e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP


Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza

Pat Fallon, Fred Senn
cena: 39.00 z
Data wydania: 2007-09-25
stron: 280, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Jak z kreatywno¶ci uczyniæ przewagê konkurencyjn±

  • Gor±co kochaj±, szczerze nienawidz± - dzielenie klientów na fanatyków i wrogów reklamowej marki
  • Udane zwi±zki, g³êbokie wiêzi i satysfakcjonuj±ce stosunki - budowanie bliskich relacji z odbiorcami poprzez slogany i motywy graficzne
  • Znane kampanie reklamowe od podszewki - Citibank, Lee Jeans, Wyspy Bahama
Dlaczego wiêkszo¶æ reklam nas wkurza, sk³ania do wyj¶cia po kanapkê albo kwa¶nego spojrzenia na billboard? Esencja to w reklamie towar deficytowy. Iluzj± jest my¶lenie, ¿e reklama dzia³a, je¶li po prostu emituje siê j± przez wiele tygodni we wszelkich mo¿liwych mediach. Konsumenci nie akceptuj± tego, co nie ma w sobie esencji. Czym jest esencja?
To motyw przewodni kampanii. To jeden genialny slogan, jeden nieodparcie poci±gaj±cy motyw graficzny. Dziêki niej reklamowana marka staje siê czym¶, bez czego klienci nie chc± d³u¿ej ¿yæ. Takiego efektu nie zagwarantuje nawet najwiêksza medialna si³a przebicia. To czwarty wymiar reklamy. O czym jest ta ksi±¿ka, czyli jak powstaje czwarty wymiar reklamy?
Pat Fallon i Fred Senn, zarz±dzaj±cy agencj± Fallon Worldwide, wyciskaj± esencjê z marek takich, jak Porsche, Starbucks, Nikon, Microsoft czy NBC. W tej ksi±¿ce Fallon i Senn pisz± o kulisach odwa¿nych kampanii reklamowych, które zbudowa³y ¶wiadomo¶æ znanych nam wszystkim marek. Omawiaj± zagadnienia takie, jak:
  • tworzenie reklamy steruj±cej emocjami,
  • odgadywanie my¶li i emocji klientów,
  • wybieranie odpowiednich ¶rodków przekazu,
  • promowanie nowej marki,
  • zapobieganie powszednieniu marki,
  • naprawianie wizerunku kulej±cej marki.

To nie skórka czyni owoc s³odkim!
Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Badania marketingowe (50.92z)
Marketing do¶wiadczeñ (45.85z)
Marketing to dzia³a. Sprawdzone sposoby na wypromowanie twojej firmy (59.00z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (10.82z)
Metody ilo¶ciowe w badaniach marketingowych (41.07z)
Marketing bez tajemnic (39.00z)
Marketing us³ug zdrowotnych (49.00z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (12.90z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
Marketing na rynku miêdzynarodowym (50.57z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Metafora w marketingu (37.90z)
Inspiruj±ce us³ugi. Jak dostarczyæ warto¶æ innym, a dziêki temu tak¿e sobie (41.65z)
Skuteczna polityka cenowa. Aspekty praktyczne (69.00z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Komunikacja marketingowa (49.45z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Teraz ma³e jest wielkie. Anegdoty i niezwyk³e pomys³y biznesowe (45.60z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego (24.90z)
Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych (54.90z)
Jak utrzymywaæ dobre relacje z mediami (34.90z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki planowania marketingowego (33.00z)
PMO. Praktyka zarz±dzania projektami i portfelem projektów w organizacji (69.00z)
My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y (44.90z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (29.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw (97.00z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)
Public Relations w Internecie (39.00z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)

Pozostae z serii: VIP

Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)
¦wietne pomys³y. Jak je skutecznie prezentowaæ i broniæ ich przed destrukcyjn± krytyk± (39.00z)
Harvard Business Review. Efektywna komunikacja (69.00z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Harvard Business Review. Atrybuty przywódcy (55.20z)
Inwestycyjny boom. Si³a spokoju i m±drej strategii (35.92z)
Harvard Business Review. Przywództwo w sytuacjach prze³omowych (69.00z)
Machiavelli. Nowoczesne przywództwo (37.00z)
Przywództwa mo¿na siê nauczyæ (37.60z)
Odporno¶æ na zmiany. Jak uwolniæ potencja³ tkwi±cy w Tobie i Twoim miejscu pracy (49.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Sztuka znajdowania dobrych doradców. O czym nie mówi± konsultanci (39.20z)
Psychologia inwestowania. Wydanie IV (44.90z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Psychologia przywództwa (47.00z)