e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000

S³awomir Wawak
cena: 49.00 z
Data wydania: 2007-04-04
stron: 216, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Samodzielnie przygotuj dokumentacjê ISO

  • Wymagania normy ISO 9001:2000
  • Wdra¿anie ISO z audytorem wewnêtrznym i zewnêtrznym
  • Wybór aplikacji do zarz±dzania elektronicznym obiegiem dokumentów
ISO mo¿e byæ stert± zbêdnych formularzy albo systemem, który doceni± wszyscy pracownicy (a nie tylko klient, "pod" którego ISO jest wdra¿ane). To zale¿y od sposobu wdra¿ania ISO. Podczas wdra¿ania w¶ród cz³onków organizacji rodzi siê fundamentalne pytanie: "Po co nam ISO?". Szanse na powodzenie s± tym wiêksze, im lepiej wdro¿eniowcy potrafi± pokazaæ pracownikom korzy¶ci z ISO i odpowiedzieæ na ich w±tpliwo¶ci. Niniejsza ksi±¿ka jest pomoc± dla ka¿dego, kto zamierza podj±æ siê misji, jak± jest wdra¿anie ISO.
W tej ksi±¿ce S³awomir Wawak omawia proces wdra¿ania ISO. Wskazuje, na co zwróciæ szczególn± uwagê. Wyja¶nia to, co w praktyce wdra¿ania powoduje nieporozumienia i b³êdy. Celem tej ksi±¿ki jest przygotowanie Ciebie do samodzielnego sporz±dzenia dokumentacji ISO.
G³ówne zagadnienia poruszane w ksi±¿ce to:
  • tworzenie polityki jako¶ci w organizacji,
  • ulepszanie systemów motywacyjnych,
  • mapowanie procesów organizacji,
  • analiza sprawdzonych systemów i technik jako¶ci: just in time, Kaizen i innych,
  • dostosowanie obiegu informacji do ISO,
  • przygotowanie organizacji do auditu zatwierdzaj±cego.


Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (22.10z)
Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego m±drzy ludzie dokonuj± z³ych wyborów (39.00z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Skuteczna transformacja firmy w 90 dni (55.20z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Grzeczne dziewczynki nie siedz± w fotelu prezesa. Jak zarz±dzaæ firm± kobiec± rêk±' (29.00z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie (37.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Hipnotyczny marketing (44.00z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)
Prowad¼ blog! Przewodnik dla ma³ych firm (34.00z)
Skuteczne zarz±dzanie projektami (19.90z)
Zwyciêzcy nie oszukuj± (29.90z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Czas na e-biznes (47.00z)
Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników (57.00z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Zarz±dzanie czasem. Strategie dla administratorów systemów (29.00z)
Marketing internetowy w wyszukiwarkach (47.00z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyæ umys³ klienta' (34.90z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Kaba³a pieniêdzy. ¯ydowska filozofia bogacenia siê (34.90z)
Alfabet zarz±dzania projektami (39.00z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y (59.00z)
Plan B. Otwórz siê na nowe, lepsze perspektywy dla Twojego biznesu (35.69z)
NLP w negocjacjach handlowych (29.00z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania (44.90z)
Forex dla pocz±tkuj±cych. Pierwsze kroki na rynku walutowym (44.00z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie (44.90z)
Jestem moj± prac±. Rozrzuæcie me prochy w sali konferencyjnej (42.90z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami (59.00z)
Inwestycje zagraniczne. Jak wej¶æ na polski rynek z obcym kapita³em (31.20z)
Inwestowanie w oparciu o analizê wolumenu (69.00z)
Mistrz coachingu. Podrêcznik dla mened¿erów, HR-owców i trenerów (57.00z)
Najmocniejsze ogniwo. Jak staæ siê niezast±pionym zawsze i wszêdzie (37.89z)
Wychodz±c od NIE. Negocjacje dla twardzieli takich jak Ty (47.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Wykorzystaj to! Sprawdzone pomys³y dla marketingu (37.00z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)