e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Pieni±dze lubi± zarabiaæ. Podrêcznik skutecznego inwestora

Mark Shipman
cena: 49.00 z
Data wydania: 2010-01-20
stron: 216, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

¦wiat na indeksie

  • Co powiniene¶ wiedzieæ o grze gie³dowej?
  • Jak pomna¿aæ pieni±dze w oparciu o system?
  • Ile pieniêdzy zainwestowaæ?
Shipman nie obiecuje gruszek na wierzbie... Jego zdaniem najwa¿niejsze cechy skutecznego inwestora to widzenie spraw takimi, jakie naprawdê s±, oraz umiejêtno¶æ pozbawionej emocji, ch³odnej, logicznej oceny
"Sunday Times"

Si³a pieni±dza tkwi w systemie

W obliczu gwa³townych zmian, jakie w ci±gu ostatnich lat zasz³y na ¶wiatowych gie³dach, stracili¶my zaufanie do tego sposobu inwestowania - w obawie, ¿e nasze ciê¿ko zarobione pieni±dze nie bêd± czu³y siê tam bezpiecznie. Jednak powodem paniki s± czêsto fa³szywe lub myl±ce informacje. A przecie¿ zrozumienie zasad funkcjonowania pieni±dza i rynków finansowych oraz nauczenie siê tego, jak mo¿na wykorzystaæ rynkowe trendy do pomno¿enia swojego maj±tku, nie jest wcale takie skomplikowane.
Je¶li zatem oczekujesz rady profesjonalisty, je¶li masz ochotê naprawdê pomno¿yæ swoje pieni±dze i wkroczyæ w ¶wiat d³ugoterminowych inwestycji, Mark Shipman proponuje Ci prosty, skuteczny system transakcyjny, który uwolni Ciê od stresu zwi±zanego z gr± na gie³dzie. Odkryj tajemnice rynków finansowych i przetestuj wypróbowan± strategiê inwestycyjn±, która bêdzie wymaga³a od Ciebie nie wiêcej ni¿ kilku minut pracy raz w tygodniu.
  • Naucz siê odró¿niaæ wroga od przyjaciela.
  • Poznaj dok³adnie g³ówne ¶wiatowe indeksy gie³dowe.
  • Dowiedz siê, jak dzia³a D³ugoterminowy System Inwestycyjny.
  • Sprawd¼, czym jest psychologia inwestowania w oparciu o system.


Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Jak zacz±æ inwestowaæ na gie³dzie? (33.91z)
Obud¼ w sobie lidera. Jak przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem i odnie¶æ sukces. eBook. ePub (27.90z)
Dlaczego mnie nie rozumiecie' Poznaj osiem barier w komunikacji i pokonaj je. eBook. Mobi (22.90z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. ePub (27.90z)
Oczekuj cudów! Sekretna moc tkwi w Tobie (34.90z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko. eBook. Pdf (35.90z)
Zdrowie masz we krwi! Jak ¿yæ w zgodzie z grup± krwi (12.90z)
Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe. eBook. Mobi (31.99z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê. eBook. Pdf (31.99z)
Word 2007 PL. Pierwsza pomoc (9.69z)
Sun Tzu dla kobiet. 16 sprawdzonych strategii biznesowych (30.40z)
Wszyscy jeste¶my sprzedawcami!. eBook. Pdf (19.90z)
Pozytywne nastawienie. Jak uzyskaæ, utrzymaæ lub odzyskaæ swoje mojo (37.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. Mobi (39.00z)
Rytua³y dla trojga (18.99z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju. eBook. Pdf (31.99z)
Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów (31.99z)
Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2011 i 3ds Max Design 2011. Szko³a efektu (63.20z)
Rozgrywaj jak mê¿czyzna, zwyciê¿aj jak kobieta (29.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm±. eBook. Mobi (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Sekrety pomiarów w mediach spo³eczno¶ciowych (20.90z)
Rzuæ na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie. eBook. Pdf (23.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna (42.42z)
Technologia w e-commerce. Teoria i praktyka. Poradnik mened¿era (20.90z)
Odnie¶ sukces w sieci! Praktyczny przewodnik po e-marketingu dla ma³ych i ¶rednich firm (39.00z)
ABC pewno¶ci siebie i atrakcyjno¶ci (39.90z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione (15.60z)
Wprowadzenie do miêdzynarodowych rynków finansowych (79.00z)
Controlling Planowanie kontrola kierowanie (35.05z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone (77.00z)
Czarnogóra, Serbia i Bo¶nia. Zielony Przewodnik. Wyd. 1 (42.90z)
Serwis firmowy. Od pomys³u do gotowej witryny. Poradnik mened¿era. eBook. Mobi (27.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona. eBook. Pdf (27.90z)
TyMy¶l. Inaczej zrobi± to za Ciebie... Wydanie II (19.43z)
Strategia. Wprowadzenie do teorii gier (69.00z)
Droga do o¶wiecenia (34.90z)
Szczê¶cie przez samodzielno¶æ. Umiesz liczyæ, licz na siebie (27.00z)
Informatyka ekonomiczna (69.62z)
Access w biurze i nie tylko (47.00z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów. eBook. Pdf (27.90z)