e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: E-biznes
Seria: Inne
Promocja: -40%


Podrêcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku

Steve Blank, Bob Dorf
promocja -40%
cena: 99 z 59.40 z
Data wydania: 2013-05-01
stron: 590, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie onepress.pl

Twój startup - instrukcja obs³ugi

Ta ksi±¿ka nie jest lektur± do poduszki na jedn±, bezsenn± noc. Nie nale¿y poch³aniaæ jej bezrefleksyjnie, by nastêpnie od³o¿yæ na pó³kê i ju¿ do niej nie wróciæ. Wrêcz przeciwnie - je¶li chcesz skorzystaæ z tego niezwyk³ego podrêcznika, studiuj go po trochu, systematycznie i wracaj do niego regularnie. Niech stanie siê Twoim najlepszym przyjacielem na najbli¿sze sze¶æ do trzydziestu miesiêcy poniewa¿ w³a¶nie taki czas musisz daæ sobie i swojemu przedsiêwziêciu, by sta³o siê rentown± firm±, zdoln± do odniesienia rynkowego sukcesu.
Dla u³atwienia pracy z podrêcznikiem zosta³ on podzielony na cztery czê¶ci. Z pierwszej dowiesz siê, czym jest Customer Development. Poznasz te¿ jego manifest, czyli katalog czternastu zasad, którymi powinny kierowaæ siê startupy przystêpuj±ce do wdra¿ania tej metodologii zarz±dzania, opracowanej specjalnie dla nich. Nastêpna czê¶æ opisuje proces prze³o¿enia wizji za³o¿ycielskiej na szablon modelu biznesowego, a nastêpnie na szereg hipotez, weryfikowanych przy udziale klientów. W czê¶ci trzeciej znajduje siê opis programu testów pozwalaj±cych zorientowaæ siê, jaka jest potencjalna rentowno¶æ Twojej firmy. Autorzy przygotowali te¿ dla Ciebie listy kontrolne, pomocne przy sprawdzaniu postêpów na kolejnych etapach zwi±zanych z realizacj± procesu Customer Development.


Steve Blank to lider innowacyjnych rozwi±zañ w zakresie metodologii rozwijania startupów i nauczania przedsiêbiorczo¶ci. Steve jest autorem metodologii Customer Development, która sta³a siê punktem wyj¶cia do utworzenia ruchu Lean Startup. Wyk³ada przedsiêbiorczo¶æ na Uniwersytecie Stanforda, Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz Uniwersytecie Columbia. Jego blog www.steveblank.com to lektura obowi±zkowa wszystkich przedsiêbiorców.
Bob Dorf jest przedsiêbiorc±. Swoj± pierwsz± dochodow± firmê za³o¿y³ w wieku zaledwie dwudziestu dwóch lat. Potem za³o¿y³ sze¶æ kolejnych. Jak sam podsumowuje, by³y to „dwa wielkie sukcesy, dwa udane projekty i trzy ¶wietne firmy do generowania odpisów podatkowych”. W wolnym czasie Bob prowadzi w Columbia Business School wyk³ady po¶wiêcone modelowi Customer Development i skutecznemu budowaniu startupów.


Cena: 59.40 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: E-biznes

Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie (35.00z)
Przygotowanie do wyceny. Startup okiem praktyka (34.30z)
Biznes XXI wieku (35.81z)
Podstawy rachunkowo¶ci Zbiór zadañ (29.67z)
E-logistyka (50.92z)
Skuteczne social media. Prowad¼ dzia³ania, osi±gaj zamierzone efekty (39.90z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 3/2013 (26.00z)
Zakupy w sieci dla seniorów (22.20z)
Jak z³apaæ w sieci e-konsumentki i e-konsumentów (50.57z)
Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizê danych (79.00z)
Bitcoin. Z³oto XXI wieku (31.90z)
Jeste¶ start-upem. Buduj swoj± przysz³o¶æ, inwestuj w siebie i realizuj siê zawodowo (39.90z)
Innowacyjno¶æ przepis na sukces. Model (52.40z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
Przechytrzyæ social media (39.90z)
Fotografia kulinarna dla blogerów (54.90z)
Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)
Technologia w e-commerce. Teoria i praktyka. Poradnik mened¿era (20.90z)
Odnie¶ sukces w sieci! Praktyczny przewodnik po e-marketingu dla ma³ych i ¶rednich firm (39.00z)
Mind Sale First. Umys³ Sprzedaje Pierwszy (18.42z)

Pozostae z serii: Inne

Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. ePub (47.00z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. Pdf (31.99z)
Excel. 101 makr gotowych do u¿ycia (49.00z)
Makroekonomia (74.59z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania. eBook. Mobi (27.90z)
Efekt tygrysa. pu¶æ swoj± osobist± markê w ruch (33.15z)
Ksiêgowo¶æ w ma³ej i ¶redniej firmie + CD (34.85z)
Komunikacja w organizacjach zró¿nicowanych kulturowo (59.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. Mobi (21.99z)
SAP. Zrozumieæ system ERP (57.82z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione. eBook. Pdf (31.99z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc. eBook. Mobi (27.90z)
Dobra strategia, z³a strategia. Czym siê ró¿ni± i jakie to ma znaczenie (59.42z)
Mikroekonomia (76.42z)
Napoleon Hill. Pocz±tek wielkiej kariery. eBook. ePub (31.99z)
Nietypowe przypadki Public Relations. Wydanie II (31.20z)
NLP w negocjacjach handlowych. eBook. ePub (23.90z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (12.90z)
Mikroekonomia. Pojêcia, przedmiot, ewolucja (50.92z)
Cisza w sieci (69.00z)