e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Pieni±dze lubi± zarabiaæ. Podrêcznik skutecznego inwestora

Mark Shipman
cena: 49.00 z
Data wydania: 2010-01-20
stron: 216, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Pienidze lubi zarabia. Podrcznik skutecznego inwestora -- spis treci

O autorze (11)

Przedmowa (13)

Podzikowania (17)

Wstp (19)

1. Po co zawraca sobie tym wszystkim gow? (27)

2. Uwaaj, komu ufasz (31)

3. Jak odrni wroga od przyjaciela? (39)

4. Moesz pokona zawodowcw (45)

5. Ale... (51)

6. Inwestowanie w oparciu o system (65)

7. Korzyci z testowania systemu (69)

8. Systematyczne podanie za rynkiem (75)

9. Podanie za rynkiem kontra strategia "kup i trzymaj" (79)

10. Psychologia inwestowania w oparciu o system (91)

11. Czy to wszystko? (95)

12. "wie" (99)

13. Dugoterminowy System Inwestycyjny (103)

14. Reguy (107)

15. Wskazwki techniczne (109)

16. W co inwestowa? Alokacja aktyww (121)

17. Gwne indeksy giedowe (139)

18. Dugoterminowy System Inwestycyjny - wyniki historyczne (165)

19. Krach z roku 1987 (191)

20. Zakoczenie (195)

Dodatek A: Przydatne adresy (199)

Dodatek B: Produkty inwestycyjne naladujce zachowanie indeksw (201)

Dodatek C: 20 najwikszych gied papierw wartociowych na wiecie (205)

Zalecana literatura (207)

Sowniczek terminw finansowych (207)Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko (34.90z)
W poszukiwaniu ¶wiat³a (39.00z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. Mobi (27.90z)
Era Facebooka. Wykorzystaj sieci spo³eczno¶ciowe do promocji, sprzeda¿y i komunikacji z Twoimi klientami. Wydanie II (49.00z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. eBook. Mobi (29.90z)
AlphaHuman (25.93z)
Jak wygraæ z depresj±' Trening. Wydanie II (34.90z)
Ekonomia zrównowa¿onego rozwoju (42.42z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (39.00z)
Wy¿sza szko³a skutecznej retoryki (32.90z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem' eBook. Pdf (29.90z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla (21.99z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm±. eBook. ePub (39.90z)
Inteligencja to za ma³o... Jak budowaæ wizerunek wiarygodnego lidera (39.00z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy. eBook. PDF (27.90z)
Grzeczne dziewczynki marz± o karierze, a niegrzeczne j± planuj± (34.90z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski. eBook. ePub (47.00z)
Zarz±dzanie wynikami firmy. Podrêcznik mened¿era (34.20z)
Jak za³o¿yæ i rozwin±æ w³asn± firmê (33.91z)
Wojownik czasu. Koniec z chaosem, niespe³nionymi obietnicami i odk³adaniem spraw na pó¼niej (32.90z)

Pozostae z serii: Inne

My¶leæ efektywnie czyli jak sprawniej rozwi±zywaæ problemy i osi±gaæ cele (25.41z)
Przewidywalne rezultaty w nieprzewidywalnych czasach (39.90z)
Strateg (audiobook CD) (33.92z)
Zarz±dzanie wieloma projektami (47.35z)
Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbednik uzytkownika (34.90z)
System finansowy. Aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju (54.54z)
Bieganie metod± Gallowaya. Ciesz siê dobrym zdrowiem i doskona³± form±! (39.00z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce (11.90z)
Marketing dla in¿ynierów (50.92z)
Nieruchomo¶æ kredyt hipoteka (33.92z)
Jedna rzecz. Zaskakuj±cy mechanizm niezwyk³ych osi±gniêæ (29.67z)
Pies wojny. Jak oficer SAS sta³ siê pionkiem w afrykañskiej wojnie o ropê (11.90z)
Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. Mobi (27.90z)
Zarz±dzanie projektami IT. Wydanie III (79.00z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej. eBook. Pdf (27.90z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II. eBook. Mobi (39.00z)
Statystyka z programem Statistica (69.00z)
Ekonomia mened¿erska (89.00z)
Jak mówiæ rozmawiaæ przemawiaæ ' (26.78z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych. eBook. Mobi (31.99z)