e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Finanse
Seria: Quick


Twoje podej¶cie do pieniêdzy. Czy zachowujesz siê tak, jak wszyscy inni'

Bernice Kanner
cena: 19.90 z
Data wydania: 2006-06-06
stron: 168, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl

Sprawd¼, czy Twój stosunek do pieniêdzy jest taki, jak wiêkszo¶ci ludzi

  • Oszczêdzasz pieni±dze czy szastasz nimi?
  • Co zrobi³by¶ dla pieniêdzy?
  • Lubisz p³aciæ podatki?
Pieni±dze... To s³owo powoduje, ¿e krew zaczyna szybciej kr±¿yæ w ¿y³ach. A jednocze¶nie wielu ludzi uparcie twierdzi, ¿e pieni±dze nie s± dla nich najwa¿niejsze. Jak wyt³umaczyæ ten paradoks? Co sprawia, ¿e pieni±dze sta³y siê narkotykiem, a opowie¶ci o tych, którym uda³o siê je zgromadziæ - bibliami dla tysiêcy czytelników? Czy naprawdê s± a¿ tak wa¿ne, czy te¿ po prostu ich wszechobecno¶æ powoduje, ¿e nie¶wiadomie stajemy siê niewolnikami mamony? Jakie jest nasze podej¶cie do nich? S± ¶rodkiem, celem, a mo¿e kolejnym z³otym cielcem? W ksi±¿ce "Twoje podej¶cie do pieniêdzy. Czy zachowujesz siê tak, jak wszyscy inni?" znajdziesz próbê odpowiedzi na te pytania. Autorka, opieraj±c siê na ankietach i badaniach statystycznych, opisuje najskrzêtniej skrywane ludzkie ¿±dze, szalone nawyki i nie odkryte dot±d tajemnice pieni±dza. Czytaj±c j±, dowiesz siê, jak ludzie wydaj± i oszczêdzaj± pieni±dze, co by zrobili, gdyby mieli ogromne ich ilo¶ci, i co tak naprawdê znacz± one w ich ¿yciu. Przekonasz siê, czy Twoje podej¶cie do pieniêdzy jest normalne, czy te¿ od tej normy odbiega.
  • Co robimy z drobniakami?
  • Czy naprawdê warto siê ubezpieczaæ?
  • Zakupoholizm
  • Jak oszczêdzamy pieni±dze?
  • Co mo¿emy zrobiæ dla pieniêdzy?
  • Napiwki - dawaæ czy nie?
  • Mniejsze i wiêksze szaleñstwa finansowe

Do czego by¶ siê posun±³, gdyby zaproponowano Ci odpowiedni± zap³atê?Cena: 19.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku (17.90z)
Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie (34.90z)
Bud¿et (33.92z)
Polska polityka pieniê¿na (41.65z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Wydanie II rozszerzone (8.00z)
Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (37.00z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Podej¶cie operacyjne i strategiczne (67.15z)
Credit Scoring (38.74z)
Analiza i planowanie finansowe (29.00z)
Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych (39.50z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
Podstawy bankowo¶ci z zadaniami (41.07z)
Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów. Wydanie II (5.00z)
Podstawy in¿ynierii finansowej (41.65z)
Fundusze hedgingowe Teoria i praktyka (67.15z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (29.90z)
Psychologia dostatku, czyli jak siê buduje finansow± prosperity (11.90z)
Ksiêgowo¶æ dla nieksiêgowych. Wydanie VI (67.00z)
Polityka pieniê¿na (33.43z)
Bankowo¶æ Podrêcznik akademicki (101.92z)

Pozostae z serii: Quick

Zmiana pracy. Jak wykorzystaæ szanse i unikn±æ b³êdów (19.90z)
Relacje w pracy. Zawodowo zgrany zespó³ (19.90z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych. eBook (19.90z)
B±d¼ kreatywny i pomys³owy (19.90z)
Jak sobie radziæ z trudnymi lud¼mi. eBook (19.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (29.00z)
Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz (29.60z)
Sposoby na szefa. Wychowaj swojego prze³o¿onego (19.90z)
Jak napisaæ CV i zdobyæ pracê (24.90z)
Techniki pokonywania problemów (19.90z)
Jak radziæ sobie ze stresem (19.90z)
Kreatywno¶æ i Ty. Droga do pomys³owo¶ci w pracy (15.92z)
Okres próbny. Jak przekonaæ do siebie pracodawcê (2.00z)
Efektywne zarz±dzanie czasem. eBook (19.90z)
Dupkologia stosowana. Praktykuj asertywno¶æ na co dzieñ i od ¶wiêta (29.00z)
Wzorowe negocjacje. Nie wpadaj w pu³apki i osi±gaj cel (19.90z)
Jak zorganizowaæ perfekcyjn± konferencjê (15.92z)
Biznes rodzinny (19.90z)
Jak pisaæ dobre e-maile (15.92z)
Rozmowa kwalifikacyjna. eBook (19.90z)