e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Coaching; Motywacja
Seria: Inne
Promocja: -68%


Pokonaj stres z Kaizen

Jaros³aw Gibas
promocja -68%
cena: 34.0625 z 10.90 z
Data wydania: 2014-02-17
stron: 216, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Ze stresem mo¿na sobie poradziæ - wywiad z Jaros³awem Gibasem na Interia.pl >>

 
Otrz±¶nij siê z bezsensownych stresów!
 
  • Stres i jego przyczyny, czyli czego naprawdê siê boisz
  • Akceptacja i dystans, czyli jak oswoiæ w³asne odwieczne lêki
  • Próba si³, czyli co mo¿e Ci daæ codzienne mocowanie siê ze stresem
Stres dzia³a na cz³owieka od zawsze — i to wielokierunkowo. Pozwala nam przetrwaæ, a jednocze¶nie bywa potê¿n± barier±, uniemo¿liwiaj±c± normalne funkcjonowanie. Silny, przewlek³y, czêsto zwi±zany z niezdrowym trybem ¿ycia, staje siê przyczyn± wielu chorób, utrudnia kontakty z lud¼mi, zmienia ¿ycie w koszmar. Znasz to? Nie ¶pisz po nocach, zjadaj± Ciê nerwy na egzaminie, jeste¶ zmêczony nieustannymi zmaganiami z nawracaj±cym lêkiem? Okazuje siê, ¿e wcale nie musisz tak ¿yæ. Pokonaj stres z Kaizen — tak jak oswaja siê dzik± bestiê.
W tej ksi±¿ce znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie nasuwaj± Ci siê w zwi±zku ze stresem. Dowiesz siê, jak wp³ywa on na Twoje zdrowie i co mo¿e go powodowaæ. Odkryjesz g³êbokie, prawdziwe przyczyny Twoich lêków i zrozumiesz, ¿e tylko zmiana perspektywy, szersze spojrzenie na konkretny problem jest w stanie skutecznie os³oniæ Ciê przed nimi. Nauczysz siê tak¿e radziæ sobie z nim za pomoc± filozofii ma³ych kroków, zmiany nastawienia i wyobra¼ni. U¶wiadomisz sobie, ¿e ka¿da trudna sytuacja — tak¿e ta, która dopada Ciê w³a¶nie w tej chwili jak tygrys wyskakuj±cy zza drzewa — jest szans± na nowe otwarcie, a nie parali¿uj±cym, ostatecznym do¶wiadczeniem. Poddaj siê temu, co niesie Ci ¿ycie, i szukaj w tym inspiracji, zamiast bez koñca siê lêkaæ. To naprawdê mo¿liwe!
Tygrysa da siê pokonaæ, ale mo¿na go równie¿ oswoiæ!
 
- - -
Jaros³aw Gibas – socjolog, trener, coach. W 1995 roku debiutowa³ powie¶ci± Gniazda anio³ów, wydan± przez gdañskie wydawnictwo Marabut. Dwa lata pó¼niej, nak³adem Wydawnictwa Literackiego, ukaza³a siê kolejna powie¶æ: Salve theatrum. Swoje teksty publikowa³ tak¿e na ³amach czasopism: „FA-art.”, „Opcje”, „List Oceaniczny”, „Kresy”, „¦l±sk”, „NaG³os”, „City Magazine” i wielu innych. W latach 1992-1996 by³ redaktorem w kwartalniku „Opcje”, a w latach 2005-2007 redaktorem naczelnym „Echa Miasta Katowice”, a ostatnio redaktorem naczelnym „Nowej Gazety ¦l±skiej”.
Od lat prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej . Jest te¿ aktywnym coachem. Prywatnie mi³o¶nik du¿ych motocykli - prowadzi motocyklowego bloga bigbiker.pl. Mieszka z ¿on± i psem w Katowicach. 
 

 

 


Cena: 10.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Coaching

Pokonaj stres z Kaizen (12.90z)
Psychologia coachingu (50.92z)
Balsam dla duszy kobiety (37.89z)
Coaching dla mened¿erów (29.67z)
Syndrom samca alfa (32.22z)
Coaching (42.42z)
Balsam dla duszy dziewczyny (39.90z)
Umiejêtno¶ci doradcze. Skuteczny konsulting wewn±trz firmy (63.00z)
COACHING, KREATYWNO¦Æ, ZABAWA. Narzêdzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów (59.00z)
Coaching inteligencji emocjonalnej (73.00z)
Szkolenia jak je prowadziæ by .... Uczestnicy czuli siê zmotywowani do nauki (20.40z)
Psychologia sukcesu + CD (249.00z)
Osiem minut medytacji. Spokój umys³u na co dzieñ (32.90z)
Coaching i mentoring w praktyce (59.42z)
Balsam dla duszy walcz±cej z rakiem (43.90z)
Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie dzia³alno¶ci instytucji finansowych (40.31z)
Wêdrówki z Gandalfem Przywództwo (44.90z)
E-learning Tajniki edukacji na odleg³o¶æ (41.65z)
Zbiór gier z zakresu rozwi±zywania konfliktów (109.65z)
Trener bez maski (73.00z)

Pozostae z kategorii: Motywacja

Pokonaj stres z Kaizen (12.90z)
Si³a woli. Wykorzystaj samokontrolê i osi±gaj wiêcej! (26.94z)
Gemba Kaizen. Zdroworozs±dkowe podej¶cie do strategii ci±g³ego rozwoju (67.92z)
Inwestycyjny poradnik bogatego ojca. W co inwestuj± bogaci czego nie robi± biedni i klasa ¶rednia (51.05z)
Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwa³ego rozwoju i zwyciêstwa firm (69.90z)
Ucieczka z wy¶cigu szczurów (22.10z)
¯yj lepiej ni¿ dobrze. Spe³niaj swoje marzenia (38.17z)
Geniusz biznesu. Kreatywne podej¶cie do rozwoju firmy (58.65z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni (39.90z)
Toyota pod ostrza³em (59.90z)
Wielcy z wyboru. Niepewno¶æ, chaos, ³ut szczê¶cia. Dlaczego niektóre firmy ¶wiêc± triumfy pomimo niesprzyjaj±cych okoliczno¶ci (53.92z)
Dzia³aj teraz! (11.90z)
Trening Jaguara. Obud¼ w sobie pewno¶æ siebie i osi±gaj zamierzone cele (18.85z)
Walka z rekinami biznesu. Sze¶cian wzrostu w konkurencji opartej na skali (49.00z)
Rób to co kochasz a znajdziesz w sobie si³ê (33.15z)
Zen To Done. Proste sposoby na zwiêkszenie efektywno¶ci (17.55z)
Wiara. Si³a napêdowa sukcesu (8.90z)
Manifest obfito¶ci. 10 prostych zasad (29.90z)
Wspó³czesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka (49.45z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie zmian± Od strategii do dzia³ania (41.65z)
Wykorzystaj swój potencja³ przez potêgê pod¶wiadomo¶ci. Wzbogaæ swoje ¿ycie. Ksiêga 6 (25.83z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami. eBook. Pdf (47.00z)
Totalny Model Sprzeda¿y. eBook. Pdf (31.99z)
Henryka Sytnera Wakacje na Dwóch Kó³kach (39.00z)
ABC komputera. Wydanie VII (34.90z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste. eBook. ePub (29.90z)
City Girl Kobieta która podbi³a londyñsk± gie³dê (42.42z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego (12.90z)
Motywacja pod lup±. Praktyczny poradnik dla szefów. eBook. Pdf (47.00z)
Tajniki sukcesu. Wyzwól wewnêtrzn± si³ê i ¿yj w dobrobycie (34.90z)
Ekonometria finansowa (32.68z)
Szybko¶æ zaufania. Jak dziêki zaufaniu przyspieszyæ sukces w biznesie (27.78z)
K±pieliska termalne i mineralne. S³owacja, Wêgry oraz Polska. Wydanie 2 (24.90z)
Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. (12.90z)
Niestandardowy podrêcznik do rachunkowo¶ci (25.50z)
Haker umys³ów. eBook. Mobi (23.90z)
Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX (33.43z)
Ma³a ksi±¿eczka, która nadal podbija rynek (33.92z)
Wp³yw otoczenia finansowego na konkurencyjno¶æ ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (129.00z)