podejrzeñ o manipulacje


Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Marketing us³ug (42.42z)
Marketing partnerski na rynku przedsiêbiorstw (50.92z)
Efekt wirusowy w biznesie. Dlaczego pewne produkty i us³ugi zdobywaj± rynek (38.17z)
Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiêbiorstw dla zwiêkszenia konkurencyjno¶ci (59.00z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug. Wydanie II rozszerzone (29.60z)
Crowdsourcing. Jak anga¿owaæ konsumentów w ¶wiat marek (11.90z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
Cz±stki przyci±gania. Jak budowaæ niestandardowe kampanie reklamowe (89.00z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie (49.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (29.00z)
Marketing terytorialny (79.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie mark± (55.20z)
Marketing bezpo¶redni (67.92z)
Marketing sensoryczny (49.22z)
Jak w ci±gu 5 dni znale¼æ niszê na rynku i wyró¿niæ siê na tle konkurencji? (19.18z)
My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y (44.90z)
Komunikacja marketingowa (49.45z)
Metody ilo¶ciowe w badaniach marketingowych (41.07z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
Zarz±dzanie projektami informatycznymi dla praktyków (29.90z)
Jak lepiej i taniej kupowaæ. Przetargi on-line w zaopatrzeniu firm (5.00z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
Public Relations w Internecie (39.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
101 pomys³ów na w³asn± firmê (53.60z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów (33.00z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)
My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y (44.90z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Sztuka osi±gania zysku (35.20z)
Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw (97.00z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Logo Design Love: Zaprojektuj genialny logotyp! (49.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)

Pozostae z serii: Exclusive

RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Jak utrzymywaæ dobre relacje z mediami (34.90z)
Wykorzystaj to! Sprawdzone pomys³y dla marketingu (37.00z)
Inwestuj we w³asny etat. Jak zbudowaæ finansow± niezale¿no¶æ pracuj±c na etacie. Wydanie II (32.90z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej (34.00z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie (44.90z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Coaching (47.00z)
Skuteczne techniki telemarketingu (49.00z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie (49.00z)
Skuteczna rekrutacja, czyli jak samodzielnie zatrudniæ w³a¶ciw± osobê na w³a¶ciwe stanowisko (37.00z)
Zwyciêskie negocjacje. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (29.90z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów (49.00z)
Ten wredny PR 2009. Jak Public Relations zmieni³o Polskê (3.00z)
Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku. Plan dzia³ania (39.20z)