e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive
Promocja: -68%


Polski e-konsument - typologia, zachowania

Magdalena Jaciow, Robert Wolny
promocja -68%
cena: 33.8125 z 10.82 z
Data wydania: 2011-09-15
stron: 192 , miêkka oprawa, format: 180x235

wicej na stronie onepress.pl
E-commerce w Polsce ma bardzo du¿e perspektywy rozwoju. Wynika to przede wszystkim ze zmian przyzwyczajeñ klientów, dla których zakupy w sieci przesta³y byæ "egzotyczn± nowo¶ci±", staj±c siê jedn± z opcji rozwa¿anych przy zakupie niektórych produktów lub us³ug.
¦wiadome budowanie relacji z klientem staje siê priorytetem dla przedsiêbiorstw dzia³aj±cych w sieci. Podstaw± budowy trwa³ych relacji z klientem jest znajomo¶æ potrzeb, preferencji, motywów zachowañ i decyzji e-konsumenta.
Wiedza na temat typów polskich e-konsumentów - ich cech i zachowañ - ma istotne znaczenie dla przedsiêbiorstw, które tworz± koncepcjê strategii marketingowej oraz poszukuj± kierunków rozwoju swoich produktów i marek.
    W ksi±¿ce znajdziesz odpowiedzi na pytania:
  • 1. KIM JEST e-konsument? Poznasz profil demograficzno-psychograficzny u¿ytkowników internetu dokonuj±cych zakupów w sieci.
  • 2. CO KUPUJE e-konsument? Dowiesz siê, jaka jest struktura asortymentowa koszyka zakupów.
  • 3. DLACZEGO KUPUJE w internecie? Poznasz motywy dokonywania zakupów w sieci.
  • 4. JAK KUPUJE? Dowiesz siê, w jaki sposób i z jakich ¼róde³ e-konsumenci gromadz± informacje o ofercie, co determinuje wybór produktu b±d¼ us³ugi, jak p³ac± za produkt, jak zamawiaj± i odbieraj± kupiony produkt.
  • 5. GDZIE KUPUJE? W sklepie internetowym czy na aukcji? Czym kieruje siê, wybieraj±c miejsce zakupu?
Wyniki badañ autorów pozwoli³y stworzyæ "fotografiê" e-konsumenta oraz jego "koszyka zakupów".
Je¶li jeste¶ przedstawicielem przedsiêbiorstwa sprzedaj±cego swoje produkty i us³ugi w internecie, ksi±¿ka ta dostarczy informacji, które pomog± Ci zorganizowaæ sprzeda¿, sformu³owaæ ofertê asortymentow±, budowaæ relacje z klientem.


Partner wydania:Cena: 10.82 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Si³a pozytywnych opinii. Jak efektywnie wykorzystaæ najlepszy kana³ informacyjny do reklamy Twojej firmy (42.42z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (29.00z)
Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych (54.90z)
Marketing us³ug turystycznych (41.07z)
Marka prywatna. Jak przekszta³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (62.05z)
Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników (57.00z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
Badania marketingowe (55.17z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (12.90z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
Marketing za przyzwoleniem. Jak zmieniæ obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów (39.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie mark± (55.20z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Marketing do¶wiadczeñ (45.85z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Cz±stki przyci±gania. Jak budowaæ niestandardowe kampanie reklamowe (89.00z)
Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Abonament roczny serwisu CzasNaE-Biznes (120.78z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych (54.90z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
PMO. Praktyka zarz±dzania projektami i portfelem projektów w organizacji (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Przewodnik po franczyzie. Jak wybraæ najlepsz± dla Twojego biznesu' (39.00z)
Jak utrzymywaæ dobre relacje z mediami (34.90z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Biznes rodzinny (19.90z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyæ umys³ klienta' (34.90z)
Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw (39.00z)
101 pomys³ów na w³asn± firmê (53.60z)
Public Relations w Internecie (39.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Inwestycje gie³dowe. Szanse i pu³apki. Przewodnik inwestora (47.20z)
Kierownik w instytucji publicznej. Znajd¼ swój w³asny, skuteczny styl zarz±dzania (47.00z)
Tylko dla kobiet. Jak mê¿czy¼ni postrzegaj± biznes oraz kobiety w biznesie (39.00z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
Finanse w biznesie. Osobisty mentor- Harvard Business (24.90z)
Mistrzowskie prezentacje slajdowy poradnik mówcy doskona³ego (34.90z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Zatrudniaj z g³ow±. Racjonalny sposób na zbudowanie ¶wietnego zespo³u (44.90z)
Kobiecy styl zarzadzania (34.90z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy (37.00z)
Sztuka rozpoczynania (37.00z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze (39.00z)
M³odzi w pracy. Jak zadbaæ o pracowników z pokolenia Y (34.90z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów (49.00z)
Niepokorny umys³. Poznaj klucz do my¶lenia zintegrowanego (29.60z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Wychodz±c od NIE. Negocjacje dla twardzieli takich jak Ty (47.00z)
Wykorzystaj to! Sprawdzone pomys³y dla marketingu (37.00z)
Sztuka stosowania NLP w grupie. Ja, mój zespó³ i ja (26.40z)