e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Sprzeda¿
Seria: Inne


Pozyskiwanie nowych klientów. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ

Jerry R. Wilson
cena: 34.90 z
Data wydania: 2008-10-21
stron: 184, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Twój osobisty regulamin pracy
  • Przede wszystkim stosuj nowoczesne techniki
  • Nastêpnie zdobywaj klientów niewielkim kosztem
  • I wreszcie, opracuj jasn± wizjê sukcesu

Regu³y - strona po stronie
Arcymistrz zdobywania nowych zleceñ

Pozyskiwanie klientów to nie³atwy kawa³ek chleba. Wie o tym ka¿dy, kto kiedykolwiek podejmowa³ siê tego zadania. Jednak wszyscy, którzy osi±gnêli sukces w tej sferze aktywno¶ci zawodowej, przyznaj±, ¿e jednym z najwa¿niejszych elementów jest odpowiednie nastawienie - nacechowane entuzjazmem, wiar± w sprzedawany produkt oraz dok³adn± znajomo¶ci± jego cech. Kolejny czynnik gwarantuj±cy znakomite rezultaty to znajomo¶æ odpowiednich technik i stosowanie w³a¶ciwych narzêdzi w celu przyci±gniêcia klientów.
Je¶li chcesz osi±gaæ znacznie lepsze wyniki, oferujemy Ci sprawdzone i skuteczne rozwi±zania, które przyspiesz± Twoj± karierê. Proponujemy Ci warto¶ciowe wskazówki odno¶nie tego, jak kszta³towaæ ¶wiadomo¶æ Twojej firmy i marki w¶ród potencjalnych klientów, a tak¿e jak spojrzeæ na zagadnienie sprzeda¿y oczami kupuj±cego. Podsuniemy pomys³y pomagaj±ce unikaæ stereotypowych sformu³owañ, odstraszaj±cych potencjalnych klientów. Pora odej¶æ od praktyk marketingu masowego, agresywnych technik sprzeda¿y i poszukiwania klientów "w ciemno". Czas znale¼æ nowe, bardziej wydajne sposoby ich pozyskiwania!
Metody dzia³ania w sytuacji, gdy:
  • masz do czynienia z klientami twardymi i wymagaj±cymi
  • chcesz wzbudziæ zaufanie do siebie i oferowanego produktu
  • potrzebujesz motywacji do bardziej skutecznego dzia³ania
  • dzia³asz pod siln± presj± i masz do dyspozycji ma³o czasu
  • czujesz, ¿e klient zaczyna Ci siê wy¶lizgiwaæ.


Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sprzeda¿

Handlowanie to gra (55.00z)
Zig Ziglar o profesjonalnej sprzeda¿y (57.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc± (31.99z)
Przepis na sprzeda¿. Wydanie II rozszerzone (39.00z)
Uwodzicielska sprzeda¿. Wykorzystaj atuty kobieco¶ci, by sprzedaæ wiêcej i skuteczniej (24.90z)
Sprzeda¿ partyzancka. Jak osi±gn±æ du¿e zyski bez wysokich nak³adów inwestycyjnych (4.00z)
Zrêczno¶æ ust. Hipnotyczna sprzeda¿ i negocjacje (47.00z)
Relacje z klientem. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Wychodz±c od NIE. Negocjacje dla twardzieli takich jak Ty (47.00z)
Sprzeda¿ prowokacyjna. Zostañ mistrzem uwodzicielskiej komunikacji (27.92z)
Manifest Wikingów. Sekrety sukcesu skandynawskiego biznesu (29.60z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.00z)
Mistrz sprzeda¿y (31.99z)
Sekretny jêzyk biznesu. Rozszyfruj ka¿dego w 3 sekundy (39.00z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe (37.00z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y (59.00z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej (34.00z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Rewolucja w sprzeda¿y. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)

Pozostae z serii: Inne

Inwestowanie na rynku nieruchomo¶ci (33.92z)
Reklama podprogowa. Jak niepostrze¿enie wnikn±æ w umys³ odbiorcy (53.60z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II. eBook. ePub (34.90z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
Coaching Tao (38.17z)
Cz±stki przyci±gania. Jak budowaæ niestandardowe kampanie reklamowe (89.00z)
Jak zarabiaæ na surowcach' Inwestycje na rynkach towarowych w czasach finansjalizacji (59.00z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych . eBook. Mobi (27.90z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce (11.90z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia. eBook. Pdf (39.00z)
PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarê (44.90z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. eBook. Pdf (39.00z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora. eBook. ePub (39.90z)
Totalny Model Sprzeda¿y. eBook. Pdf (31.99z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone (37.00z)
Siedem dróg do relaksacji. Naucz siê, jak pokonaæ stres (24.90z)
Doug Box o fotografii portretowej. Przewodnik (39.90z)
Sposób na opornych. Skuteczne wywieranie wp³ywu (30.40z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji. eBook. ePub (39.00z)
Wielcy z wyboru. Niepewno¶æ, chaos, ³ut szczê¶cia. Dlaczego niektóre firmy ¶wiêc± triumfy pomimo niesprzyjaj±cych okoliczno¶ci (53.92z)