e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -67%


Król biurowej klasy ¶redniej

Maciej Mazurek
promocja -67%
cena: 36.060606060606 z 11.90 z
Data wydania: 2014-11-17
stron: 224, miêkka oprawa, format: 150x210

wicej na stronie onepress.pl

 Lubiê koty, ale d³ugo siê gotuj±…

Witajcie w ¶wiecie ma³ej agencji reklamowej, w której rz±dzi ze¶wirowany, nastawiony na maksymaln± kreatywno¶æ szef… Tak naprawdê najwa¿niejsza jest tu ksiêgowa, ale ciiii… szef o tym nie wie. Do tego s± graficy, informatycy, którzy prêdzej zmieni± tapetê na pulpicie ni¿ sweter na grzbiecie, kopirajterzy i oczywi¶cie ulubieñcy ca³ego zespo³u: akonci! Do tego rzecz jasna klienci.

Ten ¶wiat jest w sumie bardzo prosty. Szef biega po firmie z szaleñstwem w oczach, sk±pi±c pochwa³ i wyp³at. Klienci jak klienci — trochê pomarudz±, ale w koñcu ³ykn± projekt. Chyba, ¿e wtr±ci siê akont… wtedy tematy wracaj± jak bumerang. Informatycy s± dziwni, ksiêgowa siedzi przy biurku w¶ciek³a i wy¿ywa siê na Excelu, a kopirajterzy, pisz±c kolejn± instrukcjê obs³ugi zupki w proszku, marz± o wyzwaniach na miarê Mad Mana. A wszystko skupia siê na biednym grafiku, który przydomek „senior” ma tylko dla w³asnej satysfakcji, bo na godziw± wyp³atê niestety siê to nie przek³ada.

Sfrustrowany grafik, bloger i na³ogowy bywalec Facebooka postanawia zatem poszukaæ innej pracy. Oczywi¶cie w agencji reklamowej, gdzie rz±dzi ze¶wirowany, nastawiony na maksymaln± kreatywno¶æ szef… Po ostatnim wpisie uby³o mi na fanpejd¿u z trzysta osób. Chyba FB szwankuje, bo przecie¿ nie mog³o chodziæ o wzmiankê na temat kociarzy?

Bystre oko, ciêty jêzyk i mnóstwo dobrego humoru. Ca³o¶æ zilustrowana charakterystyczn± „zuchow± kresk±” minikomiksów, które niezmiennie rozbawiaj± nie tylko pracowników agencji… Biurowa codzienno¶æ w krzywym, bardzo krzywym zwierciadle. Wszystko to znajdziecie wewn±trz pierwszej ksi±¿ki ZUCH-a.Nazywam siê Maciek Mazurek. Jestem mê¿em, tat±, grafikiem, blogerem, mi³o¶nikiem kawy, yerba mate, projektowania po nocach oraz zespo³u Pink Floyd. Nadmierne ilo¶ci kawy staram siê wyprzeæ przez yerba mate, w efekcie czego nadu¿ywam obu. Ca³y czas nie kumam Excela, ale za to polubi³em sushi. Blogujê od stycznia 2009 roku. W tym czasie uda³o mi siê zbudowaæ bardzo fajn± spo³eczno¶æ zgromadzon± wokó³ moich blogów zuchrysuje.pl i zuchpisze.pl. Jestem trzykrotnym finalist± konkursu BLOG ROKU. Wygra³em kategoriê ArtBlogi w konkursie BLOG ROKU 2012. Dosta³em te¿ wtedy wyró¿nienie g³ówne. Od trzech lat jestem wymieniany na li¶cie Kominka jako jeden z najbardziej wp³ywowych blogerów w Polsce. Jako grafik odpowiadam m.in. za wszystkie ok³adki p³yt Luxtorpedy.
 

 

KLIKNIJ, BY POWIÊKSZYÆ OBRAZEK :)

"Highslide "Highslide"Highslide
  Odwied¼ koniecznie:Cena: 11.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Twoja kariera

Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX (33.43z)
Zdobywanie informacji. Technika szybkiego zadawania trafnych pytañ (20.83z)
Paradoks czasu (55.17z)
100 sekretów. Mistrza Sprzeda¿y (12.90z)
Zarz±dzanie rozwojem pracowników. Kompleksowe i praktyczne ujêcie (29.18z)
Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniowaæ w³asn± markê i zbudowaæ karierê (29.18z)
Rozmowa kwalifikacyjna (42.42z)
Go global! (12.90z)
Podejmowanie trudnych decyzji. Osi±ganie celów dziêki odwa¿nemu dzia³aniu (33.15z)
Inwestycyjny poradnik bogatego ojca. W co inwestuj± bogaci czego nie robi± biedni i klasa ¶rednia (51.05z)
Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
¯ycie na ziemi Poradnik dla kosmitów (44.90z)
Nawyk samodyscypliny w pracy. Optymalna efektywno¶æ, maksymalne skupienie i motywacja (34.90z)
Wykorzystaj potêgê pod¶wiadomo¶ci w pracy (26.60z)
Zarabiaj tyle, ile jeste¶ wart. Zmaksymalizuj swoje przychody ju¿ teraz (37.00z)
Basic English for Business 3 -ksi±¿ka z p³yt± CD (38.02z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (25.93z)
Serce, inteligencja, odwaga i szczê¶cie. Co jest potrzebne ka¿demu przedsiêbiorcy i co jest niezbêdne do utworzenia wspania³ej firmy (50.92z)
Komunikacja bez barier (38.17z)
Czasem wygrywasz, a czasem siê uczysz. Najwa¿niejsze ¿yciowe lekcje zawdziêczamy pora¿kom (34.21z)

Pozostae z kategorii: Komunikacja i negocjacje

Negocjacje (33.91z)
B³±d PowerPointa (39.00z)
Efektywne spotkanie biznesowe. Jak nie umrzeæ z nudów na zebraniu (33.92z)
Ukryta dynamika (69.00z)
Manipulacja (21.17z)
Wiêcej ni¿ s³owa (33.92z)
Six sigma jako trwa³y element kultury organizacji (49.45z)
OdWa¿ne rozmowy. Rozmowa po rozmowie zmieniaj swoje relacje, pracê, ¿ycie (41.08z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci. Wydanie II rozszerzone (25.93z)
To, co powiesz, mo¿e zmieniæ ¶wiat. O jêzyku pokoju w ¶wiecie konfliktu (23.07z)
Etykieta w biznesie. Praktyczny poradnik dobrych manier w pracy. Wydanie II rozszerzone (44.90z)
Sztuka wojny. Wydanie III (12.90z)
Negocjacje Co dobry negocjator wie robi i mówi (33.92z)
Jak skutecznie omijaæ NIE w biznesie. Mowa cia³a i strategie wywierania wp³ywu (31.45z)
Przywództwo plemienne. Tworzenie dobrze prosperuj±cych firm poprzez wzmacnianie relacji spo³ecznych (58.65z)
Wywieranie wra¿enia na innych (38.17z)
Tak! 50 sekretów nauki perswazji (49.90z)
Odchodz±c od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji (33.35z)
Inteligencja interpersonalna (30.40z)
Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka (38.17z)

Pozostae z serii: Inne

Psychologia. Tajemnice ludzkich uczuæ (34.90z)
Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Æwiczenia (18.99z)
Mikroekonomia (52.54z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju. eBook. Mobi (31.99z)
Skuteczne CV i list motywacyjny. Samo Sedno (15.23z)
Inbound marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (44.90z)
Money matters (39.00z)
Korporacyjni Herosi. Daj pracownikom woln± rêkê, zdynamizuj klientów, przekszta³æ swoj± firmê (42.42z)
Wycena i zarz±dzanie warto¶ci± przedsiêbiorstwa (57.82z)
Word 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Coaching Tao (38.17z)
Web 2.0. Przewodnik po strategiach (39.00z)
Stra¿nik Mafii (4.00z)
Marketing mobilny (37.00z)
Zachód (39.00z)
Badania jako¶ciowe metody i zastosowania (41.65z)
Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji. eBook. Pdf (54.99z)
Zarz±dzanie strategiczne (79.00z)
Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów (55.17z)
Kszta³towanie cen. Praktyczny poradnik (33.92z)