e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: photoshop
Seria: Inne


Adobe Photoshop Lightroom 2. Podrêcznik dla fotografów

Martin Evening
cena: 99.00 z
Data wydania: 2009-11-25
stron: 624, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie onepress.pl

Poznaj narzêdzie do zadañ specjalnych!

 • Jak importowaæ do programu fotografie?
 • Jak poddaæ je obróbce w module Develop?
 • Jak przygotowaæ zdjêcie do druku?
Adobe Photoshop Lightroom jest narzêdziem dedykowanym do przetwarzania obrazów cyfrowych, uzyskanych przy u¿yciu cyfrowych aparatów fotograficznych. Narzêdzie to pozwala na ³atwe zarz±dzanie du¿± kolekcj± zdjêæ, a ponadto oferuje zaawansowane mechanizmy, umo¿liwiaj±ce edycjê fotografii - zarówno tej surowej w formacie RAW, jak i skompresowanej do formatu JPEG. Autorzy programu Adobe Lightroom skupili siê na piêciu aspektach pracy ze zdjêciami: katalogowaniu, edytowaniu, publikowaniu, drukowaniu oraz umieszczaniu na witrynach WWW. Najnowsza wersja 2.0 oferuje kolejne mo¿liwo¶ci, takie jak obs³uga wielu monitorów, edycja fragmentu obrazu czy te¿ wsparcie dla systemów 64-bitowych.
Ksi±¿ka "Adobe Photoshop Lightroom 2. Podrêcznik dla fotografów" wprowadzi Ciê w tajniki tego niepowtarzalnego narzêdzia. Dowiesz siê st±d, jak zaimportowaæ zdjêcia, skonwertowaæ je do formatu DNG oraz dobraæ s³owa kluczowe, aby lokalizowanie fotografii nie stanowi³o problemu. Opanujesz tak¿e sposoby zarz±dzania kolekcj± fotografii oraz metody ich porz±dkowania. Zaznajomisz siê z technik± obróbki zdjêæ w module Develop oraz zasadami efektywnej wspó³pracy z Photoshopem. Poznasz funkcje edycji fragmentu zdjêcia, jego kadrowania oraz przygotowania do druku. Lightroom kryje w sobie wiele praktycznych narzêdzi i niezwyk³ych mo¿liwo¶ci, przydatnych w codziennej pracy fotografa, a z t± ksi±¿k± wykorzystasz je wszystkie. Szybko, ³atwo, i przyjemnie!
 • Instalacja Adobe Lightroom i podstawy pracy
 • Wymagania i odpowiednia konfiguracja komputera
 • Integracja Lightroom z Photoshopem
 • Wykorzystanie modu³u Develop
 • Importowanie zdjêæ
 • Zastosowanie formatu DNG
 • Mo¿liwo¶ci modu³u Library
 • Proces kalibracji monitora
 • Kadrowanie obrazu
 • Zarz±dzanie balansem bieli
 • Retuszowanie fotografii
 • Wspó³praca z modu³em Camera RAW
 • Konwersja czarno-bia³a
 • Wyostrzanie i uwydatnianie szczegó³ów zdjêcia
 • Wydruk i publikacja zdjêæ

Wykorzystaj potencja³ programu w swojej codziennej pracy ze zdjêciami!
Cena: 99.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z serii: Inne

Excel 2007/2010 PL. Æwiczenia zaawansowane (39.90z)
Gie³da. Skuteczne strategie nie tylko dla pocz±tkuj±cych (39.90z)
Kraków's Nowa Huta (32.00z)
Cztery obsesje wyj±tkowego szefa (39.90z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wyst±pieñ publicznych (27.00z)
Pies wojny. Jak oficer SAS sta³ siê pionkiem w afrykañskiej wojnie o ropê (11.90z)
Fotografowanie ludzi. O tworzeniu prawdziwych portretów (59.00z)
Energia! ¯yj pe³ni± ¿ycia. Odkryj 10 rodzajów ludzkiej motywacji (42.42z)
Winston Churchill. Przywództwo wybitnego mê¿a stanu (37.00z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein. eBook. Pdf (31.99z)
Henryka Sytnera Wakacje na Dwóch Kó³kach (39.00z)
Totalny Model Sprzeda¿y. eBook. Pdf (31.99z)
Jednominutowy Negocjator. Proste sposoby na korzystniejsze kontrakty. eBook. ePub (22.90z)
The Right Steps to Business English + CD (25.50z)
Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. Mobi (27.90z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze. eBook. Pdf (31.99z)
Controlling Planowanie kontrola kierowanie (35.05z)
Zarz±dzanie siln± mark± (69.00z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook. Pdf (19.90z)
Dlaczego mnie nie rozumiecie' Poznaj osiem barier w komunikacji i pokonaj je. ebook. pdf (22.90z)