e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: czwlip
Seria: Inne


Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbednik uzytkownika. eBook. ePub

Marek Zawadzki
cena: 27.90 z
Data wydania: 2011-08-19
stron: 168, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Zacznij profesjonalnie planowaæ swój dzieñ z programem Lotus Notes 8.5 PL!

 • Praca z Lotus Notes, czyli jak po swojemu korzystaæ z programu
 • Poczta elektroniczna, czyli jak zarz±dzaæ tysi±cami wiadomo¶ci z ró¿nych stron
 • Lista czynno¶ci do wykonania, czyli po co Ci kalendarz Lotus Notes
Jak czêsto zdarza Ci siê przeoczyæ wa¿n± wiadomo¶æ w nat³oku spraw zwi±zanych z codzienn± dzia³alno¶ci±? Co robisz, by pamiêtaæ o umówionych spotkaniach, zadaniach do wykonania, zmianach terminów spowodowanych czynnikami zewnêtrznymi? Jak radzisz sobie delegowaniem dostêpu do Twojej poczty i Twojego kalendarza, je¶li nie ma Ciê akurat w miejscu pracy? A mo¿e wcale sobie z tym nie radzisz i potrzebujesz szybkiej pomocy? Program Lotus Notes 8.5 zdecydowanie u³atwi Ci planowanie i przeprowadzanie wielu uci±¿liwych czynno¶ci. Korzystanie z niego zwolni Ciê z konieczno¶ci nieustannego pilnowania terminów i odci±¿y od obowi±zku nerwowego wertowania kalendarza. Takiej okazji nie mo¿esz zmarnowaæ.
Ksi±¿ka "Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbêdnik u¿ytkownika" wprowadzi Ciê w ¶wiat prostego planowania i konsekwentnego realizowania codziennych zamierzeñ. Dowiesz siê z niej, w jaki sposób mo¿na wykorzystaæ wszechstronny program Lotus Notes do w³asnych celów i potrzeb. Nauczysz siê sensownie sortowaæ przychodz±c± pocztê, archiwizowaæ wiadomo¶ci, wysy³aæ powiadomienia o niedostêpno¶ci i przekierowywaæ pocztê elektroniczn±. Odkryjesz te¿ najistotniejsze, niesamowicie przydatne funkcje kalendarza, dziêki którym ju¿ nigdy nie spó¼nisz siê na ¿adne spotkanie, nie zawalisz konferencji i przeprowadzisz wa¿ne rozmowy za po¶rednictwem sieci. Lotus Notes 8.5 PL jest Ci niezbêdny - po prostu musisz go mieæ!
 • Poczta elektroniczna Lotus Notes
 • Praca z Lotus Notes
 • Nowa wersja klienta poczty
 • Zarz±dzanie dokumentami w Lotus Notes
 • Agent nieobecno¶ci (poza biurem)
 • Organizowanie spotkañ w Lotus Notes
 • Lista czynno¶ci do wykonania
 • Delegowanie dostêpu do poczty i kalendarza
 • Lotus Sametime - rozmowy sieciowe
 • Tematy zaawansowane
 • Kontakty

Wypróbuj znakomite nowe centrum planowania!Cena: 27.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: czwlip

Tao mocy. Ksiêga nieprzemijaj±cej m±dro¶ci. eBook. Pdf (27.90z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (29.90z)
Wspó³brzmienie. Znajd¼ wspólny jêzyk z odbiorcami Twojej prezentacji (69.00z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (29.90z)
Kobiecy styl zarzadzania. eBook. Pdf (27.90z)
Kobiecy styl zarzadzania. eBook. ePub (27.90z)
Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbednik uzytkownika. eBook. Pdf (27.90z)
Alchemia sprzeda¿y, czyli jak skutecznie sprzedawaæ produkty, us³ugi, pomys³y i wizerunek samego siebie (47.00z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów (20.94z)

Pozostae z serii: Inne

Podatkowa ksiêga przychodów i rozchodów bez tajemnic (43.92z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. Mobi (27.90z)
Marketing mobilny (37.00z)
Od przedstawiciela handlowego do prezesa spó³ki gie³dowej, czyli co robiæ i czego unikaæ, aby osi±gn±æ zawodowy sukces (14.90z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów. eBook. ePub (27.90z)
Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbednik uzytkownika. eBook. Pdf (27.90z)
Zaawansowana rachunkowo¶æ finansowa (58.42z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. eBook. Pdf (39.00z)
Legalny doping emocjonalny. eBook. Pdf (19.90z)
7 zaginionych tajemnic sukcesu. eBook. ePub (22.90z)
S³owacja Zim± (wydanie II) (24.90z)
Twój mózg, twoje pieni±dze (38.17z)
Marki, wynalazki, wzory u¿ytkowe. Ochrona w³asno¶ci przemys³owej (34.90z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu. eBook. Pdf (31.99z)
Podstawy rachunkowo¶ci (50.92z)
Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wp³ywu. Wydanie II (23.92z)
Strategia konfliktu (59.00z)
Kompendium wiedzy o ekonomii (38.17z)
Google Analytics w biznesie. Poradnik dla zaawansowanych (25.93z)
Komunikacja pozawerbalna. Znaczenie mowy cia³a w miejscu pracy (33.15z)