e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -35%


Trening Jaguara. Obud¼ w sobie pewno¶æ siebie i osi±gaj zamierzone cele

Dagmara Gmitrzak
promocja -35%
cena: 29 z 18.85 z
Data wydania: 2014-11-17
stron: 136, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Pokonaj lêk i zostañ mistrzem swojego ¿ycia!


Jaguar to najwiêkszy dziki kot zamieszkuj±cy obie Ameryki. Wed³ug rdzennych mieszkañców tych terenów symbolizuje prawo¶æ, czysto¶æ intencji, wewnêtrzn± moc, pewno¶æ siebie i odwagê. "Byæ Jaguarem" oznacza: d±¿yæ do realizacji celów ¿yciowych, w pe³ni korzystaæ ze swojego potencja³u i kierowaæ siê w ¿yciu intuicj±. Dlatego w³a¶nie zwierzê to sta³o siê przewodnikiem niniejszej ksi±¿ki.

Jaguar poprowadzi Ciê:
  • od chaosu i niejasno¶ci do integracji i zrozumienia,
  • od lêku do poczucia mocy i pewno¶ci siebie,
  • od marazmu do skutecznego dzia³ania,
  • od apatii i depresji do rado¶ci ¿ycia,
  • od poczucia pustki do do¶wiadczenia pe³ni,
  • od zastoju do realizacji Twoich celów.
Stañ siê Jaguarem i zacznij w pe³ni korzystaæ z ¿ycia!
 
Jaguar inspiruje nas do ¿ycia w prawdzie, bez ukrywania tego, kim jeste¶my. Ka¿dy bowiem ma swoj± ¶cie¿kê i potencja³ do wykorzystania. Jaguar pomo¿e Ci obudziæ ten potencja³. To nauczyciel i przewodnik, który przypomina o potrzebie ¿ycia w równowadze oraz do¶wiadczania obfito¶ci zarówno w ¶wiecie materialnym, jak i duchowym. Jaguar nauczy Ciê, jak przetrwaæ w ka¿dej ¿yciowej sytuacji, jak zachowywaæ siê asertywnie oraz szanowaæ i akceptowaæ siebie, jak poruszaæ siê w ¿yciu pewnie, z poczuciem w³asnej warto¶ci i godno¶ci. Dziêki niemu dowiesz siê, jak bez wahania p³yn±æ w swoim kierunku, tym najlepszym z najlepszych w oceanie mo¿liwo¶ci. Pomo¿e Ci osi±gaæ cele, nauczy wytrwa³o¶ci i cierpliwo¶ci, które s± do tego potrzebne.

Autorka


Dagmara Gmitrzak — trenerka rozwoju osobistego, socjolog, terapeutka holistyczna, dziennikarka. Ukoñczy³a Instytut Stosowanych Nauk Spo³ecznych na Uniwersytecie Warszawskim i trzyletni± specjalizacjê z zakresu pomocy spo³eczno-terapeutycznej. Jest absolwentk± podyplomowego dziennikarstwa na UW oraz trzyletniego szkolenia z muzykoterapii i psychodramy. Od 2001 roku prowadzi warsztaty rozwoju osobistego, sesje indywidualne oraz szkolenia dla firm w Polsce i za granic±. Jest autork± sze¶ciu ksi±¿ek, m.in. Obud¼ swoj± kreatywno¶æ (Sensus, 2013).

Cena: 18.85 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspiruj± innych do dzia³ania (39.00z)
Whale Done! Czego mened¿er mo¿e nauczyæ siê od trenera orek (32.90z)
Sztuka roztropno¶ci. Podrêczna wyrocznia (22.68z)
Przestañ gadaæ, zacznij dzia³aæ. Kopniak w ty³ek, w sze¶ciu czê¶ciach (37.00z)
Szczê¶cie m³odego umys³u. Nauki Dalajlamy (16.18z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (29.90z)
Chyba jestem nie¶mia³y (24.90z)
Konflikty miêdzy lud¼mi (55.17z)
Techniki sprzeda¿y osobistej (33.15z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci. Wydanie II rozszerzone (25.93z)
Co tylko zechcesz. 40 lekcji dla nowoczesnego biznesmena (29.90z)
Mowa cia³a (35.54z)
Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów (55.17z)
Gimnastyka umys³u. Rozwiñ intelekt w 4 tygodnie (19.90z)
Potêga cierpliwo¶ci. Zwolnij, by cieszyæ siê szczê¶ciem, sukcesem i spokojem umys³u (24.00z)
Zachowania cz³owieka w organizacji (55.17z)
Mened¿er skuteczny (59.90z)
Awans. Jak utrzymaæ siê na stanowisku (39.00z)
Gemba Kaizen. Zdroworozs±dkowe podej¶cie do strategii ci±g³ego rozwoju (67.92z)
Obud¼ swoj± kreatywno¶æ. Jak aktywowaæ twórczy potencja³ umys³u (34.90z)

Pozostae z kategorii: Motywacja

Geniusz biznesu. Kreatywne podej¶cie do rozwoju firmy (58.65z)
Gemba Kaizen. Zdroworozs±dkowe podej¶cie do strategii ci±g³ego rozwoju (67.92z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni (39.90z)
Wiara. Si³a napêdowa sukcesu (8.90z)
Rób to co kochasz a znajdziesz w sobie si³ê (33.15z)
¯yj lepiej ni¿ dobrze. Spe³niaj swoje marzenia (38.17z)
Wspó³czesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka (49.45z)
Manifest obfito¶ci. 10 prostych zasad (29.90z)
Pokonaj stres z Kaizen (10.90z)
Zjedz tê ¿abê (49.90z)
Walka z rekinami biznesu. Sze¶cian wzrostu w konkurencji opartej na skali (49.00z)
Inwestycyjny poradnik bogatego ojca. W co inwestuj± bogaci czego nie robi± biedni i klasa ¶rednia (51.05z)
Wielcy z wyboru. Niepewno¶æ, chaos, ³ut szczê¶cia. Dlaczego niektóre firmy ¶wiêc± triumfy pomimo niesprzyjaj±cych okoliczno¶ci (53.92z)
Toyota pod ostrza³em (59.90z)
Dzia³aj teraz! (11.90z)
Si³a woli. Wykorzystaj samokontrolê i osi±gaj wiêcej! (26.94z)
Ucieczka z wy¶cigu szczurów (22.10z)
Zen To Done. Proste sposoby na zwiêkszenie efektywno¶ci (17.55z)
Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwa³ego rozwoju i zwyciêstwa firm (69.90z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)

Pozostae z serii: Inne

FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora. eBook. Mobi (39.90z)
Tysi±c szklanek herbaty. Spotkania na Jedwabnym Szlaku (12.90z)
Perswazja podprogowa. Zakazane techniki wp³ywania na ludzi (39.00z)
Zatrudniaj mistrzów (59.00z)
4-godzinny tydzieñ pracy (38.02z)
B±d¼ liderk±. Strategie przywódcze dla kobiet (43.73z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (12.90z)
Wska¼niki w analizie dzia³alno¶ci przedsiêbiorstwa (83.00z)
Gry szkoleniowe - Materia³y dla trenerów zestaw 2 z p³yt± CD (220.15z)
Komputer PC dla seniorów (34.90z)
Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (41.07z)
NLP w negocjacjach handlowych. eBook. Pdf (23.90z)
Psychologia szefa. Zestaw multimedialny (199.00z)
Wino. Praktyczny poradnik (29.00z)
Rynki inwestycji alternatywnych (38.17z)
Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku (59.00z)
Feedback czyli informacja zwrotna. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (39.90z)
Trening g³osu. Praktyczny kurs dobrego mówienia z p³yt± CD (22.78z)
COACHING, KREATYWNO¦Æ, ZABAWA. Narzêdzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów (59.00z)
Serwisy spo³eczno¶ciowe. Budowa, administracja i moderacja (47.00z)